Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsyn 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. 
Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, bl.a. plejecentre, hjemmeplejeenheder, sygeplejeklinikker og akutfunktioner, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar, jf. Sundhedsloven. 
Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Desuden har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører ligeledes et risikobaseret tilsyn - Ældretilsynet, med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, hjemmeplejeenheder og midlertidige pladser efter Lov om Social Service. 
Formålet med tilsynet er at bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet. 
Begge tilsyn tager udgangspunkt i en række generelle målepunkter, og i målepunkter, som er specifikke for typen af pleje - og behandlingssted. Tilsynet sker normalt efter varsling af pleje eller behandlingsstedet minimum 6 uger før besøget. 

Kommunalt tilsyn 

Lolland Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Lov om Social Service §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med afgørelser i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder, der beskriver kommunens serviceniveau. 
Tilsynsopgaven bliver varetaget af Center for Støtte og Vejledning under sektor Social- og Arbejdsmarked. 
 
Formålet med at føre tilsyn af leverandørerne af personlig og praktisk hjælp er:
  • At sikre at de kommunale ydelser, tildelt efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalstyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder.
  • At sikre borgerens retssikkerhed.
  • At belyse borgerens oplevelse af kvaliteten. 
  • At tilbagemelding anvendes i kvalitetssikring af ydelsen, herunder fokus på at skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling. 
Tilsynet er uanmeldt og tager udgangspunkt i en række punkter, som kan ses i Lolland Kommunes Tilsynspolitik 2019.

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapporterne er offentlige og offentliggøres på Styrelsen for Patentsikkerheds hjemmeside, på Plejehjemsoversigten under det enkelte plejecenter og herunder. 

Tilsynsrapporter fra kommunalt tilsyn

Konklusion og anbefalinger offentliggøres på Plejehjemsoversigten under det enkelte plejecenter og herunder. 

Herunder findes tilsynsrapporter for de teams, hvor borger ikke bor på plejecenter - også kaldet fritvalgsområdet.