Du skal søge om tilladelse til at opstille en vindmølle på din ejendom uanset vindmøllens størrelse.

Vindmøller opdeles i 3 forskellige typer

Mikromøller

Vindmøller op til 1 m² i rotorareal svarende til en rotordiameter på maksimalt 1,2 m.

Minimøller

Vindmøller med et rotorareal mellem 1 m² og 5 m² svarende til en rotordiameter på mellem 1,2 m og 2,6 m. Mølletypen er ofte monteret på et separat tårn af hensyn til vindforhold, vibrationer og stabilitet.

Husstandsvindmøller

Mindre enkeltstående vindmøller med en totalhøjde på 25 m og derunder og med en rotordiameter på mellem 2,6 og 13 m. Møllen opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse – typisk i landzone.

Krav til ansøgningsmateriale

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • placering af møllen
  • afstand til naboskel
  • rotorareal
  • totalhøjde over terræn
  • dokumentation for teknisk godkendelse af møllen (gælder ikke mikromøller)
  • oplysning om kildestyrke (støj)
  • beregning der viser støj ved nabobeboelse og områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder (støjfølsom anvendelse): Al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse. 

Ansøg på bygogmiljø.dk

Hvis vindmøllen skal opstilles i landzone, skal du desuden søge en landzonetilladelse, uanset hvor lille vindmøllen er.

Hent ansøgningsskemaet

Lolland Kommune opkræver et byggesagsgebyr for at behandle din ansøgning. I 2019 udgør kommunens timebetaling for byggesagsbehandling 600 kr.