BYRÅDET

§ 1.

Lolland Kommunes byråd består af 25 medlemmer.

 • Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester jfr. § 6 stk. 2 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven) og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 stk. 5 i styrelsesloven.

§ 2.

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden, jfr. styrelseslovens § 2 stk. 4.

§ 3.

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4.

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

 • Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.
 • Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5.

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler.

Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

§ 6.

Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalget.
 2. Teknisk Udvalg.
 3. Ældre – og Sundhedsudvalget.
 4. Social – og Arbejdsmarkedsudvalget.
 5. Børne-og Skoleudvalget
 6. Fritids- og Kulturudvalget.

§ 7.

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8.

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 18 og 31a.

§ 9.

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til by-rådet gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 10.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets øvrige medlemmer.

 • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.
 • Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af den samlede interessevaretagelse i forbindelse med Femern anlægsprojektet – bortset fra myndigheds- , miljø- og planopgaver henhørende under Klima- miljø- og teknikudvalget. Endvidere turisme og den samlede erhvervsfremme – samt planlægning heraf. Tillige den samlede boligpolitik – herunder den almene boligsektor – samt planlægning heraf.
 • Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
 • Stk. 5. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommu-nens planlægningsopgaver - herunder koordineringen med udviklingsinitiativer. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslut-ning.
 • Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.
 • Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
 • Stk.9. Udvalget varetager kommunens ejer interesser i forhold til forsynings-områdets aktieselskaber.

§ 11.

Økonomiudvalget fastsætter regler om

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 12
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 12.

Økonomiudvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. styrelseslovens § 62
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67.

§ 13.

Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

 • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på de tekniske, miljø- og klimamæssige områder samt havneområdet og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

- administration af kommuneplanlovgivningen
- bygge- og boligforhold (myndigheds- og udføreopgaven)
- natur- og miljøbeskyttelse
- kollektiv trafik (færger samt rute- og taxikørsel)
- renovations- og forsyningsopgaver som myndighed
- vandløb
- vejvæsen
- beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen
- kommunale havne – såvel erhvervshavne som lystbådehavne
- klimaudfordringer omkring kystnære områder, arealanvendelse og overfladevand
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af rekreative områder, herunder parker og udendørs idrætsanlæg
- politisk ansvar for kommunale bygninger og anlæg dels udvalgets egne – dels udvendig/indvendig vedligehold på samtlige kommunalt ejede bygninger. Udvalget har kompetencen til den overordnede politiske prioritering af bevillingen til udvendig/indvendig vedligehold af klimaskærm. Opgaven udføres driftsmæssigt af Service og Bygninger.

 • Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10
- takster vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§ 14.

Ældre– og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

 • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sundheds- og ældreområdet. Udvalgets område omfatter bl.a.:

- personlig og praktisk hjælp
- pleje- og ældreboliger
- dagcentre
- madordning for pensionister
- drift af kommunens sundhedscentre
- genoptræning jfr. sundhedsloven
- hjælpemidler jfr. lov om social service
- sygepleje jfr. sundhedsloven
- sundhedspolitik
- samarbejde med sundhedsaktører
- rehabiliteringsindsatserne overfor borgere over 65 år eller uden arbejdsmarkedspotentiale

 • Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og are-aler under udvalgets område – jfr. dog § 13,stk.2.
 • Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planlægning indenfor udvalgets område, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10.

§ 15.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

 • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelses-, integrations- og forsørgelsesområdet.
 • Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af den særlige uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsats overfor unge efter grundskoleafgang.
 • Stk. 4. Arbejdsmarkedsudvalget varetager i samarbejde med Børne-, Skole-, Kultur- og Fritidsudvalget kontakt og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
 • Stk. 5.Udvalget udarbejder forslag til kommunens tværgående integrationspolitik.
 • Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af hjælpeforanstaltninger for voksne med fysiske og psykiske handicap. Hjælpeforanstaltningerne omfatter bl.a.:
  - udvalget forestår rehabiliteringsindsatserne overfor borgere under 65 år eller med arbejdsmarkedspotentiale.
  - dag-, døgn- og rehabiliteringstilbud til borgere med varige funktionshæmninger
  - særlig tilrettelagt undervisning for voksne (STU)
 • Stk. 7. Tilbud til misbrugere
 • Stk. 8. Frivilligt socialt arbejde.
 • Stk. 9. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område- jfr. dog § 13, stk. 2.
 • Stk. 10. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planlægning indenfor udvalgets område, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10.

