Lolland Kommune giver tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand, vanding og industriformål, samt fører tilsyn med vandboringer, vandværker og kvaliteten af drikkevand. I den forbindelse udarbejdes der bl.a. indsatsplaner og en vandforsyningsplan. 

Indberetning af vandmængder og pejlinger

Vandværker, markvandere og ejere af andre erhvervsanlæg skal hvert år indberette vandmængder og pejling af boringer til Lolland Kommune.

Indvundne vandmængder

Anlæggets ejer skal registrere dato for hver opgørelse af indvindingen og den vandmængde, der er indvundet siden sidste registrering.

Registreringen skal ske efter følgende kriterier:

  • For anlæg med en årlig tilladt indvinding på under 100.000 m3 skal registreringen finde sted ved begyndelsen af hvert år.
  • For anlæg med en årligt tilladt indvinding på 100.000 – 350.000 m3 ved begyndelsen af hvert kvartal.
  • For anlæg med en årlig tilladt indvinding på over 350.000 m3 ved begyndelsen af hver måned.

Anlæggets ejer skal sende indberetning til Lolland Kommune om anlægget års-indvinding opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Indberetningen skal ske inden den 1. februar det følgende år. Måling af indvindingsmængden skal ske med en godkendt måleanordning. Er måleanordningen udskiftet i årets løb, skal det fremgå af indberetningen.

Pejlinger

Indvindere af grundvand skal pejle grundvandets højde, både når der pumpes i boringerne (driftspejlinger) og når boringen ”står stille” (rovandspejlinger).

Pejlinger af grundvandet giver nyttige oplysninger, som kommunen og Naturstyrelsen skal bruge i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandsressourcen i kommunen.

Vandværkerne kan også selv have en stor interesse i at kende grundvandets højde for at sikre sig imod, at det synker - med risiko for kommende vandmangel.

Elektronisk indberetning af data

Lolland Kommune tilbyder elektronisk indberetning af indvunden vandmængde og pejlinger.

Dette sker via hjemmesiden GeoEnvironweb

Hvis du allerede har tilmeldt dig den elektroniske indberetning, skal du blot bruge den adgangskode, som du tidligere har anvendt.

Hvis du ønsker at tilmelde sig den elektroniske indberetning, skal du sende en mail til hacn@lolland.dk, hvorefter du får tilsendt et brugernavn og en engangsadgangskode, der efterfølgende ændres til en efter eget valg.

Vandforsyningsplan

Læs Lolland Kommunes vandforsyningsplan