Rødbyhavn får over de kommende år et løft med Områdefornyelsen Rødbyhavn.

Områdefornyelsen skal bidrage til at bringe Rødbyhavns mange kvaliteter og potentialer i spil og gøre det til et sted med et interessant samspil mellem byen, havnen, kysten og naturen.

Byen opgraderes, så den opleves mere levende og inviterende, og der skabes bedre forbindelser, som binder byen sammen og fremmer den rekreative brug af vandet og naturen.

Målet er at styrke Rødbyhavn som en god leveby hvor hverdagslivet, turismen og livet på havnen nyder gavn af hinanden og skaber grundlag for en interessant og attraktiv by på Sydkysten.

Områdefornyelsen gennemføres med en bred inddragelse og i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger, erhvervsliv og øvrige aktører. De har allerede været på banen i forbindelse med udarbejdelsen af et program for Områdefornyelsen.

Programmet er den samlede plan for områdefornyelsen, som beskriver hvilke projekter og indsatser, der skal arbejdes videre med inden for den femårige gennemførelsesperiode fra 2018-2023.

Programmet er formuleret på baggrund af to meget velbesøgte borgermøder og i samarbejde med en lokal borgerfølgegruppe, som løbende har biddraget til udvikling, kvalificering og prioritering af indsatser i områdefornyelsen. Når programmet skal føres ud i livet, vil inddragelsen og samarbejdet fortsætte, så borgerne kan være med til at løfte udviklingen i Rødbyhavn.

 Læs mere om og følg med i projekterne herunder.

Økonomi

Lolland Kommune fik den 2. maj 2018 endeligt tilsagn om en statslig medfinansiering på 1,2 mio. kr. til Områdefornyelsen. Kommunen bidrager selv med 2,4 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 3,6 mio. kr. til indsatsen. Herudover vil der løbende blive arbejdet med at tiltrække yderligere midler til projektet fra fonde, puljer og private investeringer.

Bykontor i Digecentret bliver mødested for områdefornyelsen i Rødbyhavn

Bykontoret bliver et sted, hvor alle kan komme forbi til en snak om ideer til udviklingen af Rødbyhavn. Derudover skal kontoret fungere som et udstillingsvindue for områdefornyelsens projekter og aktiviteter.

Bykontoret har åbent hver anden torsdag i ulige uger fra klokken 12 til 17.

Områdefornyelsen skal gøre det lettere at bidrage til et levende byliv i Rødbyhavn. Derfor oprettes en bylivspulje, som løbende skal understøtte initiativer og projekter i området.

Gennem små økonomiske bidrag skal områdefornyelsen understøtte lokale initiativer og aktiviteter, som kan være med til at udvikle og styrke bylivet i Rødbyhavn. Bylivspuljen skal give borgere og andre aktører mulighed for selv at iværksætte og gennemføre aktiviteter i området og prioritere særligt initiativer, som giver et synligt aftryk på bylivet og som involverer eller henvender sig til en bred brugergruppe eller forskellige aktører.

I sommeren 2018 vil der komme vejledning til ansøgninger fra Bylivspuljen.

Læs mere om andre puljer og tilskudsmuligheder i Lolland Kommune

Om projektet

Bysamarbejdet er et tværgående indsatsområde i områdefornyelsen, der skal understøtte nytænkning og udvikling af Rødbyhavn gennem partnerskaber, netværksdannelse, vidensdeling og samarbejde mellem forskellige aktører. 

Under Bysamarbejdet skal der arbejdes med at skabe bedre vejvisning til og formidling af byens muligheder og herlighedsværdier.
Rødbyhavn gemmer på mange kvaliteter, der primært knytter sig til byens historie og nærhed til havet og naturen. Desværre er mange af dem næsten hemmelige for de uindviede. Det er svært at finde rundt, og den formidling, der kunne vise vej og understøtte den udefrakommendes oplevelse og vejvisning er yderst mangelfuld.

