En sektorplan er en plan for et bestemt emne. Den dækker samtidig et større geografisk område end fx en lokalplan, det vil typisk være hele kommunen. Nogle af sektorplanerne er Lolland Kommune forpligtet til at udarbejde,  andre har kommunen selv valgt at udarbejde.

Affaldsplanen indeholder regeringens resursestrategi og resurseplan med mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. For den enkelte husholdning vil det betyde, at borgerne i løbet af de kommende år skal sortere madaffald og emballageaffald fra det affald der i dag kommer til forbrænding.

Affaldsplanen er trådt i kraft pr. 1. januar 2014 efter affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplanen indeholder en målsætningsdel, en kortlægningsdel, en planlægningsdel med fokus på de første 4 år af planperioden, en økonomidel samt prognoser.

Affaldsregulativerne kan læses hos Miljøstyrelsen:

Godkendt af Byrådet den 19. december 2013.

Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Lolland Kommune.

Forskriften beskriver de vilkår, som er gældende i forbindelse med udførelsen af midlertidige aktiviteter i Lolland Kommune.

Med denne forskrift skal de aktiviteter, som er omfattet af denne forskrift, ikke længere anmeldes til kommunen.

Link til den digitale sektorplan

Godkendt af Teknisk Udvalg d. 2. maj 2018.

Indsatsplanernes formål er at sikre en god grundvandsbeskyttelse. Det gør planerne ved at give et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå en beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource i de indsatsområder, staten har udpeget.

Planerne beskriver den grundvandskortlægning, der ligger til grund for udpegningen af indsatsområderne, og problematikker i forbindelse med at sikre grundvands- og drikkevandskvaliteten. Derudover indeholder planerne en række målsætninger og midler til at opnå målsætningen om at fremtidssikre grundvandsressourcen i de udpegede indsatsområder.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Midtlolland.
Planen dækker indsatsområderne: Søllested/Stokkemarke, Reersnæs/Rørmark skov og Maribo øst.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Borresminde Vandværk.
Planen dækker indsatsområderne Birket-Lindet-Kragenæs.

Indsatsområderne kan også ses på Lolland Kommunes digitale kort.

Landzonesager administreres på baggrund af kommunens administrationsgrundlag og praksis fastlagt af Planklagenævnet. Det er et lovkrav, at kommunen foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Administrationsgrundlaget er derfor kun retningsgivende.

Landzoneadministrationsgrundlaget kan ses her.

Lolland Kommune har 4 af de såkaldte Natura 2000 områder. For hvert Natura 2000 område har staten udpeget naturtyper, arter og fugle som skal sikres mod tilbagegang og trusler, som kan forhindre at arterne eller naturtyperne kan eksistere på sigt.

Det er statens opgave, jf. miljømålsloven, at udarbejde en Natura 2000-plan for hvert af de 4 Natura 2000-områder. Efterfølgende skal Lolland Kommune udarbejde en handleplan for hvert af de 4 Natura 2000-områder, hvor målene i statens Natura 2000-planer bliver konkretiseret i egentlige handlinger.

Handleplanerne bliver vedtaget for 6 år af gangen, og vi er nu i gang med 2. planperiode for årene 2016-2021. Lolland Kommune har ansvaret for at udarbejde Natura 2000 -handleplaner for 3 af de 4 Natura 2000 områder i Lolland Kommune og Miljøstyrelsen har ansvaret for handleplanen for Halsted Kloster Dyrehave-områder. De 4 områder, der er udarbejdet Natura 2000-handleplaner for i Lolland Kommune er:

Spildevandsplanen udgør det retlige grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet.

Link til den digitale spildevandsplan.

Hvad gælder på min adresse?

I spildevandsplanens fane ”Kort” er der interaktive kort, hvor man kan søge på en adresse og dermed se hvad der gælde for adressen. I indledningens afsnit 1.1 er der en vejledning til hvordan man anvender kortene.

Indhold i Spildevandsplan 2017 - 2027

Spildevandsplanen 2017-2027 giver en samlet oversigt over de eksisterende kloakeringsområder og de kommende års aktiviteter på spildevandsområdet i kommunen. Spildevandsplanen fastlægger blandt andet rammerne for, hvordan Lolland Spildevand A/S fremover skal håndtere sin del af spildevandsrensningen i kommunen.

Denne spildevandsplan er grundlag for at gennemføre følgende indsatser:

  • centralisering af spildevandsrensningen på 6 store renseanlæg ved etablering af et nyt renseanlæg og ved nedlæggelse af 42 offentlige renseanlæg og 1 privat renseanlæg
  • udbygning af det offentlige ledningsnet for spildevand, der dels skal afskære spildevandet til et af de 6 største renseanlæg, dels skal give mulighed for at kloakere op til 1.300 af de ejendomme, der i dag ikke er offentligt kloakerede
  • tiltag i forhold til renovering af det eksisterende kloaksystem, herunder separatkloakering af ca. 2.300 ejendomme, der i dag er fælleskloakerede og nedlæggelse af tilhørende overløbsbygværker
  • tiltag i forhold til forbedret rensning af spildevandet fra op til 1.450 ejendomme, der ikke har eller får mulighed for at aflede spildevand til offentligt renseanlæg.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og til spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.

Lolland Kommune har også udarbejdet en hvidbog, der indeholder bemærkninger til de kommentarer, der kom ind i høringsperioden.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er foretaget screening af spildevandsplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og resultatet viser, at gennemførelse af spildevandsplanen ikke vil have en negativ indvirkning på natur og miljø. Derfor har byrådet besluttet, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af forslaget til spildevandsplan.

Lolland Kommunes spildevandsplan 2017 – 2027 blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2017.

Vandforsyningsplanen skal sikre godt og rigeligt drikkevand - også i fremtiden.

Planen beskriver kommunens grundvandsressourcer, grundvandsbeskyttelse, den nuværende indvinding, de almene vandværker, forsyningssikkerhed og prognoser for det fremtidige drikkevandsforbrug m.v. Planen indeholder en række målsætninger og midler til opnåelse af målsætningerne for at fremtidssikre godt og rigeligt drikkevand i Lolland Kommune.

Planen består af en "forudsætningsdel" med bilag, samt en "plandel med bilag".

Vandplan og bilag kan downloades som pdf-filer her:

Forudsætningsdel inkl. minimum- og maksimumniveau

Bilaget ressource- og indvindingsvurdering

Plandel med økonomibilag

Lolland Kommunes Byråd godkendte den 27. januar 2011 ”Vandforsyningsplan 2010-17 for Lolland Kommune”.

Vandhandleplanen skal være med til at sikre vandkvaliteten i åer, søer og vand langs kysten.

Lolland Kommunes vandhandleplan er vedtaget på baggrund af statens vandplaner. Staten har opstillet nogle overordnede mål for de forskellige vandområder, og Lolland Kommune har i sin vandhandleplan fastlagt, hvad der konkret skal gøres indenfor kommunens grænser.

Læs mere i Vandhandleplan for Lolland Kommune 2010-2015.

Varmeplanen er lavet for at sætte rammerne for den energimæssige udvikling i kommunen. Den tager udgangspunkt i de nationalpolitiske målsætninger samt Lolland Kommunes klimastrategi.

Varmeplanen er vedtaget af Byrådet.

Læs mere i Varmeplan Lolland med bilag.