Skip til hoved indholdet

Grunde uden byggeret

Grundene på denne side er grunde, du kan købe, men ikke bygge et hus på. Typisk har der tidligere været et hus på grunden, der nu er revet ned.

Nedreguleringen af skæmmende, sundheds- og brandfarlige ejendomme er en del af kommunens boligsociale indsats

Formålet er at undgå, at der sker tilflytning til usunde og dårlige boliger, og at mindske antallet af tomme boliger.
Når Lolland Kommune erhverver ejendomme til nedrivning, sker der samtidig en vurdering af grunden i forhold til fremtidig anvendelse.

Mulighederne for bebyggelse på grunde i det åbne land er reguleret af Planlovens bestemmelser om landzonesagsbehandling.  Landzonereglerne har til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land samt sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.

Nogle grunde bliver, som følge af ovennævnte, benyttet til naturmæssige projekter, nogle bliver udbudt med byggeret (se grundene her) og slutteligt bliver en del af disse grunde solgt uden byggeret

Læs mere om vilkår for erhvervelse af grunde, uden byggeret, herunder.

Generelle salgsbetingelser

Grundene sælges med udgangspunkt i den vejledende pris angivet i listen herover baseret på kontant betaling. Lolland Kommune har vurderet, at den vejledende pris svarer til markedsprisen, og sælger ikke grundene til en lavere pris end den vejledende. Som køber er du ikke afskåret fra at afgive et højere bud end den vejledende pris. Salg til andre end højestbydende kan ske, såfremt Kommunen vurderer, at der herved varetages en særlig saglig interesse. Lolland Kommune forbeholder sig i øvrigt ret til at forkaste alle tilbud.

Tilbuddet skal være skriftligt, lyde på et fast kontant beløb, indeholde oplysninger om køber, ønsket overtagelsesdato samt fremtidig anvendelse af arealet. Det er ikke muligt, at man som køber til en grund kan indsætte advokatforbehold eller andre forbehold i sit bud. Tilbuddet kan sendes til byggeri@lolland.dk.

Salg sker først 14 dage efter første annoncering af grundsalget. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

De endelige betingelser for handlen vil fremgå af købsaftalen, men følgende vil generelt være betingelser for køb af nedrivningsgrundene.

Lolland Kommune har oprindeligt købt grunden med henblik på nedrivning af grundens bebyggelse som led i kommunens plan for boliger og bosætning. Derfor sælges grunden uden byggeret, og du kan som køber derfor ikke forvente at opnå godkendelse til bebyggelse på grunden. Grundens hidtidige tilslutninger til vand, kloak samt el er afbrudt ved vejen.

Grunden overtages i øvrigt som entreprenøren efterlader den - groft planeret, hvor nedrivning har fundet sted. Du skal som køber selv sørge for at fjerne beplantning på grunden.

Lolland Kommune er ikke bekendt med grundens jordbundsforhold og der udarbejdes ikke jordbundsundersøgelser på grunden. Lolland Kommune garanterer ikke, at der er skelpæle ved grundskel.  Der bliver ikke udarbejdet matrikelkort. Grunden sælges med de samme rettigheder, byrder og servitutter, som de har tilhørt tidligere ejere – der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Da grunden således på handelstidspunktet hverken anvendes til beboelse for sælger eller købes med henblik på bebyggelse og beboelse af køber, er handlen ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Lovbekg. nr. 1123 af 22. september 2015). Det betyder, at der ikke gælder fortrydelsesret for hverken køber eller sælger.

Lolland Kommune erklærer, 

  • at der Lolland Kommune bekendt ikke påhviler grunden utinglyste rettigheder eller byrder,
  • at al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg er betalt,
  • at der Lolland Kommune bekendt ikke er udført arbejder eller er truffet beslutninger, som senere vil medføre lignende udgifter for grunden,
  • at der Lolland Kommune bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt,
  • at grunden, Lolland Kommune bekendt, ikke er forurenet

Du skal som køber betale omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder for digital tinglysning af skøde eller arealoverførsel samt registreringsafgift til tinglysning. Køber opfordres til at kontakte en advokat eller landinspektør for at høre nærmere til reglerne for berigtigelser samt omkostningerne hertil.

Du er forpligtet til at tage skøde på grunden senest på overtagelsesdagen, og er berettiget hertil, når hele købesummen er deponeret.

