I programmet for Områdefornyelsen Rødbyhavn 2018-2023 er der afsat 250.000 kr. inkl. moms til Bylivspuljen til uddeling af støtte i områdefornyelsens periode.

Formål

Bylivspuljen skal give borgere og andre lokale aktører mulighed for at gennemføre egne ideer og projekter, der kan bidrage til at skabe liv, nye mødesteder og styrke fællesskaberne i Rødbyhavn

Kriterier for tildeling af støtte

Bylivspuljen prioriterer særligt initiativer, der giver et synligt aftryk på bylivet, henvender sig bredt til byens borgere og besøgende, og foregår i samarbejde mellem flere parter.

Projekter og aktiviteter skal ligge inden for områdefornyelsens afgrænsning og skal som hovedregel være åben for alle. Se kort over områdeafgrænsning herunder.

Arrangementer og projekter skal offentliggøres bredt i området og det skal fremgå, at arrangementet er støttet af Områdefornyelsen Rødbyhavn.

Der kan som udgangspunkt ydes støtte på op til 25.000 kr. pr. projekt. I særlige tilfælde kan der, efter en konkret vurdering, gives et højere støttebeløb.

Der kan ydes støtte med op til 100 % af projektets udgifter.

Ansøger skal sørge for, at alle nødvendige tilladelser er indhentet, for at projektet kan gennemføres.

Der gives som udgangspunkt ingen eller begrænset støtte til:

  • Drift og vedligeholdelse
  • Anlæg af en mere permanent karakter
  • Studierejser eller studieophold
  • Egen arbejdskraft
  • Arrangementer eller projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden eventuel uddeling
  • Aktiviteter, som har til formål at opnå fortjeneste

Hvordan ansøger man?

Ansøgning med beskrivelse af projektet og budget skal sendes til Teknik- og Miljømyndighed på mail til tmm@lolland.dk

Såfremt der er egenfinansiering og/eller støtte fra andre puljer eller tilskudsgivere, skal dette fremgå af det fremsendte budget og der skal, når projektet afsluttes, indsendes et regnskab for det samlede projekt.

Ansøgninger på op til 15.000 kr. inkl. moms behandles af en projektgruppe bestående af borgere fra lokalområdet og kommunale medarbejdere.

Tildeling af støttebeløb på over 15.000 kr. skal også godkendes i en administrativ styregruppe, der holder møder 4-5 gange om året.

Lolland Kommune og Områdefornyelsen Rødbyhavn kan tage initiativ til projekter og ansøge Bylivspuljen på samme vilkår som øvrige ansøgere.

Ansøgningsfrister

Bylivspuljen uddeles to gange om året med ansøgningsfrist den 1. marts og 1. september. Svar på ansøgning kan forventes indenfor 4 uger efter ansøgningsfrist.

Udbetaling af støtte

Den tildelte støtte udbetales, når arrangementet eller projektet er gennemført og områdefornyelsen har modtaget og godkendt regnskab for projektet.

Regninger for projektet skal sendes elektronisk til EAN-nummer 5798007107819, Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, CVR 29188572. Regninger skal indeholde oplysninger om projekttitel samt tilsagnsdato og nummer.

Projekter skal som hovedregel være afviklet indenfor 12 måneder efter modtagelse af tilsagn om tilskud. Herefter kan bevillingen trækkes tilbage.

Lolland Kommune forbeholder sig ret til at lade tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalde, hvis (1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger og/eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn om tilskud, eller (2) vilkår fastsat i tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

Evaluering

Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal ansøger udfylde og aflevere et evalueringsskema.

Oversigtskort over Rødbyhavn, hvor områdefornyelsens afgrænsning er markeret

Har du spørgsmål til puljen eller ønsker sparring på dit projekt, er du velkommen til at kontakte projektleder Sara Deis-Christensen eller Sofia Priisholm Petersen.