Maribo byrumsprogram og områdefornyelse

Lolland Kommune er udfordret af befolkningstilbagegang og en presset økonomi. Det sætter også sit præg på vores byer. Tomme butikker, huller i vejene og nedslidte bykerner er blevet hverdag – også i Maribo.

Men nu går vi til kamp for Maribo. For på trods af udfordringerne skal Maribo fortsat være en velfungerende hverdagsby og have en fremtoning, der gør den til et stærkt og naturligt samlingssted for kommunens borgere og en attraktiv besøgsby for turister. Maribos mange potentialer skal i spil.

Derfor har vi sammen med professionelle og borgere udviklet et byrumsprogram for Maribo.

To lokale arkitektfirmaer har givet deres bud på, hvordan Maribo kan udvikles og borgerne har bl.a. haft mulighed for at bidrage ved et borgermøde i 2014 og ved deltagelse i en byrumsgruppe, som er kommet med deres bud på en vision og strategi for Maribo.

Byrumsprogrammet er en samlet vision og strategi for Maribo. Den formidler konkret, hvad det er vi vil med byen, og hvad Maribo skal kunne. Byrumsprogrammet er med andre ord et styringsredskab, der skal medvirke til at sikre, at vi får mest muligt ud af Maribo med de midler, vi har og får til rådighed, i en situation, hvor der ikke er råd til det hele.

Byrumsprogrammet for Maribo blev godkendt i Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

Nederst på siden findes de vigtigste dokumenter, som knytter sig til byrumsprogrammet.

Områdefornyelse Maribo

For en del af Maribo bymidte er der udarbejdet et program for områdefornyelse, som konkretiserer de overordnede visioner i byrumsprogrammet ved tre fysiske indsatsområder:

  • Byskoven, som omfatter området ved Banegårdspladsen og Jernbanegade.
  • Handelsaksen, herunder området ved Lollandscentret, gågaden og Bagtorvet
  • Biografkilen (Nu kaldet Svanegangen)

Områdefornyelsen fokuserer derudover på to akser, der indbyrdes krydser hinanden på byens historiske torv – en øst-vestlig handelsakse og en nord-sydlig kulturakse.

Programmet indeholder idéskitser, som viser de overordnede tanker, og som skal udvikles i detaljer i samarbejde med byens borgere.

Programmet for områdefornyelsen blev godkendt i Byrådet den 26. marts 2015.

Der er afsat 13,2 mio. kroner til fornyelsen, hvoraf de 4,4 mio. kr. kommer fra staten. Midlerne er fordelt over årene 2015-2020.

Bysamarbejdet Maribo er et gennemgående indsatsområde i områdefornyelsen og er den overordnede paraply for inddragelse, vidensdeling og netværksopbygning omkring byens udvikling.

Under Bysamarbejdet er der etableret et Udviklingsforum Maribo, der fungerer som rådgivende følgegruppe til de fysiske indsatser og bidrager til koordinering, kvalificering og forankring af programmet – og kommer med inspirations-oplæg til byforumsarrangementer.

I foråret 2018 gennemførte Udviklingsforum et forløb om en by- og handelslivsstrategi for Maribo . Processen bestod af et offentligt møde, en studietur til Skælskør og Bogense og en workshop.

Forløbet resulterede i, at der nu er udarbejdet en Handlingsplan, By- og Handelslivstrategi for Maribo, som danner grundlag for det videre arbejde med områdefornyelsens projekter.

Under områdefornyelsen er der afsat midler til tre puljer, hvor borgere, erhvervsdrivende, foreninger m.fl. kan søge om støtte:

  • Bylivspuljen, hvor der kan søges om støtte til bylivsinitiativer som f.eks. midlertidige installationer, livskabende aktiviteter, events osv.
  • Byforum, som en pulje til at støtte vidensdeling og netværksdannelse i form af inspirationsmøder og temaarrangementer.
  • Partnerskabspuljen, som ved indgåelse af partnerskaber skal støtte om private investeringer i form af fysisk opgradering og forbedringer. 

Læs mere om de forskellige puljer under oversigt over tilskud og puljer

Stedet Tæller - Projekt Maribo Domkirke og Søbred

I forbindelse med byrumsprogrammet for Maribo opstod der en vision om at skabe synlighed og sammenhæng mellem bykerne, kulturmiljøet omkring domkirken og naturen. Ønsket er at kunne formidle stedets historie og de mange kulturinstitutioner i området samt at understøtte de mangfoldige brugergruppers ejerskab og brug af området.

I foråret 2016 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, hvor Kristine Jensens Tegnestue fra Aarhus vandt sammen med Gjøde & Partnere Arkitekter. Vinderforslaget danner grundlag for det videre arbejde.

Projektet består af tre hovedelementer; en træbrygge langs søbredden, nye belægninger omkring domkirken og et formidlingsrum i det gamle ishus.

Projektet er støttet af Realdania under kampagnen 'Stedet Tæller' og har et samlet budget på 7 mio. kr. Realdania støtter projektet med 3,5 mio.kr. Museum Lolland-Falster bidrager med en værdi svarende til 0,5 mio.kr og de resterende 3 mio. kr. betales af Lolland Kommune.

Projektet blev officielt indviet 30. maj 2018.

Økonomi

Byrådet har i 2014 besluttet at afsætte i alt kr. 10 mio. kr. til både Nakskov og Maribo over en femårig periode. Der en endvidere overført 1 mio. kr. fra budgetforliget i 2012.

Det er ambitionen, at pengene skal nå længst muligt, og derfor skal midlerne bruges som medfinansiering i projekter. Det betyder, at kommunen har et økonomisk princip om at for hver 1 kr. der investeres, da skal vi minimum have 1 kr. i medfinansiering fra fonde eller andre eksterne parter. Et sådan økonomisk princip er vigtigt, og det har flere fordele. Først og fremmest, kommer de konkrete projekter og ideer i byrumsprogrammet længere, når der er flere midler. Desuden stiller fonde og eksterne parter krav til projektudviklingen, og det øger kvaliteten i de valgte løsninger.

Den fremadrettede køreplan er at vi søger fondsstøttemidler og anden medfinansiering til de forskellige projektideer, der er opstillet i byrumsprogrammet. Mulighederne for at få fondsmidler og samarbejder med eksterne parter har betydning for rækkefølgen og omfanget af projekter, der vil blive realiseret.