Skip til hoved indholdet

Retningslinjer for vandaktiviteter

Retningslinjer, sikkerhedskrav og anbefalinger i forbindelse med vandaktiviteter for børn og unge i Lolland Kommune.

Indhold

Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af de tilbud, som Lolland Kommune gennem fx børnehave, SFO, skoler og institutioner på børn- og ungeområdet giver til kommunens børn og unge.

Her arbejdes pædagogisk med krop og bevægelse med henblik på at øge børn og unges sundhed, trivsel og læring. Her udvikler børn og unge en kropslig, personlig og social identitet.

I svømmeundervisningen og ved vandaktiviteter i øvrigt er det vigtigt at være opmærksom på den risiko, der kan være forbundet med aktiviteter i, på og ved vand.

Sikkerheden for børn og unge, som Lolland Kommune har i sin varetægt, er altid kommunens og de enkelte lederes og medarbejderes ansvar. Ansvaret lever ledelse og medarbejdere op til gennem udøvelsen af sin tilsynsforpligtelse. Ved aktiviteter, som er forbundet med særlig risiko, føres der på samme måde et særligt, skærpet tilsyn, og grundlaget for tilsynet findes i de nærværende retningslinjer for svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter.

Retningslinjerne skal i alle tilfælde overholdes. Kan retningslinjerne konkret ikke overholdes, aflyses aktiviteten helt konsekvent.  

Afsnit 1 om tilsynet beskriver de overordnede retningslinjer, der er gældende for tilsyn med enhver vandaktivitet, som gennemføres for børn og unge i regi af Lolland Kommune for børn og unge.

De øvrige afsnit beskriver de yderligere sikkerhedskrav og anbefalinger, der er knyttet til vandaktiviteter under forskellige konkrete forhold, uddannelseskrav, samarbejdet med andre aktører m.v.

 • Afsnit 1: Tilsyn
 • Afsnit 2: Svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter i svømmehaller
 • Afsnit 3: Sejlads
 • Afsnit 4: Øvrige aktiviteter
 • Afsnit 5: Kompetencer, herunder obligatoriske kurser og uddannelser

1.Tilsyn

Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter skal altid planlægges, tilrettelægges og gennemføres med størst mulig hensyntagen til børnenes og de unges sikkerhed.

Ansvaret

Det påhviler lederen af institutionen/skolen overordnet at sikre, at der etableres et tilsyn, der lever op til nærværende retningslinjer, med henblik på generelt at sikre forsvarligheden ved vand-aktiviteterne, således at ulykker forebygges og nødvendigt beredskab til livredning etableres. Det påhviler endvidere lederen at følge op herpå, ved behov og mindst én gang om året. Endelig skal lederen sikre, at der findes rammer, som muliggør at medarbejderne kan leve op til deres ansvar.

Det påhviler de medarbejdere, som har tilsynet med børnene og de unge i forbindelse med den konkrete vandaktivitet, at sikre overholdelsen af nærværende retningslinjer, med henblik på konkret at sikre forsvarligheden ved vandaktiviteten. Det sker ved at vandaktiviteten altid planlægges, tilrettelægges og gennemføres med størst mulig hensyntagen til børnenes og de unges sikkerhed, således at ulykker forebygges og nødvendigt beredskab til livredning etableres, herunder ved konkret risikovurdering af de samlede forhold omkring aktiviteten. Læs mere om sikkerhedsanbefalinger i fakta boksen herom.

Kun fastansatte kan være tilsynsførende. Dog kan studerende og midlertidigt ansatte efter den enkelte afdelingsleders konkrete vurdering fungere som tilsynsførende under afdelingslederens ansvar.

Roller

Alle medarbejdere, der fører tilsyn med børn og/eller unge i forbindelse vandaktiviteter, har ansvaret for disses sikkerhed. Det gælder også det livredningsmæssige ansvar, dog således at mindst én tilsynsførende samtidig er ’livredder’, har ’Bassin livredderprøve’ og hovedansvaret for livredningen, herunder kendskabet til alarmerings-, sikkerheds- og genoplivningsudstyr m.v. Svømmeundervisere har ’Bassin Underviserprøven’. Alle tilsynsførende har gyldigt førstehjælpskursus. Læs mere om roller og uddannelseskrav i fakta boksen herom.