Grunde til salg i postnummer 4895 Errindlev

Adresse: Olstrupvej 5, 4895 Errindlev

Matr. nr.: 8b

Ejerlav: Assenbølle By, Olstrup 

Areal: 1.328 m², heraf vej 285 m²

Vejl. pris: 10.500 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Rødbyvej 15, 4895 Errindlev

Matr. nr.: 9f 

Ejerlav: Errindlev By, Errindlev

Areal: 697 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 7.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4900 Nakskov

Adresse: Højrebyvej 84, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 9ao

Ejerlav: Ullerslev By, Avnede

Areal: 1.613 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 16.200 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Højrebyvej 97, 4900 Nakskov 

Matr. nr.: 1b

Ejerlav: Nygård, Avnede 

Areal: 917 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 9.200 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Kappelvej 13, 4900 Nakskov 

Matr. nr.: 11h

Ejerlav: Vesternæs By, Kappel 

Areal: 689 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Kragemosevej 18, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 8e

Ejerlav: Ø. Nordlunde By, Halsted 

Areal: 1.034 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 10.400 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden.

Adresse: Maglehøjvej 136, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 3

Ejerlav: Savnsø Vig, Nakskov Jorder 

Areal: 323 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 3.300 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Maglehøjvej 138, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 2a og 4b

Ejerlav: Savnsø Vig, Nakskov Jorder

Areal: 1.240 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 12.400 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Sjunkebyvej 10, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 3k

Ejerlav: Sjunkeby By, Kappel 

Areal: 1.457 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 14.600 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden.

Adresse: Sjunkebyvej 18, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 3s

Ejerlav: Sjunkeby By, Kappel

Areal: 690 m2, heraf vej 0 m2

Vejl. pris: kr. 6.900,-.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Sjunkebyvej 34, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 8b

Ejerlav: Sjunkeby By, Kappel

Areal: 690 m2, heraf vej 0 m2

Vejl. pris: kr. 6.900,-.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Sportsvej 15, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 2a

Ejerlav: V. Karleby By, Herredskirke

Areal: 1.015 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 10.200 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Torpe Byvej 3, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 21d

Ejerlav: Torpe By, Avnede

Areal: 944 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 9.500 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adr.:  Vestenskovvej 38, 4900 Nakskov  

Matr. Ejerlav: 5e, Rårup By, Vestenskov

Areal: 553 m² heraf vej 0 m2

Vejl. pris: kr. 5.600,-

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adr.:  Vestenskovvej 38, 4900 Nakskov  

Matr. Ejerlav: 5f, Rårup By, Vestenskov

Areal: 553 m² heraf vej 0 m2

Vejl. pris: kr. 5.600,-

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Øster Nordlundevej 7, 4900 Nakskov

Matr. nr.: 7b

Ejerlav: Ø. Nordlunde By, Halsted

Areal: 1.398 m², heraf vej 355 m²

Vejl. pris: 10.500 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4912 Harpelunde

Adresse: Frederiksdalsvej 11, 4912 Harpelunde

Matr. nr.: 10h

Ejerlav: Højsmarke By, Sandby

Areal: 907 m2 heraf vej 0 m2

Vejl. pris: 9.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Pilevej 21, 4912 Harpelunde  

Matr. nr.: 15d

Ejerlav: Sandby By, Sandby

Areal: 1.026 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 10.300 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Tårsvej 44, 4912 Harpelunde   

Matr. nr.: 5c

Ejerlav: Sandby By, Sandby

Areal: 290 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 2.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Tårsvej 45, 4912 Harpelunde   

Matr. nr.: 36l

Ejerlav: Sandby By, Sandby

Areal: 1.082 m², heraf vej 170 m²

Vejl. pris: 9.200 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Tårsvej 59, 4912 Harpelunde

Matr. nr.: 36i

Ejerlav: Sandby By, Sandby

Areal: 795 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4913 Horslunde

Adresse: Bøgetvej 94, 4913 Horslunde

Matr. nr.: 41c og 42c

Ejerlav: Kastager By, Utterslev

Areal: 1.724 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris:  17.300 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Gallevej 25, 4913 Horslunde

Matr. nr.: 1i

Ejerlav: Utterslev By, Utterslev

Areal: 867 m², heraf vej 177 m²

Vejl. pris:  8.700 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Hovedgaden 31, 4913 Horslunde

Matr. nr.: 9m

Ejerlav: Horslunde By, Horslunde

Areal: 862 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.700 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Nakskovvej 70, 4913 Horslunde

Matr. nr.: 31d

Ejerlav: Svinsbjerg By, Horslunde

Areal: 745 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 7.500 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Nordlundevej 8, 4913 Horslunde

Matr. nr.: 6g

Ejerlav: Horslunde By, Horslunde

Areal: 313 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 3.100 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Toftevej 169, 4913 Horslunde  

Matr. nr.: 67c

Ejerlav: Vindeby By, Vindeby

Areal: 1.526 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 15.700 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4920 Søllested

