Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område og på miljøområdet.

Udmelding om sagsbehandlingstider som følge af implementering af EU's servicedirektiv

Ifølge Miljøministeriets bek. nr. 284 af 25. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, (Standardvilkår og implementering af servicedirektivet) skal Lolland Kommune offentliggøre sine sagsbehandlingstider af ansøgning om miljøgodkendelse fra en række kategorier af virksomheder.

Sagsbehandlingstiden fra modtagelse af fyldestgørende ansøgning er 6 måneder for virksomheder, hvis hovedaktivitet er omfattet af følgende listepunkter:

C 103. Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t.

J 104. Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coatning, affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år.(i)

J 201. Virksomheder, der er omfattet af § 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et listepunkt på denne liste.

K 101. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, 3) med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i)

K 102. Anlæg for bortskaffelse af farligt affald 2) efter en af metoderne D1 –D9 eller D11 –

D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3). (i)

K 103. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i)

K 107. Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time.

Sagsbehandlingstiden er 4 måneder fra modtagelse af fyldestgørende ansøgning for virksomheder omfattet af listepunkterne:

C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mellem 2.500 og 25.000 t.

D 201. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.

D 204. Virksomheder, der alene aftapper og pakker basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider.

E 203. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time. Bortset fra anlæg der er omfattet af J 104.

H 201. Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 29)J 202. Krematorieanlæg.

J 203. Udendørs skydebaner. (* jf. bilag 4, punkt 29)

J 204. Forlystelsesparker. (* jf. bilag 4, punkt 29)

K 201. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R1, R5, R6, eller R9, som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen 3), med en kapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag.

K 202. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R2, R3, R4, R7, R10 eller R11, som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen 3).

K 203. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald 2), jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3) forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, 5)bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 og K 212 nævnte anlæg.

K 204. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen 3) af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.

K 205. Anlæg der bortskaffer ikke-farligt affald efter en af metoderne D2, D3, D6, D12 eller D13 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3).

K 206. Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1- R11, som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen 3), bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg.

K 209. Autoophugning (autogenbrug).

K 210. Skibsophugning. (* jr. bilag 4, punkt 29)

K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen 3) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.

K 212. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, 6) jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6 B og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen 3), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 5) med en kapacitet for tilførsel på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3 bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

K 213. Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover.

K 214. Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra husdyrgødning.

K 215. Øvrige anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end 3 tons pr. time.

2) Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald.

3) Bekendtgørelse om affald.

4) Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, jf. Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

5) Nyttiggørelse defineret i punkterne R1 – R11 i bilag 6B og bortskaffelse som defineret i punkterne D 1- D13 i bilag 6A i bekendtgørelse om affald.

6) Jf. § 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Sagsbehandlingstiden af ansøgninger om miljøgodkendelse af ændringer og udvidelser af allerede godkendte virksomheder omfattet af ovennævnte listepunkter er 3 måneder.

Ifølge § 21 b stk. 2 kan Lolland Kommune forlænge sagsbehandlingstiden efter en konkret vurdering af sagens kompleksitet. Ansøger vil i hvert tilfælde blive orienteret om forlængelsen af sagsbehandlingstiden samt begrundelsen herfor.

Hvis virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse er i tvivl om, hvorvidt de er omfattet af de nævnte listepunkter, kan de rette henvendelse til Teknik- og Miljømyndigheden og få dette afgjort.