Af hensyn til varetagelse af de samlede opgaver, herunder hvis der skulle opstå en kritisk situation, er der altid mindst to tilsynsførende til stede – den ene kan dog udgøres af stedets livredder, hvis aktiviteten foregår i forbindelse med offentlig svømning eller der er tilkøbt en livredder på stedet. I disse tilfælde sker det efter konkret aftale og under forudsætning af, at livredderen er til stede under hele aktiviteten.

De tilsynsførende skal overvåge aktiviteten kontinuerligt og sammen have overblik over alle børn og/eller unge.

Den konkrete rollefordeling aftales i forbindelse med vandaktivitetens planlægning og tilrettelæggelse og senest umiddelbart inden igangsættelsen af vandaktiviteten.

Konkret instruktion til de deltagende børn og unge

Umiddelbart inden den pågældende vandaktivitet igangsættes, samles de deltagende børn og/eller unge og instrueres om de konkrete sikkerhedsregler, evt. makkerordning og om rollefordelingen mellem de tilsynsførende m.v.

Normering

Der gælder følgende regler for, hvor mange børn og/eller unge der maksimalt må føres tilsyn med pr. tilsynsførende:

Børn i alderen 0-3: 2 børn pr. tilsynsførende

Børn i alderen 3-4 år: 5 børn pr. tilsynsførende

Børn ældre end 4 år: 12 børn/unge pr. tilsynsførende

Efter den konkrete risikovurdering kan fx den pågældende aktivitet, de lokale forhold, vandets beskaffenhed, den konkrete børne- og /eller ungegruppe m.v. betyde, at der kan føres tilsyn med færre børn og/eller unge end angivet men aldrig flere.

Børn og Unge med særlige overvågningsbehov

Børn og unge, der lider af sygdom, som kan medføre bevidstløshed (fx epilepsi, kulde-varmeallergi, astma), eller som har fysiske eller psykiske handikaps eller andre funktionsnedsættelser m.v. kan have behov for særlig overvågning. I disse tilfælde skal der ved planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteten ske særlig risikovurdering. Dette gælder særligt i forhold til specialpædagogiske tilbud, hvor mange eller alle børn og/eller unge har særligt behov for overvågning.

Den tilsynsførende:

 • skal besidde gyldigt førstehjælpsbevis
 • deltager i at foretage en risikovurdering i relation til den konkrete vandaktivitet og børnegruppe, således at sikkerheden er afpasset den aktuelle situation
 • skal vide hvor lokalitetens alarmerings- sikkerheds- og genoplivningsudstyr findes
 • deltager i at overvåge vandaktiviteten kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed
 • deltager i at kende til, hvilke børn og/eller unge, der er svømmere og hvem der er ikke-svømmere
 • deltager i at sikre, at ikke-svømmere an vender et flydemiddel, der giver tilstrækkelig opdrift til, at vedkommende kan svømme fra kant til kant
 • deltager i som hovedregel at etablere en makkerordning blandt de pågældende børn og / eller unge

Livredderen:

 • skal besidde gyldigt ’Bassin Livredder-prøve’, udover gyldigt førstehjælpsbevis
 • har hovedansvaret for, at der i samarbejde med øvrige tilsynsførende foretages en risikovurdering i relation til den konkrete vandaktivitet og børnegruppe, således at sikkerheden er afpasset den aktuelle situation
 • have nøje kendskab til lokalitetens alarmerings- sikkerheds- og genoplivningsudstyr
 • har hovedansvaret for overvågningen af vandaktiviteten kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed
 • skal vide, hvilke børn og/eller unge, der er svømmere og hvem der er ikke-svømmere
 • har hovedansvaret for at sikre, at ikke-svømmere anvender et flydemiddel, der giver tilstrækkelig opdrift til, at vedkommende kan svømme fra kant til kant
 • sikrer, at der som hovedregel etableres en makkerordning blandt de pågældende børn og / eller unge

2. Svømmeundervisning og andre vandaktiviteter i svømmehaller

Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved svømmeundervisning og andre vandaktiviteter i svømmehaller. Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1.

