Skip til hoved indholdet

Deltidsplads

Regler for deltidsplads i børnehaver.

Information

Den daglige åbningstid er fra kl. 7.30 til kl. 13.00. 
Derudover vil der være 6 dage om året, hvor barnet kan være i institutionen hele dagen. Disse dage optjenes med en halv dag pr. måned og tilbydes af institutionen til pædagogiske arrangementer, hvor barnet vil have en fordel af at deltage.

Der vil være op til 10 deltidspladser i hver institution.
Opskrivning til deltidspladserne sker efter retningslinjerne i de almindelige regler for tildeling af pladser i dagtilbud.

Interesserede som i forvejen har en daginstitutionsplads skal henvende sig til Pladsanvisningen (se kontaktoplysninger nederst). En ansøgning om deltidsplads vil da være at betragte som en overflytning, hvor der opskrives på venteliste, og tilbud om plads sker efter ansøgningsdato. Man er i dette tilfælde ikke omfattet af fristen på tre måneder for tildeling af en plads.

Hvis man ikke har en institutionsplads i forvejen, skal der sendes en ansøgning via Digital Pladsanvisning.

En deltidsplads opsiges ved at give besked til Pladsanvisningen. En opsigelse vil blive betragtet som en udmeldelse, og kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.
Hvis man vil skifte fra en deltidsplads til en fuldtidsplads, kan man ikke komme foran andre, der ønsker en fuldtidsplads. Man vil i den situation blive opskrevet på venteliste på lige fod med andre.

Deltidspladsen koster 1.014 kr. pr. måned i 2022.
Opkrævning sker på samme måde og efter samme regler som en fuldtidsplads.

Hvis åbningstiden ikke overholdes, er institutionslederen, i samarbejde med Dagtilbudssektoren og efter en mundtlig påtale, berettiget til at ophæve bevillingen af en deltidsplads.

Skole og Dagtilbud
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Mail: skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Pladsanvisningen (Nakskov) 
Heidi Jensen 
Telefon 54 67 65 26
Mail: heij@lolland.dk

Pladsanvisningen (Maribo)
Pia Jørgensen
Telefon: 54 67 65 24
Mail: pijo@lolland.dk

Pladsanvisningens telefontid:
Mandag - fredag: 9.00 – 12.00
Torsdag også 14.00 - 16.00

Institutionerne

Mælkebøtten
Ringvejen 1
4900 Nakskov
Telefon: 54 92 11 16
Mail: maelkeboetten@lolland.dk

Skovtrolden
Blæsenborg Allé 10A
4930 Maribo
Telefon: 54 67 74 10
Mail: skovtrolden@lolland.dk

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.
Det omfatter biologiske børn, adoptivbørn, plejebørn og sammenbragte børn på bopælsadressen.

Målgruppe

Børn til forældre der afholder fravær i forbindelse med barsels- eller forældreorlov eller adoption, og hvor fraværet minimum er på 7 timer pr uge.

Ansøgning og opsigelse

Forældre i målgruppen kan søge om en deltidsplads ud fra følgende kriterier:

  • Deltidspladser tildeles med 1 måneds varsel til den første dag i måneden og opsiges den sidste dag i måneden.
  • Ansøgningen skal sendes til Staben for Skole og Dagtilbud mindst to måneder før at deltidspladsen ønskes anvendt.
  • Ansøgere skal dokumentere, at de er i målgruppen. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med forventet terminsdato eller fødselsattest. Aftale om barsel med arbejdsgiver, uddannelsessted eller jobcenter skal ligeledes fremsendes, når den foreligger. 
  • Ansøger skal oplyse, i hvor lang en periode, der ønskes deltidsplads til barnet.
  • Opsigelse af en deltidsplads skal sendes til Staben for Skole og Dagtilbud minimum 1 måned inden ophør. Dette uafhængigt af om det er midt i en barselsperiode.
  • Forældre kan kun få en deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barselsperioden afbrydes mindre end 5 uger i overgangen fra den ene forældres barselsperiode til den andens, betragtes det som en sammenhængende barselsperiode, og deltidspladsen kan bevares.

Definition og anvendelse af deltidspladser

  • En deltidsplads giver adgang til et dagtilbud i 30 timer pr. uge
  • Deltidspladsen skal som udgangspunkt anvendes inden for tidsrummer kl. 8-14 eller 9-15 på hverdage hvor dagtilbuddene har åbent. Det er også muligt at kombinere dage på fuld tid med fridage, idet det maksimale timetal fortsat skal overholdes. Placeringen af de 30 timer aftales i hvert enkelt tilfælde med dagtilbuddet.
  • Da børn med deltidspladser skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som f.eks. ture, naturoplevelser og kulturelle tilbud, kan der i disse tilfælde forekomme længere dage end nævnt i andet punkt. Alt efter omfang kan der aftales modsvarende fridage fra deltidspladsen.

Deltidsplads i anden kommune eller privatinstitution

Det er forældrenes opholdskommune, der skal behandle ansøgningen om en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution. Det er således opholdskommunens retningslinjer for målgruppe, ansøgning og opsigelse der er gældende. Hvad angår åbningstider og anden indholdsmæssige forhold for en deltidsplads afgøres af den kommune hvor dagtilbuddet ligger/den pågældende privatinstitution.

Reduceret forældrebetaling

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen, og der vil derfor være en reduceret forældrebetaling. Reduktionen beregnes forholdsmæssigt på baggrund af den ugentlige pasningstid på 30 timer ud fra taksten for en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud, som svarer til 50,5 time pr. uge i daginstitutioner og 48 timer pr. uge i dagpleje.

Reglerne om fripladstilskud og søskendetilskud gælder også for deltidsplads i forbindelse med orlov.Kontakt

Skole og Dagtilbud

Jernbanegade 7, 4930 Maribo
skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Når du ringer

Callcentret viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links