Du kan få dækket merudgifter efter Servicelovens § 100, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • Har udsat/opsat din folkepension
  • Du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

For at få bevilget hjælp til dækning af dine merudgifter, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en:

  • Langvarig lidelse
  • Konsekvenserne af lidelsen er af indgribende karakter i din daglige tilværelse.
  • Lidelsen medfører at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Det er således ikke lidelsen eller diagnosen der som udgangspunkt gør dig berettiget til hjælp, men din funktionsevne i forbindelse med en lidelse eller diagnose – det er altså funktionsniveauet i det daglige der skal vurderes.

Er du berettiget til merudgiftsydelse efter Servicelovens §100, skal du have merudgifter for mere end 6.408 kr. pr. år, svarende til gennemsnitligt 534 kr. pr. måned for at kunne oppebære en bevilling.

Kontakt

Visitation til borgene vedrørende Merudgifter jf. SEL § 100. Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Lone Vik, tlf. 54 67 62 44

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-15
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 1-15  

Pernille Nielsen, tlf. 54 67 62 45

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 16-31
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 16-31