jf. Lov om social service 85

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få socialpædagogisk støtte til at få hverdagen til at fungere.

Socialpædagogisk støtte kan være:

 • Støtte i forbindelse med oplæring og genoplæring i daglige færdigheder.
 • Støtte, hjælp, rådgivning og vejledning omkring personlige forhold.
 • Støtte til egenomsorg.
 • I nogle tilfælde kan støtte også indebære ledsagelse i forbindelse med aktiviteter.

Socialpædagogisk støtte er baseret på din aktive medvirken.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er at bidrage til at du:

 • Kan skabe dig en tilværelse på dine egne præmisser.
 • Kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.
 • Kan opnå og fastholde din egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Du kan få hjælp til:

 • Træning i at klæde dig på
 • Spisetræning
 • Hjælp til indkøb
 • Hjælp til at tilrettelægge og overskue din økonomi
 • Ledsagelse til fx lægebesøg eller fritidstilbud
 • Støtte til at opretholde dit sociale netværk
 • Hjælp i forbindelse med dine personlige forhold og konfliktløsning

Se i øvrigt borger.dk

Støtten er til dig, som på grund af betydelige fysiske, psykiske og / eller sociale problemstillinger ikke er i stand til at få hverdagen til at fungere.

 • Du skal vurderes ud fra en konkret, individuel helhedsvurdering til at have væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
 • Du skal være motiveret for at modtage støtte
 • Du skal ønske at indgå i et aktivt samspil med støttepersonen
 • Du skal være aktiv og deltagende fysisk eller mentalt
 • Støtten kan ydes uafhængig af boform

For at få bevilliget socialpædagogisk støtte, skal du henvende dig til Visitationen.

På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte: www.lolland.dk – skriv Socialpædagogisk støtte i søgefeltet.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.30-9.30.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Du kan selv henvende dig, men der modtages også henvendelser fra pårørende, andet netværk, praktiserende læge, vagtlæge, sygehus og samarbejdspartnere.

Efter henvendelsen gennemføres der som hovedregel et visitationsbesøg indenfor 10 hverdage efter henvendelsen.

Ved visitationssamtalen har du ret til at invitere pårørende, bostøttemedarbejder eller en bisidder til at deltage.

Visitator udarbejder en funktionsvurdering på baggrund af en helhedsvurdering af din samlede situation – herunder beskrivelse af dine oplevelser og ønsker for hverdagslivet.

Denne funktionsvurdering danner grundlag for en konkret og individuel vurdering af dit behov for støtte. Sammen med visitator aftaler du det retningsgivende mål for indsatsen.

Ved visitationssamtalen orienteres du om retsstilling, herunder samtykkeerklæring, det videre forløb og evt. muligheder for at afhjælpe andre behov. 

Du modtager den skriftlige afgørelse indenfor 8 hverdage efter visitators besøg.

I sager der afventer udredning, erklæringer m.v. forlænges sagsbehandlingen.

I særlige tilfælde kan afgørelsen være, at tilbuddet iværksættes akut, inden visitationsbesøget har været aflagt. Visitationsbesøget vil efterfølgende blive foretaget hurtigst muligt.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen kan du klage.

I henhold til Retssikkerhedslovens § 60 stk. 2, er det kun den som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage.

Såfremt andre klager på dine vegne, skal der foreligge en partshavererklæring, hvori du giver fuldmagt til, at en navngiven person må klage på dine vegne / være part i sagen.

Det er kun muligt, at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse i konkrete enkeltsager. Det vil sige, hvis du ikke er tildelt den indsats, som du selv mener, at have behov for.

Der er ikke adgang til at klage til Ankestyrelsen over det generelle serviceniveau i kommunen (jf. Retssikkerhedslovens § 60) eller hvorfor en given ydelse ikke er et tilbud.

Ønsker du at klage, så skal din klage være modtaget i visitationen inden 4 uger fra du modtager en afgørelse.

Du sender en eventuel klage til:

Visitationen – Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Visitationen genvurderer afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelse af klagen (jf. § 66 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område).

Fører Visitationens genvurdering ikke til et for dig tilfredsstillende resultat, sendes klagen inklusiv sagens akter til behandling i Ankestyrelsen.

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service.

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov.

Se i øvrigt Lov om social service §§ 1 og 85.