Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 med senere ændringer har Folketinget besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandling efter tidsforbrug.

Lolland Kommune har politisk besluttet, at der opkræves gebyrer efter timeforbrug for alle typer byggesager med hjemmel i byggelovgivningen/bygningsreglementet. Dette betyder, at der opkræves byggesagsgebyr for  tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser, dispensationssager, forhåndsvurderinger og forespørgsler, lovliggørelsessager samt afslag.

Gebyrer i Lolland Kommune godkendes politisk efter reglerne om offentlige ydelser, hvor omkostninger dækker kommunens faktiske udgifter. I 2019 udgør kommunens timebetaling for byggesagsbehandling kr. 600,-. Vi sender gebyr ud i de sager, hvor vi træffer en afgørelse i henhold til byggeloven.

Idet byggesagsgebyret beregnes efter medgået tid vil størrelsen af byggesagsgebyrer derfor blandt andet være afhængigt af ansøgningsmaterialets kvalitet. Lolland Kommune henstiller derfor ansøger til at aflevere fuldt oplyst ansøgningsmateriale, når det sendes frem til kommunen med henblik på byggesagsbehandling. På Lolland Kommunens hjemmeside findes henvisninger til byggelov og bygningsreglementet, ligesom der findes vejledning til, hvilke materialer der skal vedlægges og udfyldes, før kommunen betragter sagen som fuldt oplyst. Ansøgningsmaterialet indsendes via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Tidsregistreringen påregnes pr. påbegyndt 15 minut.

Beregning af byggesagsgebyr

Kommunen medregner alle sagsbehandlingsskridt fra start til slut i sagsbehandlingen af sagen, dog iagttages vejledningsforpligtelsen efter forvaltningslovens regler således, at vi i sager, hvor der afholdes forhåndsdialog, jf. paragraf 8 i bygningsreglementet, eller hvor der er samtaler af samme karakter, ikke udfakturerer de første 15 minutter, såfremt det skønnes at være underlagt vores vejledningsforpligtelse.

 I praksis betyder det, at vi ikke opkræver gebyr, når vi besvarer telefoniske henvendelser af mere generel karakter. Det kunne fx være et spørgsmål om, hvor i bygningsreglementet der kan findes konkrete oplysninger om, hvor tæt på skel en bygning må opføres mv.

Er der foretaget en konkret sagsbehandling på en konkret sag, vil tidsforbruget blive registreret på sagen, ligesom telefoniske og personlige henvendelser registreres og faktureres, uanset hvor i sagsbehandlingsfasen dette finder sted. 

Faser i sagsbehandlingen

Lolland Kommune sagsbehandler som udgangspunkt sager efter følgende sagsbehandlingsfaser

 1. Forhåndshenvendelser og forhåndsdialog
   
 2. Sagsmodtagelse, herunder:
  Sagsoprettelse i ESDH- og fagsystem samt indberetning i BBR, screening af ansøgning, udsendelse af kvitteringsbrev til ansøger evt. med anmodning om supplerende materiale.
   
 3. Byggesagsbehandling, herunder:
  Vurdering af sag i forhold til anden lovgivning og udsendelse af sag i intern høring og evt. ekstern partshøring og naboorientering samt drøftelse af sag på internt byggesagsmøde.

  Løbende sagsbehandling, herunder møder og dialog med ansøger, ansøgers rådgivere samt øvrige parter i byggesagen. Indhentelse af udtalelser fra beredskab, vej-, plan- og miljømyndighed mv.

  Eventuel besigtigelse af forholdene på ejendommen inkl. kørsel. Byggesagsbehandling af evt. indsigelser fra høringsberettigede, evt. forberedelse til politisk behandling.

  Meddelelse af byggetilladelse til ansøger.
   
 4. Færdigbehandling, herunder:
  Opfølgning af vilkår i byggetilladelse, herunder evt. nødvendige besigtigelser samt eventuel stikprøvekontrol.

  Endelig godkendelse i form af ibrugtagningstilladelse/ færdigmelding.
   
 5. Endelig ajourføring af BBR.
   

Tidsforbruget vil blive opgjort efter de ovennævnte faser, og på baggrund heraf påregnes gebyr.

Kommunens betalingsbetingelser er 30 dage fra fakturadato. 

Regningen for byggesagens behandling kan blive fremsendt i to rater. 1. rate fremsendes efter at byggetilladelsen/dispensationen er meddelt. 2. rate forfalder til betaling, når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug, og byggemyndigheden kan afslutte sagen.  

Lovliggørelsessager

Ved lovliggørelsessager vil der også blive udstedt gebyr for den behandling af sagen, som ligger forud for byggeansøgningen/lovliggørelse. Kommunen har erfaring for, at denne type sager er væsentlig mere tidskrævende og derfor dyrere end almindelige byggesager. Vi opfordrer derfor til, at man ansøger om byggeriet inden opførelse.

Der vil blive fremsendt gebyr for sagsbehandlingen, uanset om forholdet lovliggøres ved fysisk eller retlig lovliggørelse. 

Øvrige forhold

Trækker ansøger sin ansøgning tilbage i løbet af sagsbehandlingen, vil ansøger blive opkrævet gebyr for forbrugt tid.

Byggesagsgebyret bliver som udgangspunkt opkrævet hos ansøger, medmindre andet er angivet i ansøgningen.

En afgørelse kan som udgangspunkt påklages til Statsforvaltningen, inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt ansøger. En klage over henholdsvis byggesagsbehandling og byggesagsgebyr har i henhold til byggeloven ikke opsættende virkning, hvorfor ansøgers klage ikke fratager ansøger for at efterkomme det meddelte forhold.