Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst


Illustration: Femern A/S Pilen ser mod syd.

Pilen peger frem

Folketinget vedtog den 14. december at bevare den enorme elementfabrik i Rødbyhavn.

Borgmester Holger Schou Rasmussen betegner beslutningen som ”en tidlig julegave”, for den har længe stået på Lolland Kommunes ønskeseddel og vil give mulighed for at videreføre erhvervsaktivitet i områdets produktionsfaciliteter, havn, baglandsområde og boligområde, efter at det sidste element til Femern tunnelen er støbt. Dermed er der udsigt til, at op mod 1000 arbejdspladser forbliver på Sydlolland.

Femern-byggepladsen er ud over funktionen som produktionssted for den imponerende tunnel også blevet en attraktion for besøgende. Og dén funktion er netop nået i skridt videre, idet Femern A/S nu har tildelt opgaven med at bygge et nyt udsigtspunkt tæt på byggeriet til entreprenørkoncernen Aarsleff.

Det ikoniske monument med navnet ”Pilen” skal opføres på indvundet land med materiale, der er gravet op af tunnelens tracé under Femern Bælt. Det bliver formet som en skrånende platform med en spids i retningen af Tyskland. Rampen vil fra 2025 give gode muligheder for at observere tunnelbyggeriet på nært hold og vil med sin længde på 217 m og højde på 24 m vise besøgende dimensionerne af tunnelelementerne.

Læs mere i Business Lolland-Falsters pressemeddelelse om bevaring af tunnelfabrikken (businesslf.dk)

Læs mere om Pilen og valget af entreprenør i nyheden på Femern A/S' hjemmeside.


Den nye affaldsordning på Lolland-Falster

Tunnelfabrikken skulle oprindeligt være nedlagt, når arbejdet på Femern Tunnelen var overstået. Nu kan anlægget i stedet genbruges til andre infrastrukturprojekter, eller genanvendes af andre erhverv med brug for store dimensioner og gode udskibningsmuligheder.

Med udsigten til genbrug/genanvendelsle er beslutningen et passende punktum for et år, hvor affaldsselskabet REFA gradvist har rullet nye beholdere og en ny kildesortering ud på Lolland og Falster som en følge af Folketingets ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Fra midten af oktober har den nye indsamlingsordning betydet, at Sydkystens sommerhuses husholdningsaffald skal sorteres i ni affaldstyper, der alle bliver afhentet på adressen: Madaffald, glas, metal, papir, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og restaffald.

Piktogrammerne for de forskellige fraktioner af affald er fælles for hele Danmark og bør derfor være let genkendelige for danske turister. Gæster fra andre dele af Europa kan have brug for særskilt instruktion, men muligheden for at kildesortere affald har været efterspurgt af de udenlandske turister og vil givetvis blive vel modtaget.

Læs mere om affaldsordningen for sommerhuse på REFAs hjemmeside.


Regenerativ turisme

Lolland Kommune og Visit Lolland-Falster har ambition om at udvikle Lollands Sydkyst til en bæredygtig destination i international liga. Den målsætning har også fået en ”tidlig julegave”.

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, annoncerede 12. december støtte fra Landdistriktspuljen til 41 projekter rundt om i landet. Blandt forsøgsprojekterne var Lollands projekt ”Regenerativ turisme - et kommercielt aktiv for turismeudviklingen på Lolland-Falster eller.......???”, som fik tilsagn om et tilskud på 511.100 kr.

Projektet skal gøre lokale turismeaktører klogere og mere erfarne på ”regenerativ turisme”, som er en form for turisme, der ikke blot er nænsom overfor destinationens natur og samfund, men ligefrem bidrager til at forbedre natur og lokalområde. Turismeaktørerne skal lidt populært sagt hjælpe turisterne til at så mere, end de høster.

Eksempler på regenerativ turisme kunne være, at kursusgæster på surfskolen i Nakskov hjælper med at plante fjorden til med ålegræs de dage, hvor det blæser for lidt til at surfe, eller at vandreturister sår vilde urte- og blomsterfrø, der kan hjælpe på sjældne sommerfugles overlevelse.

