På denne side finder du links til Lolland Kommunes politikker og strategier. 

Det er politiske dokumenter, hvor du kan læse om Lolland Kommunes overordnede visioner og målsætninger. De udgør rammen for det daglige politiske og administrative arbejde.
Alle dokumenterne er politisk behandlet og vedtaget i Lolland Byråd eller i et af de stående udvalg.


Alkoholforebyggelse

Der er politisk fokus på at sikre forebyggelse af fremtidige alkoholrelaterede problemer i Lolland Kommune. Overforbrug af alkohol og andre rusmidler er nemlig til skade for både borgernes sundhed og kommunens egen økonomi.

Forebyggelsespolitikken skal derfor ses som en udbygning af sundhedspolitikken.

Den overordnede vision for alkoholpolitikken i Lolland Kommune er en sund alkoholkultur for alle borgere.

Det skal bl.a. sikres gennem fortsat udvikling og koordinering af kommunens indsatser og en holdningsændring så der tales om overforbrug i stedet for at tabuisere det.
 

Byrådet har d. 16. december 2010 godkendt politik for alkoholforebyggelse.

Download politik for alkoholforebyggelse som PDF

Jobcentret skal hvert år udarbejde en strategi for det kommende års beskæftigelsesindsats. Strategien skal både beskrive kommunens beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier. 

Strategien kan tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren hvert år udmelder for det kommende år. Strategien skal medvirke til at sikre, at der er sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Derudover skal der indgå en resultatrevision af det foregående års beskæftigelsesindsats i Jobcentret.

Beskæftigelsesstrategien danner baggrund for den beskæftigelsesindsats, som Jobcentret yder borgere og virksomheder i kommunen.

Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen er:

 • at støtte kommunens borgere i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • at støtte kommunens virksomheder i at få den ønskede arbejdskraft

Lolland Byråd har godkendt beskæftigelsesstrategien for 2019 d. 29. januar 2019

Download beskæftigelsesstrategi 2019 som PDF

Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020

Pr. 1. januar 2015 er bosætningsområdet hjemtaget fra Business Lolland-Falster, og det er således igen Lolland Kommune, der skal stimulere bosætningen i kommunen.

Lolland fremstår som et godt og billigt alternativ til bosætning i de større byer. Kommunen er kendt for åbne fællesskaber, hvor nye borgere bydes indenfor. Det er et område, der forbindes med gode muligheder for beskæftigelse, stærk offentlig service og et liv tæt på naturen – uanset om boligen ligger i byen eller på landet.

Lolland Kommunes bosætningsstrategi bygger således overordnet på to principper, nemlig:

1. princip: Bosætningsstrategien skal styrke både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere.

2. princip: Bosætningsstrategien skal også styrke befolkningssammensætningen, herunder andelen i beskæftigelse.

Tre hovedindsatser

De to overordnede principper udkrystalliserer sig i 3 hovedindsatsområder, der hver rummer et antal mulige delindsatser som løftestænger.

Indsatsen ’Job at få’ vedrører kampagnearbejde rettet mod tiltrækning af arbejdskraft til allerede ledige jobs samt ledige jobs som følge at mobilitet på det lokale arbejdsmarked i forbindelse med opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke.

Indsatsen ’Bliv lidt længere’ er en fastholdelsesindsats overfor de anlægsarbejdere, der vil komme på grund af etableringen af Femern-forbindelsen.

Den 3. Indsats omkring bedre fastholdelse gennem målrettede tiltag for tilflyttere handler om modtagelsen og integrationen i nærområdet. Måden man bliver taget imod på og integrationen i lokalsamfundet er betydende for hvor vellykket bosætningen bliver, og dermed i hvilket omfang tilflytterne fastholdes på det ny bosted.

Balance mellem til- og fraflytning

Hvert år flytter et sted mellem 1500 og 2000 borgere til og fra Lolland Kommune. Sådan vil det også være i fremtiden. Kommunens unge skal fortsat rejse ud for at dygtiggøre sig, og generelt er det en naturlig del af livsforløbet at flytte sig. Derfor skal bosætningsindsatsen ikke måles på antallet af tilflyttere og fraflyttere, men på balancen mellem til- og fraflytning.