Områdefornyelsen sætter midler af til at styrke formidlingen og dermed synliggørelsen af Rødbyhavns mange kvaliteter og oplevelser, så de mange, der er gennemrejsende eller opholder sig midlertidigt i området, får lyst til at opleve mere. Hertil kan udarbejdelse af en egentlig visuel identitet være medvirkende til at området kan oparbejde et mere ensartet helhedsindtryk i byen.

Som en indsats under Bysamarbejdet oprettes herudover et Byforum med fokus på at styrke samspillet og samarbejdet mellem Havnegades forskellige aktører. I Rødbyhavn er der generelt et meget realistisk forhold til hovedgadens fremtid med en accept af, at handelslivet i byen har ændret karakter, og at det handler om at få det bedste ud af det under nutidens vilkår og muligheder.

I samarbejde med lokale erhvervsaktører udvikles en fælles vision for Havnegade og realistiske tilgange til, hvordan bymidten kan udvikles og styrkes. Byforum skal danne afsæt for en bredere dialog om, hvordan man kan nytænke hovedgaden og bymidten. Projektet indeholder derfor også et forsøgselement, hvor nye muligheder kan afprøves med henblik på at løfte Havnegade og skabe et nyt grundlag for mere liv og aktivitet i bymidten.

I arbejdet med at styrke fællesskabet og samarbejdet i Rødbyhavn fokuseres der på at skabe flere naturlige mødesteder for byens borgere og besøgende, hvor man kan mødes på kryds og på tværs.

Om projektet

Digecentret skal være et sted, hvor foreninger og aktiviteter kan samles og hvor uformelle møder kan opstå mellem mennesker. I områdefornyelsen afsættes der midler til omdannelse af udearealerne ved Digecentret. Gennem indsatsen skabes en mere imødekommende og tydelig ankomstsituation til Digecentret og sammenkobling til resten af byen.

I dag fremstår udearealerne og ankomsten til Digecentret som en kedelig parkeringsplads. Digecentret skal have en bedre og mere åben forbindelse til den omkringliggende by og fremstå som et imødekommende hus, hvor man allerede ude fra vejen kan se de aktiviteter, som foregår i huset.

Udearealet ved Digecentret skal indrettes til et mere indbydende opholdsrum, der byder brugerne velkommen og giver mulighed for at opholde sig lidt tilbagetrukket fra Havnegade.

Tidsramme

Projektet igangsættes sommer 2018.

Områdefornyelsen skal tilbyde nye måder at bruge byen på og skabe nye muligheder for at mødes på kryds og tværs i Rødbyhavn. Gennem områdefornyelsen skabes nye og bedre byrum, der indbyder til ophold og understøtter byens fællesskaber.

Om projektet

Digeparken er overskriften på et nyt grønt samlingssted i Rødbyhavn. I projektet omdannes det eksisterende grønne område for enden af Havnegade til et levende og mere indbydende opholdsrum i byen. Digeparken skal lede besøgende på rette vej til stranden og havnen og fortælle historien om Diget som Danmarkshistoriens længste kystsikringsprojekt og en essentiel klimasikring af Lolland.

Det grønne område gives karakter og styrkes som byens park. Der anlægges en ny sti, som slanger sig op og ned af skråningen mellem de store eksisterende træer og giver gående og cyklende en alternativ rute med små fysiske udfordringer i terrænet. Parken er tænkt som en fortolkning af Digets natur, både i form af vegetation og som legeelementer. Her kan man slå sig ned eller bevæge sig op på Diget via en stor opholdstrappe.

Rådgivere

ETN arkitekter har i februar 2018 udarbejdet et skitseforslag til indretning af Digeparken.

Forslaget kan ses her

Tidsramme

Projektet forventes igangsat i 2020.

