Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven, herunder med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Det pædagogiske tilsyn skal føre tilsyn med:

  • At dagtilbuddene efterlever mål og rammer fastlagt af kommunalbestyrelsen
  • At dagtilbuddene opfylder formålsbestemmelserne for dagtilbud om at understøtte trivsel, udvikling og læring
  • At alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner
  • At alle dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring
  • At alle dagtilbud gennemfører sprogvurderinger af de treårige, der vurderes at have behov for en ekstra sprogindsats

Det planlagte pædagogiske tilsyn er todelt, idet tilsynet dels fungerer som et middel til pædagogisk kvalitetsudvikling, samt som et kontrolbesøg, som skal tilse om Dagtilbudsloven og de kommunalpolitiske retningslinjer overholdes.

Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring.  De selvejende institutioner og de private pasningsordninger er forpligtede til at samarbejde omkring tilsynet. Det kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret, og der skal udleveres de nødvendige oplysninger i forbindelse med tilsynet.

Tilsynsmateriale

Det materiale der for tiden anvendes til at vurdere, om børnene har de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring er KIDS-materialet ’Kvalitetsudvikling i daginstitutioner’ udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 2014. Dette skaber mulighed for, at sikre en fælles viden og mål for, hvilke kvalitetsparametre Lolland Kommune ønsker at arbejde ud fra. Læs et uddrag af KIDS og materialets indhold.

Tilsynets opbygning tager afsæt i anbefalinger fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA og følger fire hovedtemaer: Systematik, uvildighed, indhold og udvikling. De fire temaer skal understøtte at alle får et ensartet tilsyn uanset tilbud. Det gælder de kommunale dagtilbud, de private dagtilbud, de selvejende dagtilbud og de private børnepassere. For at sikre dette anvendes der på alle tilsyn uanset om det er privat eller offentlige institutioner, KIDS-materialet eller elementer inspireret af dette materiale.

Sådan foregår tilsynet

Hovedvægten af tilsynet foregår via observation af praksis – ca. 2-6 timer afhængig af institutionens/ pasningstilbuds størrelse og tilbud, hvor der tages en ”temperaturmåling” på den pædagogiske dagligdag. Efterfølgende vil der være en dialog om observationen med anbefalinger til videre kvalitetsudvikling.

Kadence  

Kadencen for tilsynet er lidt forskelligt afhængigt af om det er en institution eller en dagpleje/privat børnepasser der føres tilsyn med. For institutionernes vedkomne er der tilsyn hvert 2. år og for dagpleje/privat børnepasser, er der ca. 3 tilsyn pr. år (dog har den kommunale dagpleje oftere tilsynsbesøg fra en tilsynspædagog, idet det kommunale tilsynskoncept for dagplejen udover tilsyn, også har indlagt refleksion og kompetenceudvikling af dagplejer). At der er langt flere tilsyn med dagplejen og de private børnepassere end i institutionerne, er afstemt i forhold til deres alene arbejde og at arbejdet som oftest udføres af en ufaglært medarbejder.

Specifikt for de private og selvejende dagtilbud

Tilsynet udføres af konsulent fra Staben Skole og dagtilbud.

Forud for tilsynet, 2 uger før anmeldte dato for tilsynet, sendes de pædagogiske læreplaner for henholdsvis de 0-3 årige og de 3-5 årige til konsulent fra Staben Skole og dagtilbud samt seneste børnemiljøvurdering.

I forhold til børnemiljøet kan børnemiljøvurdering fra Dansk Center fra Undervisningsmiljø DCUM anvendes. Dette redskab er frit tilgængeligt via www.dcum.dk. Hvis de private institutioner ikke anvender DCUM børnemiljøvurderinger, skal det tydeligt fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø (jf. § 7, stk. 1) er en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Desuden trækker konsulenten forud for tilsynet oplysninger på sprogvurderinger i Hjernen & Hjertet.

Selve tilsynet foregår ved observation af det pædagogiske læringsmiljø og ved den efterfølgende dialog vil observation, læreplaner, sprogvurderinger samt børnemiljøvurderinger tilsammen danne grundlag for en dialog omkring kvaliteten af det pædagogiske lege- og læremiljø. Samtidig vil der for de private dagtilbud blive drøftet specifikke punkter fra ’Godkendelseskriterier til drift af privatinstitution i Lolland Kommune’ med henblik på at drøfte, hvorvidt institutionen lever op til Lolland Kommunes Børne- og ungepolitik.

På baggrund af det samlede indtryk og den efterfølgende dialog fremsender konsulenten KIDS-vurderingen samt eventuelle anbefalinger og eller henstillinger til institutionen senest 3 uger efter tilsynet.

Konsulenten skal give henstillinger i de tilfælde, hvor dagtilbuddets praksis ikke er inden for de rammer, der er fastsat i Dagtilbudsloven, af Lolland Kommunes byråd samt af Børne- og Skoleudvalget.

Hvis der er givet henstillinger, skal lederen udarbejde en handleplan herfor. Handleplanen skal fremsendes til den pædagogiske konsulent senest en måned efter at dagtilbuddet har modtaget referatet fra tilsynsmødet. Den pædagogiske konsulent skal herefter godkende lederens handleplan.

Specifikt for de kommunale dagtilbud

Tilsynet udføres af konsulent fra Staben Skole og dagtilbud som trækker alle oplysninger vedr. fælles pædagogiske læreplaner samt årlige børnemiljøvurderinger centralt. KIDS-vurderingen er tilgængelig via institutionens ”KIDS-portal” umiddelbart efter tilsynet.

Specifikt for de private børnepassere

Tilsyn med private børnepassere udføres af tilsynspædagoger. Se tilsynskoncept og de specifikke krav som de private børnepassere skal efterleve her.

Specifikt for den kommunale dagpleje

Tilsyn med den kommunale dagpleje udføres af tilsynspædagoger.

August 2017