Bosætningsstrategien skal ses i sammenhæng med kommunens plan- og udviklingsstrategi samt Femernstrategi.

Byrådet har godkendt strategien d. 26. februar 2015.

Download bosætningsstrategien som PDF

Børn og unge er den vigtigste ressource i Lolland Kommune. Lolland Kommune vil derfor sikre, at barndommen og ungdommen bliver en værdifuld periode i sig selv, hvor alle børn og unge med vidt forskellige forudsætninger får en tryg og sund opvækst med ens muligheder for et godt hverdagsliv trods forskellige forudsætninger.
 
Børne- og Ungepolitikken er et arbejdsredskab for de mange medarbejdere på børne- og ungeområdet, men den er også - overfor kommunens borgere - en tilkendegivelse af de mål og visioner, som Byrådet har for arbejdet med børn og unge.

Børne- og Skoleudvalget har g​odkendt politikken d. 8. april 2010

Download børne- og ungepolitikken som PDF

Demens er en sygdom, der ikke kun rammer den enkelte – men hele familien. Det er en sygdom, der vender op og ned på det liv, man kender, og det er en sygdom, som vi desværre ikke har en kur for. At få en demensdiagnose betyder ikke, at der ikke er hjælp at hente. Mange mennesker lever et langt og godt liv på trods af demens.

En grundlæggende forudsætning for at kunne leve et godt liv med en demenssygdom er, at mennesket med demens mødes med forståelse og ses som et helt menneske med egne ønsker og værdier – også selvom det ikke altid er muligt at udtrykke disse. For selvom hukommelsen svigter og minderne – og med tiden også sproget – forsvinder, så betyder det ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet. 

Med Lolland Kommunes demenspolitik ønsker kommunen at sætte fokus på demens og styrke indsatsen for borgere med demens og deres pårørende. Borgere med demens og deres pårørende skal opleve kontinuitet, tryghed og livskvalitet i hverdagen.

Lolland Kommunes demenspolitik tager afsæt i den nationale demenshandlingsplan 2025 og de værdier, som handlingsplanen bygger på:

Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt politikken d. 31.10.2017

Download demenspolitikken som PDF

Lolland Kommunes digitaliseringsstrategi 2016-2020 beskriver de overordnede digitaliseringsmålsætninger for den kommunale organisation med følgende sigte:

Borger, virksomhed og lokalsamfund skal møde:

 • en let tilgængelig kommunal organisation.
 • en sammenhængende kommunal organisation.
 • en effektiv kommunal organisation.

Med Lolland Kommunes planstrategi som den overliggende ramme skal digitaliseringsstrategien understøtte, at digitale løsninger fremmer samspillet mellem administrative arbejdsgange og service til borgere, virksomheder og lokalsamfund.

Direktionen har godkendt strategien d. 15. december 2015

Download digitaliseringsstrategien som PDF

Digital handleplan for skoler i Lolland Kommune 2012/13

KL udsendte i 2010 et udspil om nysyn på folkeskolen. Her er der fokus på, at folkeskolen skal op i teknologisk gear. IT baseret undervisning, lærernes IT-kompetencer samt IT-baserede læremidler og målingsmål skal fremme elevernes læring og IT-kompetencer.
Skolesektoren tager i denne strategi og handleplan afsæt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011/15.

Økonomiudvalget har godkendt strategien d. 25. juni 2012

Download digitaliseringsstrategien for skolesektoren som PDF

Vedtaget i Byrådet 26. maj 2015

Download Femernstrategi som PDF

Den finansielle strategi fastlægger rammerne for styringen af Lolland Kommunes finansielle portefølje, herunder håndtering af de likvide midler, værdipapirbeholdning og den langfristede gæld.

Den fastlægger desuden anvendelse af finansielle instrumenter.

Strategien revideres løbende, når der vurderes at være behov for det i forhold til udviklingen på de finansielle markeder og kommunens vurdering af finansiel risiko. Den er senest revideret i maj 2019.

