Som ejer af en ejendom skal du betale ejendomsskat til kommunen. Hvis du opfylder visse kriterier kan du få lån til betaling af dine ejendomsskatter.

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, din ejendom ligger i.

Hvis du ejer fast ejendom i Lolland Kommune, er grundskylden i 2019 fastsat til 33,09 promille af ejendommens grundværdi.

Hvem fastsætter grundværdien?

Grundværdien fastsættes af SKAT. Alle henvendelser om vurderingen af din ejendom skal derfor rettes til SKAT.

Hvornår skal jeg betale?

Vi udsender ejendomsskattebilletten til din e-Boks i december måned, og beløbet opkræves i to rater, den 1. januar og den 1. juli.

Du skal være opmærksom på, at hvis din ejendom ikke er tilmeldt NETS (Betalingsservice), udsendes girokortet til betaling af 1. rate umiddelbart før forfaldsdato, mens indbetalingskortet til 2. rate udsendes til din e-Boks cirka 14 dage inden 2. rate skal betales.

Rottebekæmpelse, pumpebidrag, dækningsafgift og lån

Du betaler også et gebyr for rottebekæmpelse samt eventuelt pumpebidrag (kystbeskyttelse) via ejendomsskattebilletten.

Vi opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Opfylder du visse betingelser, kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskat.

Få mere at vide

Få mere information om ejendomsvurdering og ejendomsskat på Borger.dk

På den Offentlige Informationsserver (OIS) kan du hente oplysning om gældende vurdering, ejendomsskat samt BBR-meddelelse. Det er gratis.

Mit Betalingsoverblik

Betal dine regninger på en ny og nem måde. Læs mere på Borger.dk – Mit betalingsoverblik.

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse. Det er et krav, at der er friværdi i boligen.

Lolland Kommune yder lån til ejendomsskatter (grundskyld) og følgeudgifter i forbindelse med kloakering og separatkloakering.

Hvem kan få lån

For at blive bevilget et lån skal du eller din ægtefælle:

  • være fyldt 65 år, eller
  • modtage social pension, eller
  • modtage delpension, eller
  • modtage efterløn

Hvordan søger jeg

Lån til betaling af ejendomsskat skal søges digitalt via borger.dk, hvor du skal bruge din NemID.

Kan du ikke søge digitalt skal du rette henvendelse til Borgerservice for at få hjælp.

Hvis du har NemID skal den medbringes.

Ansøgningsfrister

Lolland Kommune har 2 rater ejendomsskat, som er til forfald henholdsvis 1. januar og 1. juli. Der kan kun bevilges lån til betaling af ejendomsskat med virkning fra 01.01. eller 01.07

Lånet skal være bevilget - og der skal være tinglyst et skadesløsbrev inden ejendomsskatten skal betales.

Derfor er sidste frist for ansøgning om lån til 1. rate, der forfalder i januar, den 1. oktober i forrige kalenderår og sidste frist for ansøgning om lån til 2. rate, der forfalder i juli, er den 1. juni i det pågældende år.

Hvis ansøgningen ikke er modtaget inden tidsfristen, og der ikke foreligger den rette dokumentation, så vil lånet først være gældende fra næstkommende rate. Ejendomsskatten skal betales ind til lånet er bevilget.

Lånevilkår

Som sikkerhed for dit lån tinglyser kommunen et skadesløsbrev i din ejendom. Kommunen betaler udgifterne i forbindelse med tinglysningen.

Lånet forrentes med en variabel rente, som tilskrives ved årets udgang. Renten for 2019 udgør 0,88 %.

Den årlige rente og nedslagsprocenten reguleres i henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

Den tilskrevne rente forøger lånebeløbet.

Lånet kan forlanges indfriet, hvis lovens betingelser ikke længere er opfyldt og det skal indfries ved ejerskifte.

Kravet kan gøres til personlig hæftelse.

Søg om lån til ejendomsskat på borger.dk