Et byggeri er ulovligt, hvis det ikke opfylder de krav, der er fastsat i byggeloven eller bygningsreglementet, og der ikke er indhentet byggetilladelse eller dispensation. Du er som ejer ansvarlig for, at byggelovgivningen overholdes. Du kan i yderste konsekvens risikere at skulle rive ulovligt opført byggeri ned igen. 

Hvis du ikke husker at færdigmelde dit byggeri, er der i princippet også tale om ulovligt byggeri. Som ejer har du pligt til at færdigmelde dit byggeri og indberette alle oplysninger om byggeriet til BBR. 

Søg om lovliggørelse

Hvis det viser sig, at et byggeri er opført uden byggetilladelse eller er i strid med reglerne, skal byggeriet lovliggøres. Det er kommunen, der afgør, om der skal ske en retslig lovliggørelse (dispensation) eller en fysisk lovliggørelse (nedrivning/ombygning).

Du kan søge om lovliggørelse af dit byggeri ved at benytte den digitale selvbetjeningsløsning bygogmiljø.dk.

Kommunen opkræver et byggesagsgebyr for at behandle din ansøgning om lovliggørelse. Fra 2015 opkræves gebyrer efter timeforbrug for alle typer byggesager med hjemmel i byggelovgivningen/bygningsreglementet. Du kan læse mere om gebyrordningen her. Vi gør opmærksom på, at der må forventes et øget tidsforbrug ved sager om lovliggørelse sammenlignet med behandling af almindelige byggesager.