Godkendt i Økonomiudvalget 23. maj 2019

Download Finansiel Strategi som PDF

Det folkeoplysende arbejde har lange traditioner på Lolland, og Lolland Kommune vil fortsat arbejde for at skabe gode rammer for dette arbejde, for at sikre en kontinuerlig videreudvikling af det mangfoldige foreningsliv.

Kernen i det folkeoplysende arbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og styrke borgernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Med udgangspunkt i dette har Lolland Kommune udarbejdet en vision og en række målsætninger for folkeoplysningsområdet for perioden 2015-2025.

Byrådet har godkendt politikken 27. august 2015.

Læs folkeoplysningspolitikken som PDF

Lolland Kommune har udarbejdet en frivillighedspolitik for at sikre det bedst mulige grundlag for et ligeværdigt samarbejde mellem  kommunen og frivillige organisationer, der yder en social indsats.

FrivilligCenter Lolland blev etableret og ledes af en bestyrelse, hvori Social- og Psykiatriudvalget er repræsenteret. Dette har dannet grundlaget for et godt samarbejde mellem Lolland Kommune, FrivilligCenterets medarbejdere og bestyrelse, som er med til at fastholde og udvikle interesse og engagement i det frivillige sociale arbejde i Lolland Kommune.

Social- og Psykiatriudvalget  har godkendt politikken 31. oktober 2016

Download frivillighedspolitikken som PDF

Vision for Social- og Psykiatriområdet:

”At brugere af kommunale ydelser, uanset baggrund og livssituation, betragter sig som ligeværdige borgere i Lolland Kommune, og at dette understøttes i kontakten med medarbejdere i kommunen. Kontakten mellem borgeren og medarbejderen er båret af respekt for det enkelte menneske, stor faglighed og koordination i ydelsen”.

Det er et politisk mål, at borgere med forskellige former for handicap kan blive en aktiv ressource og medspiller. Politikkerne har til formål, at skabe nærværende og livsforbedrende vilkår for alle borgere med funktionsnedsættelse.

Politikkerne indgår i sammenhæng med Lolland Kommunes øvrige politikker på tværs af Lolland Kommunes opgaveområder indenfor: frivillighed, børn og unge, sundhed, erhverv og vækst.

Det er et politisk ønske, at politikken kommer bredt ud og også bliver kendt af Lolland Kommunes erhvervsliv, organisationer, foreninger etc.

Byrådet har godkendt politikken 31. marts 2016

Download handicappolitikken som PDF

Den fælles hygiejnepolitik og strategi for børne- og ungeområdet medfører fælles retning og løfter kvaliteten for arbejdet med hygiejne i Lolland Kommune.

Den fælles hygiejnepolitik og strategi er overskuelig og let tilgængelig.

Formålet er at sætte fokus på hygiejne i forhold til at begrænse antallet af sygedage og fremme sundhed og dermed trivslen blandt både børn, elever og ansatte. Et formål, som i den sidste ende også kan få betydning for den enkelte familie, der også vil opleve færre sygedage.

Det er dokumenteret, at gennemførelse af hygiejniske rutiner og fornuftige brugervaner medvirker til at forebygge og mindske sygelighed både for børn og voksne.

Børne- og skoleudvalget har godkendt politikken og strategien d. 7.november 2013.

Download hygiejnepolitik og -strategien som PDF

Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at sikre, at kommunen til enhver tid køber ind på de bedst mulige vilkår, hvor kvalitet, funktionsduelighed og pris er vigtige parametre.

Dette opnås bedst ved at udnytte kommunes status som storkunde på indkøbsmarkedet og ved at indgå bindende aftaler med leverandører. Aftalerne skal forpligte såvel leverandører som kommunen.

Indkøbspolitikken er sidst behandlet i Økonomiudvalget  den 13. juni 2018

Download indkøbspolitikken som PDF

Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer. Ens for dem alle er, at de alle er en vigtig del af samfundet og udgør en stor ressource. Vi har en vision om, at alle borgere skal behandles lige, og for at kunne behandle alle lige er det vigtigt, at de behandles forskelligt.

