Når du har fået bevilliget underskudsgaranti, projektet er afviklet, og du skal søge underskudsgarantien udbetalt, skal du være opmærksom på følgende:

  • Bevillingsmodtager skal sammen med én anden myndig person, som har gennemgået bilagene, skrive under på regnskabet for dermed at bekræfte, at de indtægter og udgifter, der fremgår af regnskabet er korrekte. Herefter skal det underskrevne regnskab fremsendes til kommunen sammen med en kort evaluering af projektet. Evalueringsskema kan hentes her. Skema til regnskab kan hentes her
  • Kopi af kontrakter med musikere, foredragsholdere o.l. skal medsendes som bilag til regnskabet.
  • Bevillingen udbetales først når regnskabet er fremsendt til kommunen med mindre andet aftales.
  • Ved reklame og PR i forbindelse med projektet skal det fremgå, at det er støttet af Lolland Kommune. Kommunens logo SKAL anvendes. Logo kan downloades her.
  • Bevillingen gælder for arrangementer eller projekter inden for det kalenderår, hvor bevillingen søges. Hvis der ikke er indsendt regnskab, eller andet er aftalt, inden kalenderårets udgang, bortfalder bevillingen.
  • Husk, at der ikke gives støtte til kommercielle aktiviteter og forplejning.
  • PR og transport kan maksimalt udgøre 20 % af det bevilligede beløb.
  • Ved væsentlige ændringer af projektets budgetstørrelse eller projektets indhold, skal ansøgningen genbehandles.
  • Frivillige arbejdstimer kan ikke indgå i projektet som medfinansiering

Husk at det er et krav, at du som modtager af støtte fra de Frie Kulturmidler indtaster informationer om arrangementet i Lolland Kommunes Kulturkalender, som drives i samarbejde med Kultunaut. Oplysningerne bliver dermed synlige i både den lokale kulturkalender, som findes på kommunens hjemmeside og på den landsdækkende kulturkalender kultunaut.dk

Dokumentation, regnskab og evaluering indsendes til Lolland Kommune, Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice, Jernbanegade 7, 4930 Maribo eller kulturogfritid@lolland.dk