Klimaforandringer

På baggrund af klimaforandringerne har Lolland Kommune - som de øvrige kommuner i Danmark - udarbejdet en klimatilpasningsplan, som beskriver de udfordringer, som kommunen står over for i forbindelse med den øgede nedbør, højere havvandstand og kraftigere vind.

Disse klimaændringer medfører øget risiko for oversvømmelser - både fra havet og forårsaget af regn. Det betyder bl.a., at der kommer øget belastning på byernes kloaksystemer, øget belastning på dræn, vandløb og pumper i det åbne land og dermed en øget risiko for oversvømmelse hos den enkelte grundejer.

Klimatilpasningsplanen

Med klimatilpasningsplanen har vi skabt et udgangspunkt for at imødegå oversvømmelser i Lolland Kommune. Det er ikke alle oversvømmelser, som det er muligt – eller økonomisk forsvarligt – at forebygge. Men ved udpege de mest udsatte områder og inden for disse gennemgå de mest sårbare elementer, kan planen danne grundlag for nødvendige tiltag. Vi kan lede vandet væk fra eksisterende værdier såsom industri, beboelse, institutioner, kulturminder o.lign. og vi skal indtænke klimaændringerne i nye projekter og planer.

Det drejer sig således både om eksisterende værdier og fremtidige projekter. Planen indeholder en grundig kortlægning af, hvor vandet vil stige, når de ekstreme vejrhændelser indtræffer.

For den enkelte grundejer er der nu mulighed for at bruge oversvømmelseskortene til at vurdere egen risiko for oversvømmelse, både oversvømmelser fra havet og fra regn.

Se klimatilpasningsplan for Lolland Kommune

Risikostyringsplanen

I forbindelse med de store oversvømmelser i Sydeuropa sidst i 90érne blev samtlige lande i EU pålagt at udarbejde planer for områder, der er særligt udsatte for oversvømmelser. I Danmark førte det til udpegning af ti risikoområder, hvor Nakskov er udpeget som ét af de ti områder.

Lolland Kommune har derfor i henhold til EU's oversvømmelses-direktiv udarbejdet et forslag til en risikostyringsplan for oversvømmelse af Nakskov med fokus på oversvømmelser fra havet. Risikostyringsplanen for Nakskov er godkendt af Byrådet d. 17. september 2015.

Se risikostyringsplanen

Af planen og de tilhørende oversvømmelseskort fremgår det, hvilke områder af Nakskov, der er særligt truede af oversvømmelse ved forskellige vandstande i havet. Man kan også se hvilke foranstaltninger, Lolland Kommune anser for at være nødvendige i de forskellige områder af byen for at imødegå oversvømmelser.

Planen bygger på statens oversvømmelseskort for Nakskov.

Samtlige oversvømmelseskort kan ses her

Risikostyringsplanen omfatter udover forebyggende foranstaltninger også afsnit om beredskab og sikringer, når oversvømmelsen indtræffer.

Rødby Fjord-projektet

I august 2011 blev såvel landbrugsarealer som sommerhusområder på Sydlolland oversvømmet på grund af en langvarig regn. Det viste sig, at der var meget forskellige opfattelser af, hvorfor dette skete. Nogle hypoteser var bl.a. utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse, for lille udpumpning til havet, for store belastninger af overfladevand fra byerne eller en kombination af flere eller andre faktorer? Denne uenighed gjorde det vanskeligt at drøfte løsningsmuligheder.

Med støtte fra Naturstyrelsen blev det muligt at igangsætte et klimatilpasningsprojekt, der havde til formål at skabe en fælles forståelse af, hvordan vand bevæger sig i området.  Det vil sige hvordan vandføring, udpumpning og vedligeholdelse af vandløb spiller sammen - også under ekstreme forhold. En projektgruppe deltog gennem projektprocessen med at opbygge en hydraulisk model for Rødby Fjord-oplandet.

Modellen er opstillet for større vandløb i et 20.000 hektar stort opland til Rødby Fjord på Sydlolland. Fra oplandet pumpes vandet via Kramnitse Pumpestation ud i Østersøen.

Læs mere om det afsluttede klimatilpasningsprojekt i Rødby Fjord-oplandet.