Kommunen har jf. dagtilbudslovens § 23 pasningsgaranti. Garantien omfatter alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Forældre har ikke krav på en plads i et bestemt dagtilbud eller i et bestemt geografisk område, idet der er tale om en pasningsgaranti og ikke en pladsgaranti.

 

Garantidato
I forbindelse med forældres ansøgning om plads i et dagtilbud er kommunen forpligtet til at give forældrene skriftlig om, hvilken dato barnet senest er garanteret en plads (garantidatoen).

Ønske om bestemt dagtilbud
Forældrene kan skrive deres barn op til bestemte dagtilbud. Der kan prioriteres på ansøgningen. Ønskerne er dog vejledende. Det tilstræbes at imødekomme forældrenes ønske om et bestemt dagtilbud. Tildeling sker altid i bopælsområdet, medmindre forældrene ønske optagelse i et andet område.

Man har fortrinsret til dagtilbud i sit bopælsområde, således at man prioriteres før borgere bosiddende i andet område.
Hvis der er flere, der ønsker en plads i samme institution anvises pladsen med baggrund i ansøgningsdatoen.

Søskenderelation 
Søskende har fortrinsret og indmeldes, så vidt det er muligt, i samme dagtilbud. Kan forældrenes ønske ikke opfyldes, tilbydes plads i anden institution.

Afslag på tilbud  
Hvis forældrene afslår et tilbud på plads er den yderste konsekvens, at der starter en ny garantiperiode på 3 måneder.

Særlige dagtilbud  
Optagelse i skovbørnehave og andre særlige tilbud visiteres efter samme regler.

Særlige behov  
Ovennævnte principper kan fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske årsager har et særligt behov.

Ved optagelse i dagpleje/vuggestue er barnet sikret overgang til børnehave. Overflytning sker i henhold til behovslisten og som udgangspunkt fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år of 10 måneder. Børn kan i begrænset omfang overflyttes tidligere, hvis barnets udvikling taler for det. Overflytning kan undtagelsesvis ske senere, hvis administrationen eller forældre af pædagogiske årsager skønner det hensigtsmæssigt.

Barnet skrives automatisk op til børnehave.

Kommunen er opdelt i 2 distrikter

 • Distrikt vest omfatter Nakskov, Horslunde, Søllested, Dannemare.
 • Distrikt øst omfatter Maribo, Bandholm, Østofte, Holeby, Rødby.

Børn bosiddende i anden kommune kan optages på venteliste til dagtilbud i Lolland Kommune. Kommunen kan dog lukke for ventelisten for udefrakommende børn i en periode på indtil tre måneder ad gangen, hvis det betyder, at kommunen skal udvide antallet af pladser, eller at kommunen ikke kan opfylde pasningsgarantien i forhold til egne borgere.

Ved fraflytning har barnet mulighed for at beholde pladsen i et dagtilbud, dog forudsat et betalingstilsagn fra tilflytterkommunen.

Pladsanvisningen har kompetencen til midlertidigt at lukke ventelisten. Udvalget orienteres herom.

Et barn kan skrives på venteliste, når det er født.

 1. Ansøgning om plads i direkte forlængelse af barsels- og fædreorlovsperioden.
  For forældre, som søger et barn optaget i dagtilbud i direkte forlængelse af barsels- og fædreorlovsperioden er ansøgningsfristen 3 måneder efter fødselsdatoen. Dette er ensbetydende med, at barnet er sikret en plads efter udløbet af barsels- og fædreorlovsperioden - 26 uger efter fødsel. Skrives barnet på venteliste inden 1 måned efter fødsel er opskrivningsdatoen svarende til fødselsdatoen.
  Skrives barnets på venteliste senere end 1 måned efter fødsel er ansøgningsdatoen den dag kommunen modtager ansøgningen. 
   
 2. Ansøgning om plads i andre situationer.
  I andre situationer, hvor forældrene ikke ønsker en plads i direkte forlængelse af barsels- og fædreorlovsperioden, er barnet sikret en plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Tilflyttere kan blive skrevet op fra det tidspunkt, hvor der foreligger dokumentation for tilflytning, f.eks. ved slutseddel for køb af ejendom, lejekontrakt e.l.

Tilflyttere med plads i et dagtilbud i fraflytningskommunen kan få tildelt en plads fra den reelle tilflytningsdato forudsat, at Lolland Kommune har fået et varsel på 2 måneder. Tilflyttere uden plads i et dagtilbud i fraflytningskommunen får tilbudt plads senest 3 måneder efter tilflytning.

Hvis tilflyttere skal indgå i et forløb i arbejdsmarkedsområdet med henblik på aktivering, sørger dagtilbud straks for at finde plads til barnet.

Forældreønske om overflytning til andet dagtilbud kan finde sted ved opskrivning på venteliste. Tilbud om plads sker i lighed med andre ansøgninger efter ansøgningsdato. Man er dog ikke i dette tilfælde omfattet af fristen på 3 måneder for tildeling af en plads.

Udmeldelse skal ske til Pladsanvisningen (via Digital Pladsanvisning) med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Dagpleje / vuggestue: 0 til 2 år og 10 måneder
Børnehave: 2 år og 10 måneder til skolestart
SFO: Skolestart til almindeligvis 3. klasse

Dagtildsloven, kapitel 4.