Lolland Kommune er udfordret af befolkningstilbagegang og en presset økonomi. Det sætter også sit præg på vores byer. Tomme butikker, huller i vejene og nedslidte bykerner er blevet hverdag – også i Nakskov.

På trods af udfordringerne skal Nakskov være en velfungerende hverdagsby og have en fremtoning, der gør den til et stærkt og naturligt samlingssted for kommunens borgere og en attraktiv besøgsby for turister. Nakskovs mange potentialer skal i spil.

Derfor har vi i samarbejde med lokale interessenter og borgere udviklet et byrumsprogram for Nakskov.

Byrumsprogrammet er en samlet vision og strategi for Nakskov, der konkret beskriver, hvad vi vil med byen, og hvad Nakskov skal kunne. Byrumsprogrammet er med andre ord et styringsredskab, der medvirker til at sikre, at vi får mest muligt ud af Nakskov med de midler, vi har fået og får til rådighed.

Byrumsprogrammet for Nakskov blev godkendt i Økonomiudvalg den 19. marts 2015 og kan downloades her på siden. Nederst på siden findes de vigtigste dokumenter, som knytter sig til byrumsprogrammet.

Processen for udvikling af byrumsprogrammet

I Lolland Kommune lægger vi stor vægt på, at byrumsprogrammet er borgernes. En vigtig del af processen har derfor været drøftelser mellem borgere, byråd og fagpersoner om, hvordan vi sammen kan styrke Nakskov som hverdagsby, besøgsby og samlingssted.

To lokale arkitektfirmaer har givet deres bud på, hvordan Nakskov kan udvikles. Deres oplæg kan du finde her på siden, og oplæggene har været præsenteret for såvel byråd som borgere.

Borgerne har også haft mulighed for at bidrage med deres hverdagsfaglige perspektiver ved borgermøde i juni 2014 og januar 2015, ved afholdelsen af en skattejagt for byens børnefamilier i efteråret 2014, og ved deltagelse i en nedsat Byrumsgruppe. Byrumsgruppen består af aktører fra byen udvalgt på baggrund af alder, interesser, funktion i byen m.m.

Køreplan og beslutninger vedrørende byrumsprogrammet
Den fremadrettede køreplan er, at vi søger fondsstøttemidler og anden medfinansiering til de forskellige projektideer, der er beskrevet i byrumsprogrammet. Mulighederne for at få fondsmidler og samarbejder med eksterne parter har betydning for rækkefølgen og omfanget af projekter, der vil blive realiseret.

Alle beslutninger omkring igangsætning af projekter, der kan findes eksterne midler til, skal behandles politisk i de stående udvalg. Byrumsprogrammernes styres af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og evt. af Byrådet.

​Hvis du ønsker at bidrag til udviklingen af projekterne under byrumsprogrammet, så er du velkommen til at kontakte os.

Økonomi

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet, at der skal afsættes i alt kr. 10 mio. kr. til både Nakskov og Maribo over en femårig periode. Finansieringen sker inden for Lolland Kommunes Boligpolitiske pulje. Der en endvidere overført 1 mio. kr. fra budgetforliget i 2012.

Det er ambitionen, at pengene skal nå længst muligt, og derfor skal midlerne bruges som medfinansiering i projekter. Det betyder, at kommunen har et økonomisk princip om, at for hver 1 kr. der investeres, skal vi minimum have 1 kr. i medfinansiering fra fonde eller andre eksterne parter. Et sådan økonomisk princip er vigtigt, og det har flere fordele. Først og fremmest, kommer de konkrete projekter og ideer i byrumsprogrammet længere, når der er flere midler. Desuden stiller fonde og eksterne parter krav til projektudviklingen, og det øger