Integrationspolitikken er et vigtigt redskab, der indeholder en række indsatsområder med tilhørende mål, der alle har til formål at sikre, at vi alle aktivt anerkender og anvender den mangfoldighed, der præger kommunens borgere.

Integration er i høj grad et fælles ansvar. Det er vigtigt, at kommunen viser åbenhed, tolerance og høje forventninger til borgerne, og borgerne samtidigt ønsker at tage aktiv del i samfundslivet. Integrationspolitikken skal være med til at sikre dette. Politikken favner hele kommunen, og sætter rammerne for, hvordan arbejdet med integrationen bliver bedst muligt fremover.

Integrationspolitikken er senest drøftet i integrationsrådet 17. marts 2016.

Byrådet har d. 27. Juni 2013 godkendt integrationspolitikken

Download integrationspolitikken som PDF

Den samlende vision for klimastrategien er, at Lolland Kommune skal være en ansvarlig og visionær klimakommune.

Det betyder, at Lolland Kommune frem mod 2020 vil arbejde med følgende strategiske målsætninger:

Vi vil gennemføre tiltag i egen virksomhed for at reducere energi- og ressourceforbruget
Vi vil aktivt skabe opmærksomhed og indgå samarbejde om CO2-reduktioner med lokalområdet
Vi vil finde de bedste løsninger til at mindske klimaforandringernes skadesrisiko i lokalområdet
Vi vil være med til at skabe optimale rammer for udvikling af grønne erhvervstiltag, der kan give lokal vækst

Du kan læse mere om indsatserne i strategien.

Lolland Byråd har godkendt Klima- og energistrategien på mødet d. 28. juni. 2012.

Download klima- og energistrategien som PDF

Udviklingen på kultur- og fritidsområdet går utroligt stærkt i disse år, og der kommer hele tiden nye tilbud og tendenser. Lolland Kommune vægter det rige og varierede kultur- og foreningsliv der er i kommunen meget højt, og for bedst muligt at kunne understøtte og skabe videre grobund for kultur- og fritidsområdet nu og i fremtiden er Kultur- og Fritidspolitikken udarbejdet i samarbejde med kommunens borgere.

Politikken er opbygget omkring tre kerneindsatsområder og målsætninger samt konkrete handlingsforslag som skal være med til at videreudvikle kultur- og fritidsområdet i Lolland Kommune i perioden 2015-2025.

Byrådet har godkendt politikken d. 27. august 2015.

Download kultur- og fritidspolitikken som PDF

I nærværende Strategi 2025 for Lolland Erhvervshavne opstiller vi vision og mål for de næste 10 års udvikling af vores erhvervshavne i Nakskov og Rødby.

Strategien fokuserer især på at sikre infrastruktur og rammer for en fortsat udvikling af eksisterende styrkepositioner og kerneforretninger på de to havne, inden for bl.a. bulkvarer, projektgods og større konstruktioner.

Havneudvalget har godkendt strategien 11. maj 2016 samt igen uden ændringer 12. juni 2017.

Download strategien for Lolland Erhvervshavne som PDF

Med Mad- og bevægelsespolitikken for børn og unge ønsker Lolland Kommune at give en fælles retning for kommunens dagtilbud, skoler, børn, unge og forældre. Politikken skal medvirke til at fremme børn og unges viden, motivation og glæde ved sunde valg og ikke mindst deres muligheder for at være nysgerrige efter at lære om sund mad og bevægelse.

Mad- og bevægelsespolitikken omsættes lokalt i kommunens skoler og dagtilbud til lokale handleplaner med lokale principper, retningslinjer og indsatser for mad og bevægelse.

Mad- og bevægelsespolitik – Børn og unge er udarbejdet på tværs af enheder og sektorer bestående af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Staben, Skoler og Dagtilbud, Sundhedstjenesten, Understøttende enhed, Team Folkesundhed, Ældre og Sundhed, Kultur, Fritid og Borgerservice

Mad- og bevægelsespolitikken blev godkendt på Børne- og Skoleudvalgsmødet 6. november 2017.

