Som hovedregel udlejes almene boliger efter venteliste, hvor en ledig bolig bliver tilbudt den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten. Lovgivningen giver dog mulighed for at man kan rykke længere frem på ventelisten, hvis man opfylder nogle særlige kriterier. Det kaldes fleksibel udlejning, og er et værktøj til at arbejde med at sikre en mere blandet beboersammensætning i den enkelte afdeling.

For de almene boligorganisationer i Lolland Kommune er følgende kriterier blevet aftalt:

1. Fast arbejde eller tilknytning til arbejdsmarkedet

Du opfylder kriteriet, hvis du kan dokumentere, at du eller en person i din husstand har fast arbejde eller er selvstændig med minimum 20 timers beskæftigelse om ugen.

2. Unge under uddannelse (flere under uddannelse kan dele lejlighed)

Du opfylder kriteriet, hvis du er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og modtager undervisning i et omfang, der berettiger til SU. Det samme gælder, hvis du er elev eller lærling og om-fattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

3. Fortrinsret for personer, der søger bolig på grund af salg af nuværende bolig

Du opfylder kriteriet, hvis du har sat dit parcelhus, andelsbolig eller ejerlejlighed mv. til salg.

4. Personer, der har nedsat funktionsevne, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere velegnet til husstandens funktionsniveau.

Du opfylder kriteriet, hvis du kan dokumentere, at du eller en person i din husstand har et behov for en mere velegnet bolig. Kriteriet gælder kun oprykning inden for samme afdeling.

5. Skilsmisse, separation, brudt parforhold (krav om minimum 2 års fælles folkeregisteradresse)

Du opfylder kriteriet, hvis du før separation, skilsmisse m.v. havde bopæl i Lolland Kommune og du har hjemmeboende børn under 18 år. Fortrinsretten gælder kun i et år fra ophørt samliv.

Kriterierne gælder 25% af udlejningen i den almene sektor i Lolland Kommune. Der er ved kriterierne 1-5 tale om en prioriteret rækkefølge, og der vil være dokumentationskrav:

Du skal dokumentere, at du opfylder et af kriterierne. Du skal dog først dokumentere det, når du får tilbudt en bolig, og altså ikke når du lader dig skrive op til en bolig via ordningen.

Dokumentationskravet vil typisk være:

1) Hvis du er i arbejde: Kopi af en ansættelseskontrakt og/eller lønsedler, der dokumenterer, at du arbejder. Hvis du er selvstændig: Cvr-nummer og oplysninger om din indtægt, f.eks. ved fremlæggelse af sidste års regnskab.

2) Hvis du er under uddannelse: Studiekort eller uddannelsesaftale og dokumentation fra studiestedet eller lærlingekontrakt.

3) Du skal kunne fremvise en indgået ejendomsmæglerkontrakt.

4) Du eller mindst en i husstanden bor i afdelingen og har af helbredsmæssige årsager behov for en bedre egnet bolig inden for samme afdeling.  Der foretages en individuel vurdering, evt. i samråd med den kommunale myndighed.

5) Hvis du har et boligbehov begrundet i samlivsophævelse/skilsmisse: Skilsmisse- eller separationspapirer eller alternativt bopælsattest ved ophør af samliv. Du kan finde dokumentation for at du er bopælsforælder i Folkeregistret.