Her kan du læse om Huslejenævnet i Lolland Kommune og om, hvordan du sender en sag til nævnet.

Vil du have en sag behandlet af Huslejenævnet, skal du sende en beskrivelse af, hvad nævnet skal tage stilling til. Vedlæg en kopi af hele lejekontrakten inklusive tillæg og dokumentation for de forhold, du vil have behandlet. Det koster 312 kr. at få behandlet en sag i Huslejenævnet. Beløbet skal indbetales på konto nr. 0682 0001660713. Behandlingen af sagen starter først, når beløbet er modtaget.

Send klagen på mail

lolland@lolland.dk eller til Lolland Kommune, Huslejenævnet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse, er Huslejenævnet ude af sagen. Parterne skal selv sørge for, at afgørelsen bliver efterlevet.

Hvis lejer får medhold

Udlejeren skal betale et gebyr på 2.165 kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

Hvilke sager behandles?

Huslejenævnet kan f.eks. behandle sager om:

 • Huslejens størrelse, herunder forudbetalt leje og depositum ved lejeaftalens indgåelse.
 • Lejeforhøjelser.
 • Varmeregnskaber og vandregnskaber (lejer skal have klaget over forbrugsregnskab til udlejer inden for 6 ugers-fristen, jfr. lejelovens § 45/alm. lejelovens § 56).
 • Hvorvidt lejemålet er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.
 • Udlejers pligt til renholdelse og vedligeholdelse af lejligheden/ejendommen.
 • Lejers pligt til vedligeholdelse af det lejede.
 • Fraflytning og afregning af depositum efter fraflytning.
 • Husordensovertrædelser (kan kun indbringes af udlejer).

Hvilke sager behandles ikke?

Huslejenævnet behandler ikke sager om:

 • Erhvervslejemål.
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål.
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede.
 • Konkret rådgivning og vejledning om lejens størrelse.

Sager, som Huslejenævnet ikke kan behandle, skal indbringes for Boligretten.

Råd og vejledning

Huslejenævnet er ikke et rådgivningsorgan.  Har du brug for råd og vejledning, kan du henvende dig hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller advokatvagten.

Forhåndsgodkendelse af huslejen

Er du ejer af en bolig eller andelshaver i en andelsforening med brugsret til en bestemt lejlighed, har du mulighed for at anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som du lovligt kan opkræve for den pågældende bolig. Muligheden gælder ikke for erhvervslejemål. Anmodningen skal ske, inden der er indgået en lejeaftale for den pågældende bolig, og du må ikke eje andre udlejede ejerboliger på ansøgningstidspunktet. Når sagen indbringes, skal der betales et gebyr på 520 kr., som skal indbetales på konto nr. 0682 0001660713.

Du anmoder om forhåndsgodkendelse ved at sende en grundig beskrivelse af ejendommen samt relevant dokumentation på mail: lolland@lolland.dk eller til Lolland Kommune, Huslejenævnet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Huslejenævnet fastsætter huslejen på baggrund af en vurdering af det lejedes værdi. I den forbindelse foretager Huslejenævnet en besigtigelse af lejemålet. Huslejenævnets forhåndsgodkendelse er bindende for begge parter. Får du godkendt lejen på forhånd, risikerer du derfor ikke at få nedsat huslejen på baggrund af en klage fra lejer til Huslejenævnet.

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en formand og to medlemmer. For perioden 01.01.2018 til 31.12.2021 består Huslejenævnet af:

 • Vagn-Aage Nielsen – formand
 • Flemming Møller Jensen – udlejerrepræsentant
 • Jørgen Enevold Krogh – lejerrepræsentant

I sager vedrørende overtrædelse af husorden suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig i sociale forhold.