Teknik- og miljømyndighed gør opmærksom på, at byggetilladelser er underlagt offentlighedslovens bestemmelser

Vi kan blive kontaktet af interesserede, som ønsker indsigt i vores trufne afgørelser på fx byggesagsbehandlingsområdet. Interesserede kan med hjemmel i offentlighedsloven begære aktindsigt, som kommunen herefter behandler.

Hvis aktindsigtsbegæringen imødekommes

Interessenten vil få tilsendt det materiale, som vi har registreret jævnfør aktindsigtsbegæringen. De parter, som sagerne involverer, vil ikke blive orienteret om denne imødekommelse af begæringen.
Eventuelle spørgsmål kan sendes til tmm@lolland.dk.