Administration

Kidnakken 12,1.
4930 Maribo

Tlf. 54 67 67 67
Email: skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Sektorchef Espen Fossar Andersen, esan@lolland.dk 
Souschef og leder af staben Carsten Frigaard, cahof@lolland.dk


Selvstændig hjemmeside for Skole og Dagtilbud

Hvis du vil vide mere om skolerne og dagtilbuddene i Lolland Kommune, bør du se den selvstændige hjemmeside om dagtilbud og skoler, hvor der i ord og billeder fortælles om dagtilbud, skoler og andre tilbud.

Du åbner hjemmesiden, når du klikker her.

 

Ny struktur for Skole og dagtilbudsområdet

På et byrådsmøde d. 27. juni 2019 blev en ny skole- og dagtilbudsstruktur vedtaget. Dele af den nye struktur træder først endeligt i kraft fra 1. august 2020.

Den nye struktur medfører etablering af følgende decentrale enheder:

Fire overbygningsskoler i byerne, hvor hver skole med flere matrikler drives og ledes som ét sammenhængende skoletilbud. Lederen af en overbygningsskole har ansvar for at skabe sammenhæng i det samlede skoletilbud og forventes at have et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne og kommunens nyetablerede ungeindsats.

Fire landsbyordninger, der er et samlet tilbud bestående af dagtilbud (0-6 år) og skole, men samlet under én overordnet leder, der understøttes af en afdelingsleder, der samtidig fungerer som souschef- /stedfortræder. I landsbyordningen er der en fælles bestyrelse og et fælles MED-udvalg samt én samlet økonomi.

Én specialskole bestående af en række afdelinger, hvor en vigtig hovedopgave er at skabe tydelig sammenhæng i tilbuddene på specialundervisningsområdet, sådan at faglighed og kompetencer kan udnyttes og styrkes på tværs af tilbud og sådan at der opbygges et reelt system omkring elevernes udvikling og progression mellem de forskellige specialiseringsniveauer i specialundervisningen.

I budgetaftalen for 2019 er der lagt vægt på en tættere styring af specialundervisningsområdet, og det forudsætter klare roller og ansvar. Lederen af specialskolen indgår i et tæt samarbejde med de øvrige skoleledere og staben omkring visitation, udgiftsstyring, monitorering af elevernes progression samt gode overgange fra almen til speciel og tilbage igen for den enkelte elev.

Én ungdomsskole. Ansvaret for fritidsundervisning i ungdomsskolen samt klubtilbud er - efter to år i Børne og Ungesektoren – flyttet tilbage til almenområdet for at opnå et tydeligere almen- og fritidspædagogisk sigte. Ungdomsskolen og klubberne skal fungere som et attraktivt tilbud til alle kommunens børn og unge.

Ungdomsskolens indhold og rolle skal samspille med både skoleområdet og kultur- og fritidsområdet.

Daginstitutionerne i byerne er samlet i to områdeinstitutioner i hhv. Nakskov og Maribo/Rødby for at styrke den tværgående udvikling på dagtilbudsområdet gennem samarbejde på tværs af matrikler, faste strukturer for videndeling, udnyttelse af kompetencer på tværs, administrative stordriftsfordele, mv. Hver områdeinstitution har én områdeleder samt en daglig leder for hvert børnehus. Områdeinstitutionen har én fælles bestyrelse og et forældreråd for hvert børnehus samt ét MED-udvalg, med en AMR for hvert børnehus.

Dagplejen i Lolland Kommune er ledelsesmæssigt og organisatorisk tilknyttet daginstitutionerne.

Tilsynspædagogerne er fordelt mellem de daginstitutioner, der har dagplejen tilknyttet og indgår som en naturlig del af det pædagogiske personale. Dagplejen har desuden legestuefaciliteter i de institutioner, hvor de er tilknyttet.

I alt indebærer den nye struktur 11 decentrale enheder samt en stab, der ledes af en stabsleder, som også er sektorchefens souschef. Staben understøtter med faglighed inden for skole- og dagtilbudsudvikling, lovgivning, politisk betjening, styring og ledelsesinformation, administration af tilskud mv. samt understøtter sektorchefen med implementering af den nye struktur gennem systematisk og struktureret projekt- og procesledelse.