Download mad- og bevægelsespolitikken som PDF

Mad- og måltidspolitikken vil blive implementeret i årene 2014-2017, og vil leve op til kravene fra Den Danske Kvalitetsmodel. Inden påbegyndelse af politikken i 2014 vil alle de overordnende områder blive vurderet ved en systematisk borger- og pårørendeundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse vil ligge til grund for nye tiltag, som skal laves i forbindelse med politikkens implementering.
Politikken har klare mål og retningslinjer for, hvordan der løbende følges op på indsatsen. Medarbejdere skal være informeret om nye tiltag, og hvordan disse skal implementeres.
Lolland Kommune har et mål om, at alle borgere, som modtager madservice, systematisk bliver tilbudt ernæringsscreening inden udgangen af 2014.

Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt politikken d. 04. marts 2014.

Download mad- og måltidspolitikken som PDF

Den vedtagne naturpolitik er i overensstemmelse med Lolland Kommunes planstrategi, som tilsiger, at kommunen arbejder for mere og rigere natur overalt i Lolland Kommune. Det vil sige både den store og den lille natur.

Naturpolitikken indeholder generelle mål og muligheder for naturforbedring og en forbedring af biodiversiteten.

Naturpolitikken handler både om naturen i sig selv og om de interesser, der knytter sig til oplevelse og brug af naturen. I henseende til det sidste lægger Naturpolitikken især vægt på befolkningens umiddelbare adgang til naturen der, hvor man bor og den betydning, som den nære natur har for friluftslivet og befolkningens sundhed.

Byrådet har den 27. januar 2011 godkendt Naturpolitikken. Den vedtagne Naturpolitik er opdateret i januar 2017.

Download naturpolitikken som PDF

Alle kommuner skal udarbejde en planstrategi i hver byrådsperiode. Planstrategien danner udgangspunkt for den efterfølgende revision af kommuneplanen. I Lolland Kommune arbejdes med en plan- og udviklingsstrategi, som både forholder sig til den fysiske udvikling og til kommunens udvikling i øvrigt.

Byrådet har godkendt strategien 24. november 2016 og tillægget 12. oktober 2017

Download plan- og udviklingsstrategien "Det nye Lolland" som PDF

Download Hvidbog til plan- og udviklingsstrategien som PDF

Download tillæg til plan- og udviklingsstrategien som PDF

Download Hvidbog til forslag til tillæg til plan- og udviklingsstrategien som PDF

En ny boligpolitik for almenboligområdet er under udarbejdelse. Politikken forventes politisk behandlet ultimo 2018. Ind til der er en vedtaget ny politik for kommunens almene boliger, er den nuværende politik gældende.

Den nuværende politik

Den almene boligsektor i Lolland Kommune er udfordret af dels faldende befolkningstal og dels lave huspriser, desuden er konkurrencen til det private udlejningsmarked hård.

Boligpolitikken for almenboligområdet har baseret sig på en to-benet strategi, hvor der arbejdes med både boligreduktion og fremtidssikring. Således sikres at:

 • udbuddet af familieboliger matcher efterspørgslen
 • byggeriet er af tilfredsstillende kvalitet, og
 • beliggenhed og moderniseringsgrad gør boligerne attraktive på et presset boligmarked

Politikken er blevet til i dialog med den almene boligsektor i kommunen og er et styringsværktøj for både boligorganisationerne og for kommunens styring af og tilsyn med sektoren. Boligpolitikken er også en tilkendegivelse af de mål og visioner, som Byrådet har for den almene sektor.

Strategioplægget er fortsat gældende og anviser politiske retninger for både kommunens administration i arbejdet med sektoren og ramme for de almene boligorganisationers strategiske indsatser på området.
 
Byrådet har godkendt politikken den 22. december 2011.
Strategi for den almene boligsektor er godkendt i Økonomiudvalget den 22. november 2011

Download politikken for den almene boligsektor som PDF

Download hvidbogen med opsamling på høringssvar til strategioplægget som PDF

Download strategioplægget for den almene boligsektor som PDF

Download baggrundsmaterialet for strategioplægget som PDF

Børne- og Skoleudvalget afholdt 7. maj 2015 en skolepolitisk konference, hvor alle aktører og interessenter kunne give deres bidrag til skolepolitikken.