 • Mindst én tilsynsførende er samtidig ’livredder’ og har ’Bassin Livredderprøve’ til det pågældende anlæg. Livredderen har hovedansvaret for overvågningen og livredningen, herunder kendskabet til det pågældende anlægs alarmerings-, sikkerheds- og genoplivningsudstyr m.v., se dog næste dot
 • Tilkøbes en livredder på stedet, kan vandaktiviteten gennemføres, uden at mindst én tilsynsførende samtidig er livredder, jf. ovenfor. I disse tilfælde sker det efter konkret aftale og under forudsætning af, at livredderen er til stede under hele aktiviteten. Den tilkøbte livredder er ikke tilsynsførende og har således ikke betydning for normeringen i forhold til antal børn og/eller unge pr. tilsynsførende.
 • Svømmeundervisere har ’Bassin Underviserprøven’.
 • Svømmeanlæggets regler skal overholdes. Mindst én af de tilsynsførende skal befinde sig på bassinkanten eller i en ophøjet position.
 • Mellem svømmehallen og den enkelte institution, som benytter svømmehallen, findes en sikkerheds- og samarbejdsaftale, hvori som minimum er beskrevet:
  • Ansvars- og rollefordeling mellem svømmehallen og institutionen
  • En fælles beredskabsplan i tilfælde af ulykker
  • Hvor alarmerings-, sikkerheds- og genoplivningsudstyr m.v. findes.
  • Hvor den nærmeste hjertestarter nr. 2 findes, ud over svømmehallens egen.
  • Hvordan svømmehallen instruerer institutionens tilsynsførende i brugen af alarmerings-, sikkerheds- og genoplivningsudstyr m.v., herunder instruktionen af nye medarbejdere.
  • Angivelse af, hvilke medarbejdere, der har ’Bassin Livredderprøve’ til anlægget.
 • Ved behov, og mindst én gang årligt, evalueres samarbejdet, ligesom sikkerheds- og samarbejdsaftalen revideres og forsynes med ny dato og dato for næste evaluering/revidering.
 • Ved vandaktiviteter i svømmebassiner skal tilsynet tage højde for, om der er andre brugere til stede. Fx kan aktiviteten begrænses til udvalgte bassiner eller dele af et bassin
 • Hovedudspring fra vippe eller bassinkant må kun foregå med tilsyn. Vanddybden skal være så stor, at der ikke opstår fare for eleverne. Svømmehallens retningslinjer skal følges, dog således at nedenstående som minimum følges:
  • Ved siddende udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 1,5 – 2,0 m.
  • Ved stående udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 2,0 - 2,5 m.

Kun svømmere fra/med skolealderen må svømme uden flydemiddel. Som svømmer betragtes et barn fra/med skolealderen eller ung, som kan svømme 200 meter.

3. Sejlads

Efter Præstø-ulykken er der i 2012 kommet nye, skærpede forskrifter for sejladsaktiviteter med børn og unge. Det betyder, at skolers og institutioners sejlads med børn, unge og voksne i dag er at betegne som erhvervssejlads, og at der er skærpede krav i forhold til denne type aktiviteter, både i forhold til afvikling af aktiviteter og i forhold til materiel og ansvarligt personale.

Forskrifterne stiller meget vidtgående krav til sejladsen og sikkerheden omkring den, fx krav til kompetencer, udstyr, udarbejdelse af konkret sikkerhedsinstruks for hver enkelt aktivitet, ansvarsnormer m.v. Der bæres et udstrakt ’rederansvar’ for den, der har ejerskabet til sejladsaktiviteten. Ejerskabet og dermed rederansvaret bæres af den, der arrangerer/planlægger sejladsen, også ved lejede eller udlånte både/fartøjer.

I Lolland Kommune gennemføres kun sejladsaktiviteter, hvor andre har ansvaret for sejladsaktiviteten

På den baggrund gennemføres i Lolland Kommune kun sejladsaktiviteter, hvor andre har ansvaret for sejladsaktiviteten, det såkaldte ’rederansvar’. Det betyder at der i Lolland Kommune ikke selv planlægges og gennemføres sejladsaktiviteter, men at sådanne aktiviteter kan købes eller gennemføres i samarbejde med aktører, der selv bærer rederansvaret, fx ro- og kajakklubber. I den situation skal man sikre sig, at den pågældende aktør er i stand til at bære rederansvaret.

