I forbindelse med Lolland Kommunes kommunalbestyrelses ordinære møder.

 1. Efter kommunalbestyrelsens ordinære, offentlige møder afsættes indtil en halv time til spørgetid for kommunens borgere. Efter spørgetiden genoptages mødet for behandling af sager for lukkede døre.
   
 2. Formålet med spørgetiden er at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse og i øvrigt vedrøre kommunale forhold. Det er ikke hensigten, at spørgetiden skal benyttes til at give borgerne mulighed for at komme med debatindlæg ud over en kort motivation for spørgsmålet.

  Spørgsmål af administrativ art, der kun vedrører enkeltpersoner eller en meget snæver kreds, vil ikke blive besvaret, men henvist til den relevante sektor.

  Spørgsmål, der indeholder angreb på andre navngivne borgere, eller indebærer offentliggørelse af fortrolige forhold afvises.

  Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter seneste besvarelse afvises.
   
 3. Spørgsmål, der ønskes besvaret i spørgetiden, sendes til Direktionssekretariatet pr. brev eller e-mail, så de er sekretariatet i hænde senest 8 dage før kommunalbestyrelsesmødet. Det er en forudsætning for, at spørgsmål bliver besvaret, at spørgeren møder op i spørgetiden, og at spørgerens identitet er kendt.

  Når et spørgsmål er modtaget, indhenter Direktionssekretariatet relevante oplysninger fra berørte sektorområder.
   
 4. Spørgsmål og de af sekretariatet indhentede oplysninger sendes sammen med dagsordnen eller snarest muligt efter udsendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsens medlemmer.
   
 5. I spørgetiden retter spørgeren spørgsmålet til borgmesteren som formand for kommunalbestyrelsen.

  Spørgsmålene skal være korte, og skal normalt kunne forelægges inden for 1 minut.

  Borgmesteren kan enten selv svare eller overlade det til at andet kommunalbestyrelsesmedlem at svare på kommunalbestyrelsens vegne. Besvarelsen må højest vare 2 minutter.

  Herefter gives der mulighed for, at spørgeren kan stille opklarende eller supplerende spørgsmål, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne gives mulighed for kort at kommentere spørgsmål og svar.

  Formanden kan begrænse antallet af supplerende spørgsmål samt varigheden heraf til 1 minut.
   
 6. Hvis de skriftligt stillede spørgsmål ikke kan udfylde hele spørgetiden, kan borgmesteren tillade, at der stilles yderligere spørgsmål til kommunalbestyrelsen fra tilhørere i salen.

  Spørgeren skal oplyse navn og adresse.

  Svarproceduren er den samme som ovenfor beskrevet, men spørgeren kan ikke forvente, at der kan gives fyldestgørende svar, når der ikke har været mulighed for forberedelse.
   
 7. Spørgetiden ledes af borgmesteren, som også afgør tvivlsspørgsmål om reglementets forståelse.
   

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune den 16. november 2006.