• I boligen skal adfærden afstemmes med fugtbelastningen – mange personer i en bolig påvirker luftfugtigheden. Det er typisk nødvendigt at lufte ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i 3-10 minutter, afhængig af vindforholdene for at sikre, at den relative luftfugtighed holdes på et acceptabelt niveau. En god indikator, på hvornår der skal luftes ud, kan være dug/kondens på rudernes inderside (typisk i nederste hjørner). Konstateres der begyndende dug/kondens på rudernes inderside, bør der straks luftes ud.
  Vær ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når der har været badet eller lavet mad.
   
 • Badning bør foregå med lukket dør. Undgå at badning sker samtidigt med, at evt. emhætte er aktiveret. Efter badning skal dør til baderum holdes lukket, hvorved fugtstyrede mekanisk udsugning skal suge den fugtige luft ud.
   
 • Det anbefales, at vådzone svabres eller aftørres efter badning.
   
 • Badeforhæng af stof bør undgås. Det anbefales, at der anvendes forhæng/afskærmning, der kan dryppe af. (f.eks. plast, glaslåger e.l.).
   
 • Det anbefales, at der i boligen etableres hygrometer, og at der løbende holdes øje med især luftfugtigheden. Luftfugtigheden skal i alle rum holdes på et så lavt niveau som muligt, dvs. maksimalt tilstræbes 40-45 % relativ luftfugtighed.
   
 • Det tilrådes, at der holdes min. 5 cm afstand mellem evt. kølige ydervægge og møbler o.l., da der kan være risiko for skjult kondens og skimmelvækst.
   
 • I boligen skal der holdes en jævn og konstant temperatur på ca. 20-22 °C i alle rum med tilstrækkelig lav luftfugtighed i alle rum for at forhindre kolde overflader, hvor luftens fugtighed kan kondensere (f.eks. kølige vinduesfalse etc.).
   
 • Tørring af tøj og anden unødig tilførsel af fugt til boligen anbefales helt undgået. I den forbindelse anbefales det, at tøj tørres uden for boligen, eller der anvendes tørretumbler med aftræk til det fri.
   
 • Brug altid emhætten, når der laves mad. Tjek, at udsugning og aftræk virker, som det skal.
   
 • Hold friskluftsventiler åbne, og tjek jævnligt, om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene.
   
 • Oprethold et godt rengøringsniveau og undgå aflejringer af støv, smuds o.l.
   
 • I boligen bør der ikke være husdyrhold, der kan forringe indeklimaet. Ved husdyrhold er det erfaringsmæssigt nødvendigt at øge rengøringshyppigheden samt grundigheden af rengøringen for at opretholde et rimeligt sundhedsmæssigt indeklima.
   
 • Alle eventuelle forekomster af skimmelvækst skal omgående nedvaskes, og bygningsejer underrettes herom, da skimmelvækst kan være indikator på forkert beboeradfærd og/eller problemstilling i konstruktioner, der skal imødekommes/udbedres. Som udgangspunkt nedvaskes evt. skimmel løbende med egnet desinficeringsmiddel samt behandles med egnet væksthæmmende middel, f.eks. som Protox Skimmel, ProtoxHysan, Rodalon e.l. Der henvises til SBi-Anvisninger og producenters anvisninger for udførelsen.
   
 • Det anbefales lejer såvel som udlejer, at der er monteret funktionelle røgalarmer i lejemålene.