Befolkningsprognose 2019 til 2031 for Lolland Kommune.

Tallene viser, at vi den 1. januar 2019 havde 41.607 borgere i Lolland Kommune, hvor prognosens forventning til udviklingen i 2019 er en befolkningstilbagegang på 365 borgere.

Idet der hersker stor usikkerhed om Femernprojektets betydning for befolkningsudviklingen i Lolland Kommune, er der i år - udover basisprognosen - også udarbejdet to alternative prognoser.

Basisprognosen tager udgangspunkt i fremskrivning af den historiske udvikling i fødselsoverskuddet, flyttebalancen og vandringsbalancen, mens der i de to alternative prognoser desuden er ændret i tilflytningen af borgere. 

​Prognoseforudsætninger

​Basisprognosen er baseret på forudsætninger om, at fødselshyppigheden vil ligge på samme niveau, som tilfældet var fra 2011 til 2018. Mortaliteten forventes at ligge på samme niveau som i perioden 2014 til 2018. Flyttebalancen er ligeledes baseret på udviklingen i perioden 2014 til 2018, mens vandringsbalancen er fastlagt til det gennemsnitlige niveau for Lolland Kommune siden kommunesammenlægningen.

Hvad flyttebalancen angår, blev det sidste år besluttet at benytte et nyt tiltag i prognosemodellen, hvor der ikke blot ses på historiske flyttedata i Lolland Kommune, men også på befolkningsudviklingen i de fem kommuner, som kommunen oplever størst tilflytning fra. Dette tiltag skyldes, at flyttebalancen i Lolland Kommune dels afhænger af, hvordan befolkningsudviklingen har været og forventes at blive, og dels afhænger af udviklingen i de kommuner, som Lolland Kommune har den største "borgerudveksling" med.

Forudsætningerne i de to alternative prognoser svarer til forudsætningerne i basisprognosen, mens der desuden er ændret på tilflytningen som følge af Femernprojektet. Begge prognoser er beskrevet til slut i befolkningsprognosen.

Forventning til 2019

Basisprognosens forventning til udviklingen i 2019 er en befolkningstilbagegang på 365 borgere. Der er på den baggrund en forhåbning om, at den positive udvikling med en stagnation i tilbagegangen, som Lolland Kommune har oplevet de seneste år, vil fortsætte.

Prognosen viser fortsat, at antallet af børn i alderen 0 til 16 år vil være faldende i prognoseperioden. Ligeledes forventes et fald i antallet af erhvervsaktive, mens antallet af ældre over 65 år forventes at stige fremadrettet.