Kommuneplanen beskriver kommunens hovedstruktur og udstikker de rammer kommunen skal udvikles indenfor for en periode på 12 år.

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med den overordnede landsplanlægning, og den regionale planlægning.

Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet digitalt   -   det er også muligt at se en trykt udgave af Kommuneplan 2017 - 2029 med rammer, kort og bilag på bibliotekerne i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn.

I kommuneplanen behandles emner som:

 • Klimaudfordringen,
 • Femern Bælt Regionen,
 • Byer og bosætning,
 • Det gode liv og uddannelse,
 • Turisme, fritid og kultur,
 • Natur og miljø.

Kommuneplan 2017-2029

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2017-2029 har taget afsæt i:

 • Plan- og Udviklingsstrategi 2016 - 2030 "Det nye Lolland",
 • Den gældende Kommuneplan 2010 - 2022

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplan 2017-2029 er bygget op i tre hoveddele:

 • Hovedstruktur - der indeholder den samlede politik for arealanvendelsen.
 • Retningslinjer og redegørelse – der er tematiseret i 12 overordnede kapitler.
 • Rammer for lokalplanlægningen.

Det overordnede bymønster fra Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030 er indarbejdet og har været styrende for fastholdelse og nyudlæg af rammer til bolig-, erhverv-, og turismeformål samt for detailhandelsstrukturen.

Udover Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030 er strategier, politikker og planer på skole-, ældre-, fritids- og sundhedsområdet m.v. med betydning for den fysiske arealanvendelse indarbejdet.

Kommuneplan 2017-2029 indeholder desuden en helhedsplan for den fremtidige byudvikling omkring den nye station ved Rødby, som primært består af perspektivområder omkring stationen, og en ny ramme til blandet by- og boligområde.

I planperioden er der udarbejdet landskabsanalyse, jordbrugsanalyse, kulturmiljøkortlægning, turistpolitisk redegørelse og grundvandsredegørelse, som har dannet baggrund for:

 • Nye landskabsudpegninger
 • Nye jordbrugsudpegninger
 • Nye kulturmiljøudpegninger
 • Nye grundvandsretningslinjer og redegørelse
 • Nye udpegninger og oprydning i turist- og fritidsanlæg

Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanen er der vedtaget kommuneplantillæg for nye områder til vindmøller og solceller, og en udpegning af Nakskov fjord som naturpark, som alle er indarbejdet i Kommuneplan 2017–2029, sammen med de øvrige kommuneplantillæg, der var lavet til Kommuneplan 2010-2022.