Ansøgning om dispensation for kørsel med forhøjet akseltryk (gylletransport o.l.)

Ikke alle kommunens veje kan tåle den belastning, hvor transporter overstiger normale tilladte vægtgrænser. Kommunen er indstillet på at give dispensation med tilhørende vilkår som gerne skulle udmønte sig i at vejen ikke tager skade og transporten kan foregå forsvarligt.

Ansøgning med nedenstående oplysninger sendes til e-mail: parkogvej@lolland.dk

  • Navn på ansvarlig for kørsel (hvem der hæfter for eventuelt skader)
  • Transporten oplyses (indtegnes på kort), med hvilken veje der køres på
  • Hvilken adresse, matr. nr., ejerlav eller tilsvarende som der køres fra/til
  • Perioden der forventes at transporten skal foregå
  • Bliver der udlagt køreplader skal det meddeles i ansøgningen
  • Er der forhold som giver anledning til regulering af trafik som kræver varsling, skal der udarbejdes godkendt skilteplan. Skilteplan vedlægges ansøgning

Park og Vej kan oplyse at:

  • Sker der skade på belægning eller vejareal forbeholder Park og Vej ret til at foretage udbedring af skaderne, for skadevolderens (ansvarlig for transporten) regning eller disse udbedres af skadevolder efter anvisning fra Park og Vej
  • Sker der skade på vejen skal det straks meddeles til Park og Vej
  • Bliver der udlagt køreplader meddeles det i ansøgningen
  • Kopi fremsendes til Politi