Visit Denmark og Dansk Kyst- og Naturturismes tilbagevendende ”Image- og Potentialeanalyse” undersøger, hvordan potentielle turister fra fx Tyskland, Holland, Norge og Sverige forholder sig til bæredygtighed. I analysen er ”De grønne idealister” en betegnelse for den betydelige gruppe af turister, der vil lade bæredygtige og miljøvenlige hensyn påvirke deres fremtidige valg af destination, transportform, indkvartering, forbrug mv. De søger naturen på deres ferier og er kendetegnet ved, at de føler ansvar for at beskytte miljøet og har et ønske om at bidrage til lokalsamfundet.

Sydhavsøerne har allerede meget at tilbyde de grønne idealister, og med projektet om regenerativ turisme vil målgruppen forhåbentlig kunne møde endnu flere gode og meningsgivende oplevelser i den sydlollandske natur fremover.

Læs mere om turistsegmentet ”grønne idealister” på Visit Denmarks hjemmeside.

Se nyhed om Landdistriktspuljens nye tilsagn i nyheden på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside.


Ny gangsti på Hestehovedet

Danske Handicaporganisationer rapporterer løbende om de udfordringer, som mennesker med handicap oplever med adgang til naturen. En undersøgelse i 2021 viste f.eks., at 20 procent oplever det som en barriere for mere friluftsaktivitet, at de ikke kan komme rundt på selve stedet, hvor de er friluftsaktive på grund af trapper, dårligt underlag, bomme eller andre spærringer.

Udfordringen kendes ved Hestehovedet, hvor belægningen på stien ud til badebroen ikke har været sikker at færdes på. Nu bliver der derfor anlagt en ny og handicapvenlig betongangsti.

Den nye gangsti forventes at stå klar ved udgangen af året og kommer til at gå fra området foran campingpladsen og helt ned til vandkanten.

Læs om den nye sti på Lolland Kommunes hjemmeside.

Læs mere om rapporten om handicappedes friluftsliv på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.


Fyrtårne

Lollands Sydkyst er ét af de otte strategiske fyrtårne, som Lolland Kommunes byråd vedtog 30. august 2022. Fyrtårnene skal sætte retning for byrådets prioriteringer og indsatser, og ved mødet 20. december behandler byrådet den tredje afrapportering med aktuel status på indsatserne.

Det fremgår bl.a. af afrapporteringen, at Lolland Kommune har indgået aftale med eksterne rådgivere om analyse og udarbejdelse af investormateriale til et nyt attraktionsområde, og at kapitlet om turisme i den kommende kommuneplan er blevet revideret og skal til politisk behandling i foråret.

Læs mere om fyrtårnene i dagsorden og bilag til byrådets møde 20. december 2023.


Aktuelle høringer

Høring vedrørende Sommerhusområdet Fyrrelunden, Kramnitze

Læs om høringen på kommunens hjemmeside.

Høring vedrørende Solcelleanlæg ved Rødby Kanal

Læs om høringen på kommunens hjemmeside.


Infopunkter for turister

I forrige nyhedsbrev fortalte vi, at Visit Lolland-Falster har valgt at satse på digital gæsteservice og etablering af inspirationspunkter hos turismeaktører i bestræbelserne på at møde turisterne, hvor de er.

Indtil videre har Visit Lolland-Falster indgået samarbejdsaftale med 11 aktører, som fremover bliver infopunkter for turister. Det drejer sig bl.a. om Milling Hotel Søpark, Frederiksdal Kirsebærvin, Lalandia, Nakskov Fjord Camping, Østergaard Vinmageri, Stiftmuseet, Reventlow-Museet Pederstrup og De Gamle Huse.

Nakskov Handel og Erhverv overtager lejemålet af det eksisterende turistbureau på Axeltorv, så turisterne også fremover kan gå ind på Det Gamle Apotek og få information og inspiration til oplevelser.

Læs mere infopunkterne på Visit Lolland-Falsters hjemmeside.


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle!

Portræt af konsulent Mette Boje Madsen

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten