Beskæring af buske og træer langs veje og stier

Alle grundejere i Lolland Kommune skal beskæres deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en frihøjde på 4,20 m over kørebane og 2,75 m over fortov (se skitse).

Hvordan bør træer og buske beskæres?

Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m
Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte m.v. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Billedet viser krav til beskæring af træer og buske i Lolland Kommune. Ved fortov og cykelsti skal frihøjden være minimum 280 cm, ved kørebane minimum 420 cm