Rødbyhavns potentialer skal udnyttes bedre ved at skabe tydeligere og bedre forbindelser i byen. Derfor arbejder områdefornyelsen med at skabe en sammenhængende og mere oplevelsesrig by, der bringer Rødbyhavns steder tættere sammen.  

Om projektet

Det sydlollandske dige er en helt central del af Rødbyhavns historie og rummer enestående oplevelsesmuligheder.  Diget udgør et unikt stykke kulturhistorie samtidig med, at det udgør en nutidig og højaktuel fortælling om klimatilpasning og stormflodssikring.

Den gamle digeport, klimatilpasningen og muligheden for at komme op på diget er ikke formidlet godt nok, og det er generelt vanskeligt at finde ud af, hvor man skal bevæge sig hen i området i starten af havnen. Fra Havnegades afslutning ved digeporten kan man se et glimt af erhvervshavnen, men den yderste mole med adgang til fantastisk strand og lystbådehavn er vanskelig at lokalisere.

Områdefornyelsen vil forbedre tilgængeligheden til diget og naturlandskabet samt øge opmærksomheden på og skabe en mere sammenhængende forbindelse. Som en vigtig del af projektet gøres det muligt at cykle på den sidste bid af diget. Desuden etableres en rampe, der sikrer adgang fra parken til diget for cyklister og gangbesværede.

Tidsramme

Projektet forventes igangsat i 2020.

Der er et stort rekreativt potentiale gemt i havnen og livet langs kajen, hvor man som besøgende kan opleve en levende og arbejdende havn med afvekslende trafik af færger, fragtskibe og lystbåde. Ved at højne kvaliteten i byrummene og styrke koblingen til resten af byen kan havnen blive et nyt samlende byrum i Rødbyhavn, hvor vand og byliv mødes.

Om projektet

Femerns informationshus på havnen ligger med ryggen op ad en beplantning af høje træer. Dette træk udvides foran huset, så der skabes en pladsdannelse, hvor der gøres mulighed for ophold med borde og bænke samt en udsigtspost med udsyn til både havn og by.

Den smukke badestrand er slet ikke synlig og vanskelig at finde for den udefrakommende. Den kan derfor være en hemmelighed, der risikerer slet ikke at afsløre sig selv - kun det blå badeflag inviterer. Stranden og strandadgangen skal genetableres som en tydelig destination i Rødbyhavn, som er synlig og som skal være turen værd ved klart at anvise parkeringsmuligheder og åbne
arealerne mellem havnen og stranden op, så de gensidige kvaliteter udnyttes på bedste vis.

De smukke eksisterende svellevægge, der holder på sandet, bruges som et styrende element, der markerer strandadgangens område. En udsigtsplatform i forbindelse med svellevæggen skal invitere til læ og udsigt over strand og hav samt et nysgerrigt kig til det kommende tunnelbyggeri. Stier i klitterne anlægges med trædæk for at sikre god tilgængelighed til stranden sammen med et tydeligt spor til ydermolen. Fra parkeringspladsen anlægges legeklitter, der indbyder til leg og bevægelse og understreger stedets karakter.

Rådgivere

ETN Arkitekter har i februar 2018 udarbejdet et skitseforslag til nyindretning af området.

Forslaget kan ses her.

Tidsramme

Projektet forventes igangsat i 2021.

Rødbyhavns potentialer skal udnyttes bedre ved at skabe tydeligere og bedre forbindelser i byen. Derfor arbejder områdefornyelsen med at skabe en sammenhængende og mere oplevelsesrig by, der integrerer byens dele og særlige steder med hinanden.

Om projektet

​Jernbanestien er en 20 kilometer lang natursti, som er anlagt på den tidligere jernbanestrækning fra Maribo til Rødbyhavn. Jernbanestien bruges flittigt af vandrere, cyklister og ridende og er en del af nationale såvel som internationale cykelruter samt lokale cykelrundture.