§ 16.

Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

 • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af børne- og skoleområdet bl.a.:

- folkeskole
- sundhedspleje
- tandpleje
- dagtilbud til børn
- skolefritidsordninger
- klubtilbud
- ungdomsskole
- ungdommens uddannelsesvejledning
- SSP
- rådgivning og hjælpeforanstaltninger for børn og unge samt børnefamilier
- foranstaltninger til socialt truede børn og unge

 

 • Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - jfr. dog § 13, stk. 2.
 • Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planlægning indenfor udvalgets område, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10.

§ 17.

Fritids- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

 • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaveområderne fritid og kultur samt borgerservicefunktioner.

Fritid og kultur omfatter
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets
område
- folkeoplysning og kulturelle aktiviteter
- udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
- biblioteksvæsen
- museumsforhold
- musikskoler/musikaktiviteter
- teater- og biografforhold

 • Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger,anlæg og arealer under udvalgets område – jfr. dog § 13, stk. 2.
 • Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planlægning indenfor udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10.

§ 18.

Byrådet antager en sagkyndig revision, jfr. styrelseslovens § 42.

 • Stk. 2. Byrådet skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.
 • Stk. 3. Byrådet fastsætter de nærmere regler om revisionen i et revisionsregulativ.

§ 19.

Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver endvidere beretninger i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger).

§ 20.

I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger, eller at der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, jfr. styrelseslovens § 42.

 • Stk. 2. Beretningen forelægges økonomiudvalget og - for så vidt angår be-mærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under øko-nomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed eller udvalg til besvarelse, inden byrådet i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærk-ninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regn-skab.
 • Stk. 3. Beretningen og byrådets afgørelse herom indsendes til tilsynet samt andre relevante myndigheder senest 3 måneder efter modtagelsen af beret-ningen, dog senest samtidig med afgørelsen vedrørende revisionsberetningen om årsregnskabet, jfr. § 21. Samtidig sendes et eksemplar af afgørelsen til re-visionen.

§ 21.

Byrådet afgiver årsregnskabet til revisionen inden den 31. maj i det føl-gende år.

 • Stk. 2. Efter at revisionen er afsluttet, skal årsregnskabet af revisionen forsy-nes med påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisi-onsregulativets bestemmelser.
 • Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til byrådet.
 • Stk. 4. Den i § 20, stk. 1 og 2, angivne fremgangsmåde finder også anven-delse på revisionens og byrådets behandling af årsregnskabet.
 • Stk. 5. Årsregnskabet og revisionens beretning samt byrådets afgørelse om denne indsendes til tilsynet inden udgangen af december måned. Samtidig sendes et eksemplar af afgørelsen til revisionen.

§ 22.

Borgmesteren oppebærer vederlag efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd i lønramme 40 (skalatrin 53).

§ 23.

Formanden for Klima-, Miljø- og Teknik – og havneudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23,18 % af borgmesterens vederlag.

 • Stk. 2. Formanden for Sundheds- og Ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23,18 % af borgmesterens vederlag.
 • Stk.3. Formanden for Arbejdsmarkeds – Social- og Psykiatriudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23,18 % af borgmesterens vederlag.
 • Stk. 4. Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23,18 % af borgmesterens vederlag.
 • Stk. 5. Formanden for Fritids – og kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23,18 % af borgmesterens vederlag.
 • Stk. 6. Næstformænd i hver af de 5 stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 5,79%af borgmesterens udvalg pr. næstformand..
 • Stk. 7. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.
 • Stk. 8. Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % pct. af borgmesterens vederlag.
 • Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 24.

Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. § 24, stk. 1-4.

 • Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

§ 25.

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018

 • Stk. 3. Forslag om ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.

Således vedtaget i Byrådets møder den 29. november 2017 og den 7. december 2017.