Der skal ikke søges om forudgående tilladelse til at hænge valgplakater op. Opsætning og nedtagning af plakater skal dog ske efter visse retningslinjer.

En valgplakat defineres som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2”. Opfylder plakaten ikke disse krav, skal der søges tilladelse til at hænge den op.

Retningslinjer for opsætning af valgplakater

Det er kun tilladt at hænge valgplakater op med strips, snore og lignende.

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning. Dog ikke højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten. Reglerne omfatter master, der ejes af SEAS-NVE, men SEAS-NVE kan også håndhæve reglen, hvor der forelægger en vedligeholdelses- og skadesforsikringsaftale med eksempelvis en kommune.

Det er ikke tilladt at hænge valgplakater op på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

Nedtagning af valgplakater

Valgplakater til Europa-Parlamentsvalget 26. maj 2019, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest torsdag den 13. juni ved døgnets afslutning.

Valgplakater til folketingsvalget 5. juni 2019, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest torsdag den 13. juni ved døgnets afslutning.