Dagtilbudsloven giver mulighed for diverse former for privat børnepasning.

Læs om privat børnepasning på borger.dk, bl.a. under Regler for dagtilbud / Kan vi selv oprette et pasningstilbud?

Lolland Kommune har opstillet nogle godkendelseskriterier, som den private institution efter ansøgning skal bevise, at den lever op til. Kommunen giver tilskud til drift af en privatinstitution efter de regler, der til enhver tid er gældende. Privatinstitutioner kan selv fastsætte deres forældrebetaling.

Godkendelseskriterier
Godkendelsesprocedure
Tilskud

Der er fire privatinstitutioner i Lolland Kommune

Se kontaktoplysninger m.m. på privatinstitutionerne

En privat pasningsordning er et tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder, der kaldes dagtilbud i loven. Privat pasningsordning afviger fra dagtilbud ved at de drives uden offentlige midler, men i stedet finansieres af forældrebetaling og eventuelle private tilskud. Kommunen skal føre tilsyn med den private pasningsordning, ligesom kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn under 14 år passes mod betaling. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, med mindre der er flere personer til at passe børnene.

Der er 9 private pasningsordninger i Lolland Kommune.

Læs om privat pasningsordning sammen med andre private pasningstilbud på borger.dk under Regler for dagtilbud / Kan vi selv oprette et pasningstilbud?

Klik her hvis du vil søge om tilladelse til at være privat pasningsordning i Lolland Kommune

Man har mulighed for at vælge et tilskud til privat pasning i stedet for at benytte et dagtilbud. Det er en betingelse for at modtage tilskud til privat pasning, at forældrene indgår aftale om pasning med andre, f.eks. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling, og at tilskuddet anvendes til betaling af den, der passer barnet.

Kommunen har pligt til at orientere forældrene om forskellen mellem private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 78 og dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, og § 21, stk. 2 og 3, så forældre, der ønsker tilskud til en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i et dagtilbud, kan træffe deres valg på et oplyst grundlag.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og er derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

Der kan blandt andet nævnes disse forskelle:

  • Der udarbejdes ikke en pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og 9 i den private pasningsordning.
  • Der sker ikke sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen i den private pasningsordning, som det sker i dagtilbud, jf. § 11, stk. 2 og 4.
  • Der er ikke en formaliseret forældreindflydelse, jf. dagtilbudslovens §§ 14-16.
  • Barnet kan måske ikke blive passet, hvis børnepasseren er syg eller afholder lukkedage i den private pasningsordning.
  • Reglen om at barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 29.

Derudover gives der ikke fripladstilskud til børn i private pasningsordninger.

Hvis du vælger at få dit barn passet i en privat pasningsordning, kan du søge om tilskud på borger.dk

Klik her og få yderligere oplysninger om bl.a. aldersgruppe og tilskudsstørrelse i Lolland Kommune.

En kommune kan beslutte at give tilskud til pasning af egne børn. I Lolland Kommune er det besluttet, at der ikke gives tilskud til pasning af egne børn.

Privat dagpleje er baseret på en aftale om drift mellem kommunen og den private dagpleje. På baggrund af en ansøgning afgør kommunen, om den vil indgå en aftale. Kommunen er ikke forpligtet til at indgå en aftale blot fordi den tidligere har indgået aftale med en anden privat dagpleje; både hensynet til den samlede forsyning af tilbud i området og en konkret vurdering af ansøgerens kompetencer og forhold ligger til grund for afgørelsen.

Der er pt. ikke indgået aftaler om privat dagpleje i Lolland Kommune.

Privat fritidshjem er baseret på en aftale om drift mellem kommunen og det private fritidshjem. På baggrund af en ansøgning afgør kommunen, om den vil indgå en aftale. Lolland Kommune har principielt besluttet, at dagtilbud til børn i alderen fra 6-9 år skal være skolefritidsordning, og derfor vil eventuelle ansøgninger om aftale om privat fritidshjem i hvert enkelt tilfælde blive forelagt Børne- & Skoleudvalget til konkret afgørelse.

Der er pt. ikke indgået aftaler med Lolland Kommune om private fritidshjem.