jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

STU står for den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse.

STU er et treårigt tilbud til dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse, fra du afslutter folkeskolen, og frem til du fylder 25 år.

STU-Uddannelsen består af både praktiske og faglige elementer, der sammensættes ud fra dine forudsætninger.

Efter endt STU-uddannelse udstedes der et kompetencebevis med en beskrivelse af dine opnåede kompetencer, indenfor både de faglige, praktiske og sociale dele af uddannelsen.

STU er til dig, som er udviklingshæmmet eller til andre unge med særlige behov. Det er ikke afgørende for din berettigelse til STU, at du har bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser.

Det er alene afgørende, at du ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes socialpædagogisk støtte.

Det kan være, at du er udviklingshæmmet, har et svært bevægelseshandicap, har ADHD, autisme, en psykisk lidelse, har en erhvervet hjerneskade, er multihandicappet eller er fagligt velfunderet indenfor normalområdet, men ikke er i stand til at begå dig sprogligt og socialt.

Formålet med STU-uddannelsen er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dig til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse.

For at du kan blive optaget på en STU-uddannelse skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du har afsluttet folkeskolen.
  • Du er ikke fyldt 25 år.
  • Du er ikke vurderet som ”uddannelsesparat” til en gymnasial uddannelse eller en ordinær erhvervsuddannelse

Indstilling til optagelse på STU, sker via din ungdomsuddannelsesvejleder (UU) ved UU Lolland-Falster – ungdommens uddannelsesvejledning.

Ved ansøgning til STU kan du kontakte Ungdomsuddannelsen Lolland–Falster på tlf: 54 82 24 03

Din UU-vejleder sender ansøgning om indstilling til STU, med dokumentation for, om du tilhører målgruppen, til Visitationsudvalget for STU.

Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt du er i målgruppen, samt hvilken undergruppe du tilhører.

Herefter indstiller UU vejlederen, i samråd med dig, at du optages på STU.

UU vejlederen sender sammen med sin indstilling en 3 årig individuel uddannelsesplan, herunder om din uddannelse skal indledes med et afklaringsforløb.

Visitationsudvalget træffer den endelig afgørelse af uddannelsesplanen, praktiske forhold, befordring, og genoptagelse af STU, hvis du har afbrudt et uddannelsesforløb.

Jf. Lov om ungdomsuddannelser er kommunen forpligtet til, at sørge for eller afholde udgifter til fornøden befordring mellem hjem og uddannelsessted/praktiskplads, for dig som deltager i en ungdomsuddannelse.

Der træffes, på baggrund af din befordringsevne, afgørelse om, i hvilket omfang Lolland Kommune afholder udgiften til befordring.

STU består af praktiske elementer og elementer af undervisning, som kan omfatte almindelige skolefag. Der kan også indgå praktik i virksomheder og på institutioner.

Behovet for praktik vurderes individuelt og tilpasses dit behov.

Forløbet af din STU afhænger af den målgruppe, som du vurderes at være omfattet af.

Er for dig med generelle indlæringsvanskeligheder, og hvor det forventes, at du kan tage vare på dig selv.

Du har behov for moderat støtte til at blive selvforsørgende.

Det vil være et uddannelses– og arbejdsrelateret forløb, med henblik på, at du kan fortsætte på en erhvervsuddannelse (EGU) efter endt forløb, eller med henblik på at kunne varetage et flexjob eller et job med løntilskud.

Er for dig, der har vanskeligt ved at tage vare på dig selv, og hvor du har behov for motivation, støtte og hjælp.

Du har typisk haft et særlig tilrettelagt skoleforløb, og du er afhængig af vedvarende hjælp.

Det vil være et uddannelsesforløb med henblik på, at du kan bo i egen bolig evt. med bostøtte, og at du kan bestride et job med lønstilskud eller beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om social service § 103.

Er for dig der på grund af fysiske eller psykiske forhold, stort set er ude af stand til at tage vare på dig selv.

Du har som oftest gået i centerklasse- og /eller specialklasse i dit tidligere skoleforløb.

Det vil være et uddannelsesforløb, der fokuserer på din livskvalitet med udgangspunkt i dine ressourcer og kompetencer, og hvor du med støtte kan varetage egne behov.

Efter endt uddannelse kan du fortsætte i et Aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om social service § 104.

Er for dig som er ude af stand til at tage vare på dig selv, har behov for hjælp til at varetage dine egne behov, og som måske skal bo i et botilbud, når du fylder 18 år.

Det vil være et uddannelsesforløb, der fokuserer på din livskvalitet med udgangspunkt i dine ressourcer og kompetencer, og hvor du med støtte kan varetage egne behov.

Efter endt uddannelse kan du fortsætte i et Aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om social service § 104.

Som udgangspunkt vil du blive visiteret til Lolland Kommunes egne STU-tilbud, og der kan kun i ganske særlige tilfælde visiteres til STU–tilbud udenfor Lolland Kommune. 

Såfremt du ikke er enig i den afgørelse om STU, som visitationsudvalget træffer, kan du sende en klage til

Klagenævnet for specialundervisning
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K.