Lolland Kommune har den 8. maj 2019 vedtaget ”Forslag til Lokalplan 360-114 for Bymidteområde – Ved Åen i Maribo”.

Hvor kan jeg se planen?

Forslag til lokalplanen kan ses her eller kan fås på kommunens biblioteker.

Lokalplanens indhold

Forslag til Lokalplan 360-114, giver Maribo Storcenter mulighed for udvidelse af den nu lukkede Fakta butik fra 750 m² til 1.250 m². Lokalplanen giver mulighed for at tiltrække nye dagligvare-, udvalgsvare- eller pladskrævende butikker til området.

Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Lokalplan 360-15, som udlægger området til centerområde, og hvor der ud over butikker var givet mulighed for at etablere fem punkthuse ud mod Brovejen.

Byggemulighederne for de fem punkthuse er imidlertid ikke blevet udnyttet, da det har vist sig, at der ikke er efterspørgsel på boligareal i området. Der er i dag opført anden bebyggelse inden for byggefelterne udlagt til punkthuse (Jysk, tankstation, vaskehal, elektriker-virksomhed). Byggemuligheden for punkthuse er derfor udtaget af Forslag til lokalplan 360-114. Derimod er der et aktuelt ønske om at kunne udvide butiksarealet i den sydlige del af området, bl.a. for at kunne imødekomme nye krav til modernisering og større enheder.

Detailhandelsanalyse

Teknik- og Miljømyndigheden fik i maj 2018 udarbejdet en ny detailhandelsanalyse for Lolland Kommune.

Den helt generelle anbefaling i analysen er at revidere detailhandelsstrukturen i kommuneplanen med henblik på at skabe rammer for en balanceret udvikling.

En af analysens konklusioner er, at såfremt der planlægges for yderligere udvidelser af dagligvarebutikker i Maribo, som f.eks. Fakta og Lidl i Maribo, vil det betyde afvikling af den lokale dagligvarehandel, altså f.eks. Netto i Rødby.

Dagligvarehandlen i Maribo er over de sidste mange år ”rykket” ud i periferien af Maribo (udvidelser af bymidten), så der i dag kun er én større dagligvarebutik tilbage i det centrale Maribo.

Nærværende lokalplan er således et dilemma mellem anbefalingerne i detailhandelsanalysen, om ikke at udvide antallet af dagligvarebutiks m² og grundejers interesse i at kunne udnytte lokalplanområdet på en ny måde.

Høringsfrist

Planforslaget var i høring til den 6. juni 2019.

Yderlige oplysninger kan fås ved kontakt til Jeanette Richard på telefon 54676603 eller mail til jeanp@lolland.dk.

Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget

Fremlæggelsen af forslaget til lokalplan for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lolland Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 360-114, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planen omhandler ændringer af en eksisterende plan og planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning til beslutning om at der ikke foretages miljøvurdering

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Sådan klager man

Man klager via klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus. Man logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal man betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Man får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis man sender den uden om klageportalen, medmindre man forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, som afgør, om man kan fritages for at bruge klageportalen.

Opsættende virkning

Ifølge Bek. nr. 130 af 28. januar 2017 § 5 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Civilt søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.