Ønsker du at foretage afbrænding i Lolland Kommune, er der en række love og regler, du skal være opmærksom på

For virksomheder

 • For gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v er det tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald, jf. § 24.3 i regulativet for erhvervsaffald i Lolland Kommune.
 • For landbrug gælder, at grenaffald o.l. fra bevoksning, der ikke hidrører fra den egentlige produktion gerne må afbrændes. Affald fra produktionen såsom halm o.l. er ikke omfattet af § 24.3 i regulativet for erhvervsaffald i Lolland Kommune.
 • Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse i landzone. Se Lolland Kommunes kort. Ved afbrænding i landzone henvises der til brandmyndighedernes krav.

For virksomheder, der ikke har tilladelse til at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald, gælder følgende

 • Haveaffald kan komposteres på egen matrikel, enten for sig eller sammen med vegetabilsk affald.
 • Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde fra skovbrug, jf. § 24.3 i regulativet for erhvervsaffald i Lolland Kommune.
 • Virksomheder har adgang til at aflevere affaldet på genbrugspladserne mod aflevering af en eller flere affaldskuponer, der er udstedt af REFA, jf. § 11 i regulativet for erhvervsaffald i Lolland Kommune.

Reglerne for håndtering af haveaffald for virksomheder kan findes i § 24 i regulativet for erhvervsaffald, 2018.

Generelle regler for alle typer afbrænding

 • Afbrændingen må tidligst begyndes ved solopgang, og må fortsætte indtil 1 time efter solnedgang. I særlige tilfælde – f.eks. til Sankt Hans – kan afbrændingen efter aftale med Lolland Brandvæsen fortsætte udenfor den ovennævnte periode.
 • Afbrænding må ikke foretages i hård vind eller derover. Hvis vinden ændrer styrke eller retning under afbrændingen, kan det blive nødvendigt at slukke bålet, hvis bålet er til fare eller væsentlig ulempe for værdier eller personer.
 • Afbrænding må ikke foretages i perioder, hvor Byrådet eller Lolland Brandvæsen har udstedt afbrændingsforbud, f.eks. i særligt tørre perioder.
 • Afbrænding må ikke foregå, hvis Lolland Brandvæsen vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage afbrænding.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis det er til ulempe for omgivelserne, naboer, vejtrafikken eller lufttrafikken.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis luftledninger eller master udsættes for varmepåvirkning.

Bekendtgørelser

Som udgangspunkt skal afbrændingen overholde følgende 2 bekendtgørelser:

Affaldsbekendtgørelsen omhandler afbrænding af haveaffald og lignende hvor afbrændingsbekendtgørelsen beskriver andre afbrændinger herunder festblus samt de afstandskrav der stilles til en afbrænding m.v.