Byggeri som kræver en nedrivningstilladelse

Planlægger du at nedrive et byggeri, skal du være opmærksom på, at det kan kræve en tilladelse fra kommunen, før du må starte nedrivningen. Der skal eksempelvis altid nedrivningstilladelse til enfamiliehuse, sommerhuse, annekser, avls- og driftsbygninger, industri- og lagerbygninger og integrerede garager. Sekundære bygninger, dvs. garager, carporte, udhuse, redskabskure/brændeskure, overdækkede terrasser, integrerede overdækninger, drivhuse, pavilloner/lysthuse og lignende bygninger skal have en nedrivningstilladelse, hvis de er større end 50 m².
Ansøgning om nedrivningstilladelse skal indsendes via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Der gælder særlige regler i forhold til nedrivning eller renovering af bygninger, der er bevaringsværdige eller fredede. En oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger kan ses på Lolland Kommunes kort.

Er du ejer af et historisk hus kan du søge tilskud i form af fondsstøtte  til istandsættelse af bygningen.

Læs mere om bevaringsværdige bygninger

Håndtering af affald

Hvis du skal nedrive eller renovere en bygning eller et anlæg på over 10 m², eller hvis der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, skal det anmeldes til kommunen.
Hvis bygningen samtidig er fra perioden 1950-1977, skal der også screenes for PCB-holdigt materiale.
Læs mere om affaldshåndtering

Støv og støj

Hvis din planlagte nedrivning eller renovering vil medføre støv eller støj, skal det anmeldes til kommunen inden projektet startes.
Læs mere om støv og støj

Tilskud til nedrivning og istandsættelse

Lolland Kommune giver tilskud til nedrivning af nedslidte boliger i byer med færre end 5.000 indbyggere og i det åbne land samt tilskud til visse istandsættelser.
Tilskuddet udbetales fra Pulje til landsbyfornyelse.
Læs mere om tilskudsmulighederne