Byrådsmøde

Konstitueringspartierne: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået politisk aftale om målsætninger 
for byrådsperioden 2018-2021. 

De overordnede udsigter for Lolland og Lolland kommune er gode. Der er vækst i erhvervslivet, vækst i beskæftigelsen og befolkningstilbagegangen er bremset. Med udsigten til anlægsstart på Storstrømsbroen og Femerntunnellen forventes den positive udvikling at fortsætte i de kommende år. For Lolland kommune betyder det for det første nye muligheder for udvikling, der skal udnyttes. For det andet en række muligheder for at bryde de udviklingsmønstre, der har præget egnen i en årrække. 

Kommunens udvikling skal hvile på en ansvarlig økonomi og en realistisk vurdering af de udfordringer og muligheder som Lolland står overfor. Centralt i den kommende byrådsperiode bliver at finde den rigtige balance mellem ønsket om investeringer i Lollands fremtid og udviklingsmuligheder, og behovet for styrkelse af kommunens tilbud på de borgernære serviceområder. Et helt særligt fokus vil være forberedelsen af anlægsstart på Femernforbindelsen senest i sommeren 2020, men også sikring af den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til nuværende og kommende virksomheder vil være et centralt tema.

Plan- og udviklingsstrategi 2016-2030 danner grundlaget for kommunens strategiske arbejde i de kommende år. Det betyder et udgangspunkt, hvor overordnet planlægning har et tiårigt perspektiv, hvor vi opprioriterer indsatser, der styrker kommunens strukturelle vilkår, hvor servicestrukturen indrettes efter befolkningsudvikling og bosætningsmønster og hvor egnens ressourcer skal mobiliseres. 

Et positivt problem i den kommende byrådsperiode bliver at fuld beskæftigelse, og deraf følgende mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan bremse de vækstmuligheder, der tegner sig for Lolland i de kommende år. Der vil derfor på tværs af alle udvalgsområder være særligt fokus på at sikre at arbejdsstyrken matcher mulighederne. Løsningen af denne udfordring kræver en bredt forankret indsats, der strækker sig fra målrettet tiltrækning af arbejdskraft, både nationalt og internationalt, over yderligere fokus på at sikre flest mulige af Lollands borgere adgang til uddannelse og arbejdsmarked, og til en systematisk kommunikation omkring de muligheder Lolland byder for arbejde og bosætning. Indsatsen vil skulle forankres både i strategiske indsatser drevet af kommunen og i mere projektorienterede tiltag drevet i samarbejde med virksomheder, interessenter og borgere. 

Arbejdet ved at udnytte udviklingsmuligheder i forbindelse med grøn energi fortsætter, herunder samarbejdet i REEL. Udmøntningen af den grønne satsning revurderes med grundlag i erfaringerne fra indeværende valgperiode.