Offentlig høring fra den 24. maj 2019 til den 21. juni 2019.

Lolland Kommune har den 8. maj. 2019 vedtaget ”Forslag til Lokalplan 360-112 for Nedrivning af præstebolig i Bredgade” med henblik på at sende forslaget i offentlig høring i 4 uger.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen foreslår at bevaringsudpegningen af bygningen på Bredgade 47A, som rummer præstebolig og menighedssal, ophæves. Planen giver også mulighed for nedrivning af bygningen. Lokalplanen foreslår at området må anvendes til offentlige og rekreative formål, skole mv.

Hvor kan jeg se planen?

Forslag til lokalplan kan ses her eller kan fås på kommunens biblioteker.

Høringsfrist

Eventuelle bemærkninger og indsigelser til planforslaget skal være modtaget i Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo eller til tmm@lolland.dk  senest den 21. juni 2019.

Yderlige oplysninger kan fås ved kontakt til Pernille Oddershede på telefon 54676463 eller mail til peod@lolland.dk

Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget

Fremlæggelsen af forslaget til lokalplan for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lolland Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af ”Forslag til Lokalplan 360-112 Nedrivning af præstebolig i Bredgade”, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet den omhandler ændringer af et mindre område på lokalt plan og ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning til beslutning om at der ikke foretages miljøvurdering

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Sådan klager man

Man klager via klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus. Man logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal man betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Man får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis man sender den uden om klageportalen, medmindre man forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, som afgør, om man kan fritages for at bruge klageportalen.

Opsættende virkning

Ifølge Bek. nr. 130 af 28. januar 2017 § 5 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Civilt søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.