Bemærk, at selvom ejerskabet indehaves - og rederansvaret derfor bæres - af andre, skal føreren af fartøjerne, også hvor denne er en medarbejder i Lolland Kommune, sikre at de føres i overensstemmelse med godt sømandskab, at menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende, og at fartøjerne føres i overensstemmelse med den sikkerhedsinstruks, som er fastsat af rederen.

Dog kan den ansvarlig sektorchef konkret tillade sejlads

Efter konkret aftale med den ansvarlige (sektor)chef på området, kan der dog gennemføres sejladsaktiviteter i mindre skala, hvor medarbejdere har de fornødne uddannelser og kompetencer, som sikrer sejladsens forsvarlighed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forskrifterne for sejladsaktiviteter med børn og unge. I den situation bærer den pågældende decentrale leder og/eller afdelingsleder rederansvaret. Der henvises til:

4. Øvrige aktiviteter

I øvrigt kan følgende andre vandaktiviteter for børn og unge gennemføres, under forudsætning af iagttagelse af tilsynsreglerne i kapitel 1, med de nævnte modifikationer:

Badning og sopning fra friland, i fx strand, å eller sø kan gennemføres, under særlig skærpet iagttagelse af vandets beskaffenhed. Mindst én tilsynsførende har ’Bassin Livredderprøve’ (underordnet til hvilket bassin)

Besøg i vandlande under særlig skærpet iagttagelse af forholdene og aktivitetens beskaffenhed samt mod fordobling af det antal tilsynsførende, som er angivet under normering i kapitel 1.

Vandaktiviteter i institutioner, herunder badning og sopning i mindre svømmebassiner, under stadigt tilsyn/overvågning. Her findes ikke krav om, at mindst én tilsynsførende har ’Bassin Livredderprøve’, ligesom der kan føres tilsyn med flere børn end angivet under normering i kapitel 1. Én tilsynsførende udpeges dog konkret som værende ansvarlig for aktiviteten og gennemfører den konkrete risikovurdering af sikkerheden, herunder hvilket antal børn, der forsvarligt kan deltage.

Andre aktiviteter end de i kapitel 1-4 nævnte kan ikke gennemføres.

5. Kompetencer, herunder obligatoriske kurser og uddannelser

Alle tilsynsførende har gyldigt førstehjælpsbevis

Alle medarbejdere, som er tilsynsførende ved vandaktiviteter, skal have gyldigt førstehjælpsbevis.

Svømmeundervisere har ’Bassin Underviserprøven’

Svømmeundervisere har - udover gyldigt førstehjælpsbevis - ’Bassin Underviserprøven

’Bassin Underviserprøven’ indeholder bl.a. følgende:

 • En formprøve - udspring og 200 m svømning
 • En mindre redningsdel
 • Mundtlig eksamination

Læs mere i Dansk Svømmeunions publikation 'Vandsikkerhed – prøver til undervisere og livreddere ved bassin og åbent-vand' (PDF)

Livreddere har ’Bassin Livredderprøve’ til pågældende anlæg

Livreddere har - udover gyldigt førstehjælpsbevis - ’Bassin Livredderprøve’ til pågældende anlæg.

’Bassin livredderprøven’ indeholder bl.a. følgende:

 • Anlægsdel – det konkrete anlæg
 • Formprøve – udspring, 200 m svømning og 2 dykninger
 • En betydelig redningsdel
 • Mundtlig eksamination

Læs mere i Dansk Svømmeunions publikation 'Vandsikkerhed – prøver til undervisere og livreddere ved bassin og åbent-vand' (PDF)

Sejlads

Gennemføres som udgangspunkt ikke, hvor kommunen selv er ansvarlig og bærer rederansvaret. Der henvises til:

Kontakt

Skole og Dagtilbud

Jernbanegade 7, 4930 Maribo
skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Når du ringer

Callcentret viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links