Adresse: Abedvej 13, 4920 Søllested

Matr. nr.: 15c

Ejerlav: Abed By, Stokkemarke

Areal: 924  m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 9.200 kr

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Bjerreskovvej 1, 4920 Søllested

Matr. nr.: 21b

Ejerlav: Nybølle By, Ryde

Areal: 1.156 m², heraf vej 386 m²

Vejl. pris: 11.600 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Bjerreskovvej 15, 4920 Søllested

Matr. nr.: 18h

Ejerlav: Skodsebølle By, Landet

Areal: 690 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Bjerreskovvej 27, 4920 Søllested

Matr. nr.: 16a

Ejerlav: Skodsebølle By, Landet

Areal: 1.122 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 11.200 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Bjerreskovvej 31, 4920 Søllested

Matr. nr.: 14b

Ejerlav: Skodsebølle By, Landet

Areal: 1.277 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 12.800 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Højrebygade 4, 4920 Søllested

Matr. nr.: 14d

Ejerlav: Søllested By, Søllested

Areal: 145 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 1.450 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Højrebygade 10-12 og Bækkevej 2

Matr. nr.: 3g, 3n, 3m, Højreby By, Søllested

Ejerlav: Højreby By, Søllested

Areal: 1.740 m², heraf vej 425 m²

Vejl. pris: 17.400 kr.

Udbydes med henblik på en forhåndsafklaring omkring eventuel købsinteresse for grundene. Bud fremsendes snarest muligt, dette til brug for sagens politiske behandling.
Vi gør opmærksom på, at grundene er V1-kortlagt. Nærmere information herom kan rekvireres.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Højskolevej 16, 4920 Søllested

Matr. nr.: 3p

Ejerlav: Søllested By, Søllested

Areal: 1.379 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 13.800 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Skodsebøllevej 22, 4920 Søllested

Matr. nr. 7q

Ejerlav: Nybølle By, Ryde

Areal: 788 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 7.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Skovlængevej 19, 4920 Søllested

Matr. nr.: 3a

Ejerlav: Skovlænge By, Skovlænge

Areal: 1.894 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 19.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Skovlængevej 37, 4920 Søllested

Matr. nr.: 4e

Ejerlav: Højfjelde By, Halsted

Areal: 794 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Stormgade 5, 4920 Søllested

Matr. nr.: 6r

Ejerlav: Søllested By, Søllested

Areal: 485 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 4.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4930 Maribo

Adresse: Bryggervej 23, 4930 Maribo

Matr. nr. 5v 

Ejerlav: Ø. Skørringe By, Skørringe

Areal:  873 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.800 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Gl. Stationsvej 8, 4930 Maribo

Matr. nr.: 9b

Ejerlav: Bursø By, Bursø

Areal: 788 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 7.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Hunseby Strandvej 3, 4930 Maribo

Matr. nr.: 16n

Ejerlav: Hunseby By, Hunseby

Areal: 890 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Kristianssædevej 66, 4930 Maribo

Matr. nr.: 36a

Ejerlav: Østofte By, Østofte

Areal: 1.380 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 13.800 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Krøngevej 1, 4930 Maribo

Matr. nr.: 27a

Ejerlav: Krønge By, Krønge

Areal: 1.025 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 10.300 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Krøngevej 5, 4930 Maribo

Matr. nr.: 27d

Ejerlav: Krønge By, Krønge

Areal: 595 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Møllevej 85, 4930 Maribo

Matr. nr.: 18e

Ejerlav: Hunseby By, Hunseby

Areal: 798 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Råvej 6, 4930 Maribo

Matr. nr.: 20c

Ejerlav: Hillested By, Hillested

Areal: 3.683 m², heraf vej 1.140 m²

Vejl. pris: 36.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Skørringevej 32, 4930 Maribo

Matr. nr.: 5n og 5s

Ejerlav: Ø. Skørringe By, Skørringe

Areal: 1.692 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 17.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Skørringe Skovvej 23, 4930 Maribo

Matr. nr. 19a 

Ejerlav: Kristianssæde Skov, Skørringe

Areal: 949 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 9.500 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4941 Bandholm

Adresse: Birketvej 144, 4941 Bandholm

Matr. nr.: 30k

Ejerlav: Reersnæs By, Bandholm

Areal: 658 0 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.600 kr. 

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Birketvej 146, 4941 Bandholm

Matr. nr.: 30i

Ejerlav: Reersnæs By, Bandholm

Areal: 560 0 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 5.600 kr. 

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Birketvej 164, 4941 Bandholm

Matr. nr.: 7c, 34b, 7d

Ejerlav: Reersnæs By, Bandholm

Areal: 1.359 0 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 14.000 kr. 

