jf. Lov om social service § 85

Har du et fysisk eller psykisk handicap kan du få socialpædagogisk støtte til at få hverdagen til at fungere?

Det kan være støtte i forbindelse med oplæring og genoplæring i daglige færdigheder.

Det kan være støtte, hjælp, rådgivning og vejledning omkring personlige forhold.

Det kan også være støtte til egenomsorg, og støtten kan, i nogle tilfælde, også indebære ledsagelse i forbindelse med aktiviteter.

Socialpædagogisk støtte er baseret på din aktive medvirken.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er at:

 • Bidrage til, at du kan skabe dig en tilværelse på dine egne præmisser
 • Bidrage til, at du bevarer eller forbedrer dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner
 • Bidrage til at du opnår og fastholder din egen identitet samt opnår en mere aktiv livsudfoldelse.

Du kan få hjælp til:

 • Træning i at klæde dig på
 • Spisetræning
 • Hjælp til indkøb
 • Hjælp til at tilrettelægge og overskue din økonomi
 • Ledsagelse til fx lægebesøg eller fritidstilbud
 • Støtte til at opretholde dit sociale netværk
 • Hjælp i forbindelse med dine personlige forhold og konfliktløsning.

Se i øvrigt borger.dk

Støtten er til dig, som på grund af betydelige fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger ikke er i stand til at få hverdagen til at fungere.

Du skal vurderes ud fra en konkret, individuel helhedsvurdering til at have væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

 • Du skal være motiveret for at modtage støtte
 • Du skal ønske at indgå i et aktivt samspil med støttepersonen
 • Du skal være aktiv og deltagende fysisk eller mentalt
 • Støtten kan ydes uafhængig af boform og det er ikke en forudsætning at være udredt med en diagnose

Ansøgning:

For at få bevilliget socialpædagogisk støtte skal du henvende dig til

Visitationen – Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Du finder oplysninger om, hvilket distrikt, du tilhører og kontaktoplysninger på visitatoren på Lolland Kommunes hjemmeside: www.lolland.dk – skriv Visitationen i søgefeltet og vælg ”kort”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Du kan selv henvende dig, men der modtages også henvendelser fra pårørende, andet netværk, praktiserende læge, vagtlæge, sygehus og samarbejdspartnere

Visitationssamtale

Efter henvendelsen gennemføres et visitationsbesøg – som hovedregel – indenfor 10 hverdage efter henvendelsen.

Ved visitationssamtalen har du ret til at invitere pårørende, bostøttemedarbejder eller en bisidder til at deltage.

Visitator udarbejder en funktionsvurdering på baggrund af en helhedsvurdering af din samlede situation – herunder beskrivelse af dine oplevelser og ønsker for hverdagslivet. Denne danner grundlag for en konkret og individuel vurdering af dit behov for støtte.

Sammen med visitator aftaler du det retningsgivende mål for indsatsen.

Ved visitationssamtalen orienteres du om retsstilling, herunder samtykkeerklæring, det videre forløb og evt. muligheder for at afhjælpe andre behov.

Du modtager den skriftlige afgørelse indenfor 8 hverdage efter visitators besøg.

I sager der afventer udredning, erklæringer m.v. forlænges sagsbehandlingen.

I særlige tilfælde kan afgørelsen være, at tilbuddet iværksættes akut, inden visitationsbesøget har været aflagt. Visitationsbesøget vil efterfølgende blive foretaget hurtigst muligt.

Ved utilfredshed med afgørelsen kan du klage.

I henhold til Retssikkerhedslovens § 60 stk. 2, er det kun den som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage. Såfremt andre klager, på dine vegne, skal der foreligge en partshavererklæring, hvori du giver fuldmagt til, at en navngiven person må klage på dine vegne/være part i sagen.

Det er kun muligt, at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse i konkrete enkeltsager. Det vil sige, hvis du ikke er tildelt den indsats, du selv mener at have behov for.

Klagen skal, inden 4 uger fra du modtager afgørelsen, være modtaget af Visitationen, som genvurderer sagen (jf. Retssikkerhedsloven § 66).

Klagen sendes til:

Visitationen – Social og Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Visitationen – Social og Arbejdsmarked genvurderer afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelse af klagen (jf. § 66 i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område). Fører Visitationen – Social og Arbejds-markeds genvurdering ikke til et for dig tilfredsstillende resultat, sendes klagen, inklusiv sagens akter, til behandling i Ankestyrelsen. 

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service (SEL).

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov.

Se i øvrigt Lov om social service §§ 1 og 85.