Jernbanestiens forankring til byen skal styrkes ved at åbne stien op mod Havnegade, således der skabes en mere synlig forbindelse til bymidten. Derudover styrkes Jernbanestien som en rekreativ forbindelse for gående og cyklister med indretning af mindre opholdslommer, som tilbyder uformelt ophold langs stien.

Tidsramme

Projektet forventes igangsat sommer 2018.

Områdefornyelsen vil arbejde for, at Havnegade omdannes, så den oplevelse, man får af byen, ikke længere er en nedslidt bymidte uden liv.  I et samarbejde med lokale borgere, foreninger og erhvervsaktører skal Havnegade gentænkes og genoplives som en hovedgade, der tilbyder nye muligheder for byliv og aktivitet.

Om projektet

Ligesom resten af Havnegade fremstår Torvet med fin beplantning og med velholdt belægning. Det er dog uden tydelige invitationer til ophold. Torvet er dog alligevel det mest naturlige mødested i Havnegade på grund af Daglig Brugsen og tankstationen og her er derfor et hverdagsflow af mennesker ud og ind. Det er her man møder sin nabo. Det er her man ”tanker op” på vej til stranden eller videre ud på cykelturen på Diget eller retur ind i landet mod Rødby/Maribo ad Jernbanestien.

Projektets hovedtanke er, at der etableres en tydelig forbindelse fra den bagvedliggende Jernbanesti til Torvet, hvor man finder et pitstop med en cykeltank, cykelparkering og mulighed for at tanke både cykel og rytter op. Den eksisterende helle i midten af Torvet udnyttes som base for pitstoppet. Der laves en ryg mod parkeringspladsen, som kan bruges som bænk og som indeholder cykelparkering. På en lille ø mod Havnegade opsættes en cykelpusleplads, hvor man kan foretage småreparationer af den tohjulede og få luft i dækkene.

På den modsatte side af Torvet, anlægges en træstruktur, der kan anvendes som siddemøbel og ved særlige begivenheder
også kan fungere som scene, mm.

Rådgiver

ETN Arkitekter har i februar 2018 udarbejdet et skitseforslag for nyindretning af torvet.

Tidsramme

Projektet forventes igangsat i 2019

Som besøgende i Rødbyhavn skal man føle sig velkommen og godt guidet på vej, når man ankommer til byen. Derfor arbejder Områdefornyelsen med at forbedre velkomsten til byen og skabe støre synlighed omkring byens muligheder og herlighedsværdier.

Om projektet

Formålet med projektet er at skabe en tydelig og imødekommende velkomst for alle, som ankommer til Rødbyhavn. I dag mødes man af en skilteskov, der mest af alt forvirrer, mere end den guider til de rigtige steder. Områdets vigtigste herligheder formidles slet ikke, og man ved derfor ikke, hvad man risikerer at gå glip af.

Velkomstparken etableres på det grønne areal i krydset, hvor Havnegademøder Færgevej, og hvor langt de fleste, som skal til Rødbyhavn kommer til, når de kører af ved kørsel 50 på Sydmotorvejen.

Velkomstparken iscenesættes med reminiscenser af digelandskabet for at trække byen og naturen tættere på hinanden og give rødbyhavnerne en større fornemmelse af, hvor tæt man er på den storslåede natur, som omgiver byen.
Parken anlægges med et bakket legelandskab, med skrå betonmure, som danner et kunstigt digelandskab, der beplantes med digets vegetation såsom marehalm og hjælme. Små trædestier inviterer til løbeleg, når dagplejen eller børnehaven går forbi. På pladsen formidles stedets muligheder og på det modsatte hjørne erstattes skilteskoven med digebeplantning samt en enkel grafisk skiltning, som leder både til strand, spisesteder, indkøbsmuligheder, seværdigheder, mv.

Rådgiver

ETN Arkitekter har i februar 2018 udarbejdet et skitseforslag til nyindretning af området.

Forslaget kan ses her.

Tidsramme

Projektet er planlagt til at blive igangsat i 2019.