Konference mundede ud i en skolepolitik for Lolland Kommune, der indeholder fokus på:

 • Læringsmiljøer
 • Læring i den åbne skole
 • Stærke læringsfællesskaber
 • Tillid og trivsel
 • Elevinddragelse

Byrådet har godkendt politikken d. 26. november 2015.

Download skolepolitikken som PDF

Lolland Kommune skal udnytte sine ressourcer bedst muligt, og vi skal investere dér, hvor det størst mulige potentiale er, og det er hos kommunens egne borgere. Derfor skal vi i fællesskab arbejde for, at alle, der kan, er selvforsørgende, så de kan bidrage til vores fælles samfund.

Det betyder, at borgere, der modtager en kommunal offentlig forsørgelsesydelse, som udgangspunkt skal modtage en aktiv indsats, så de får mulighed for at få eller for at genoptage tilknytningen til arbejdsmarkedet; men i Lolland Kommune skal der også være plads og muligheder for de mennesker, der ikke passer ind på arbejdsmarkedet, så de også får mulighed for at vokse og udvikle sig og tage del i samfundslivet.

Social- og Arbejdsmarkedspolitikken har også fokus på, at kommunens unge får relevante tilbud og muligheder for at deltage i fællesskaber, der kan hjælpe dem på vej mod uddannelse og job. Det er Lolland Kommunes holdning, at de unge skal kunne nå længst muligt med de forudsætninger og interesser, som de har, og selvom uddannelse vil være vejen for de fleste, skal vi også støtte de unge, der vælger en erhvervsrettet vej mod job og selvforsørgelse.

Byrådet har godkendt Social- og Arbejdsmarkedspolitikken d. 23. april 2019

Læs Social- og Arbejdsmarkedspolitikken som pdf.

”Tidlig indsats strategi” på børne- og ungeområdet beskriver den tænkning og de perspektiver, der ligger til grund for tidlig indsats i Lolland Kommune. Tidlig indsats skal forstås som både ’tidlig i alder’ og ’tidligt i forhold til problemets opståen.

Den skal sætte retning for og ensrette den overordnede forståelse i arbejdet med tidlig indsats. Den skal desuden give overblik over, hvordan vi som organisation arbejder med at forfølge de målsætninger, der er på børne- og ungeområdet.

Strategien skal understøtte ledelsens styring og opmærksomhed i arbejdet med målsætningerne. Både i forhold til ledelse af de professionelles viden og tilgang i arbejdet samt i den faglige ledelse, der skal sikre kvalitet i kerneopgaverne.

Børne- og Skoleudvalget har godkendt strategien 1. december 2016.

Download strategien for tidlig indsats som PDF

Turisme er et vigtigt erhverv i Lolland Kommune, og strategien danner ramme for arbejdet med at udvikle yderligere. Perspektivet er ti-årigt og målsætningen er en markant vækst i turisterhvervets omsætning, beskæftigelse og indtjening.

Konkret skal der fokuseres på temaerne Kyst og Natur, Kultur og Mad samt Aktivitet og oplevelser.

Byrådet har godkendt strategien 22. december 2016.

Download turismestrategien som PDF

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Værdighed – mangfoldigheden af det levede liv

I finansloven er der afsat ekstra midler til en værdig ældrepleje og omsorg. Pengene er afsat med henblik på, at ældre borgere på plejecentre og i egen bolig skal have en værdig pleje og omsorg og kunne fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

Politikken for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune fremmer muligheden for at kommunens ældre borgere, kan leve en selvstændig tilværelse.

Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej borgerne vælger at gå, skal det, borgeren foretager sig, give mening og indhold for den enkelte. Lolland Kommunes Værdighedspolitik bidrager til et værdigt seniorliv, der fremmer muligheden for at leve det liv, den enkelte borger ønsker.

Nærværende værdighedspolitik for Lolland Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i debat fra borgermødet afholdt i oktober 2018, suppleret med input fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Byrådet har godkendt politikken 21. december 2018.

Download politikken for værdig ældrepleje som PDF