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4943 Torrig

Adresse: Bandholmvej 108, 4943 Torrig L.

Matr. nr.: 29a og 29 m

Ejerlav: Reersnæs By, Bandholm

Areal: 870 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.700 kr

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Kapellanvej 6, 4943 Torrig L.

Matr. nr.: 31b

Ejerlav: Birket By, Birket

Areal: 1.069 m2,  heraf vej 0 m2

Vejl. pris: 10.700 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Kragenæsvej 3, 4943 Torrig L.

Matr. nr.: 2e

Ejerlav: Birket By, Birket

Areal: 950 m2,  heraf vej 0 m2

Vejl. pris: 9.500 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Kragenæsvej 5, 4943 Torrig L

Matr. nr.: 2d 

Ejerlav: Birket By, Birket 

Areal: 530 m², heraf vej 0 m² 

Vejl. pris: 5.300 kr.   

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Gunde til salg i postnummer 4951 Nørreballe

Adresse: Vestre Landevej 166, 4951 Nørreballe

Matr. nr.: 11d 

Ejerlav: Sørup By, Østofte

Areal: 929 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 9.300 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4952 Stokkemarke

Adresse: Abedvej 2, 4952 Stokkemarke

Matr. nr.: 5g

Ejerlav: Abed By, Stokkemarke

Areal: 632 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.400 kr

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Birketvej 235, 4952 Stokkemarke

Matr. nr. 9e

Ejerlav: Keldernæs By, Stokkemarke

Areal: 757 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 7.600 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Brandsmose Tværvej 1, 4952 Stokkemarke

Matr. nr.: 2e

Ejerlav: Stokkemarke By, Stokkemarke

Areal: 842 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.400 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Brandsmosevej 7, 4952 Stokkemarke

Matr. nr.: 62d

Ejerlav: Stokkemarke By, Stokkemarke

Areal: 1.503 m², heraf vej 363 m²

Vejl. pris: 11.400 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Havløkkevej 31, 4952 Stokkemarke

Matr. nr.: 11g

Ejerlav: Havløkke By, Østofte

Areal: 941 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 9.500 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Vestre Landevej 315, 4952 Stokkemarke

Matr. nr.:  5i 

Ejerlav: Abed By, Stokkemarke

Areal: 802 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.100 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Vestre Landevej 323, 4952 Stokkemarke

 Matr. nr.: 5f

Ejerlav: Abed By, Stokkemarke

Areal: 689 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Vestre Landevej 356, 4952 Stokkemarke

 Matr. nr.: 7k

Ejerlav: Stokkemarke By, Stokkemarke

Areal: 690 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4953 Vesterborg

Adresse: Vesterborgvej 22, 4953 Vesterborg

Matr. nr.: 11f 

Ejerlav: Vesterborg By, Vesterborg

Areal: 608 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.100 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Skovhusevej 29, 4953 Vesterborg

Matr. nr.: 17b 

Ejerlav: Vesterborg Skovhuse, Vesterborg

Areal: 690 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4960 Holeby

Adresse: Fuglsevej 7, 4960 Holeby

Matr. nr.: 32r

Ejerlav: Torslunde By, Torslunde

Areal: 674 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.700 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Nøbbøllevej 1, 4960 Holeby

Matr. nr.: 20o

Ejerlav: Holeby By, Holeby

Areal: 833 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.300 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Nøbbøllevej 3, 4960 Holeby

Matr. nr.: 20p

Ejerlav: Holeby By, Holeby

Areal: 1.026 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 10.300 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4970 Rødby

Adresse: Brandstrupvej 62, 4970 Rødby

Matr. nr.: 47

Ejerlav: Brandstrup By, Tirsted

Areal: 1.071 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 10.800 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Hyldtoftevej 12, 4970 Rødby

Matr. nr.: 19f

Ejerlav: Hyldtofte By, Tågerup

Areal: 638 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.400 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Adresse: Runestensvej 7, 4970 Rødby

Matr. nr.: 22b

Ejerlav: Nebbelunde By, Nebbelunde

Areal: 799 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 8.000 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Grunde til salg i postnummer 4983 Dannemare

Adresse: Egebøllevej 8, 4983 Dannemare

Matr. nr.: 3h

Ejerlav: Nr. Egebølle By, Dannemare

Areal: 690 m², heraf vej 0 m²

Vejl. pris: 6.900 kr.

Grunden er uden byggeret, som betyder, at der ikke må opføres bygninger af nogen art på grunden. 

Kontakt

Byggeri og Ejendomme

Teknik- og Miljømyndighed
Fruegade 7, 4970 Rødby
byggeri@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links