jf. Lov om social service § 119

Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune. Indsats til borgere med skizofreni er udformet som et rehabiliteringstilbud, der forløber individuelt og har udgangspunkt i dine individuelle behov. Processen bygger på dine ressourcer og interesser, og de begrænsninger som du måtte have. 

Indsatsen henvender sig til dig som:

  • Er diagnosticeret med skizofreni af din læge
  • Er diagnosticeret med skizofreni og samtidig har et stof- og/eller alkoholmisbrug 

Lolland Kommune indgår i et tværfagligt samarbejde med sygehuse, læger og kommuner med det formål, at fremme dine muligheder for at klare dig selv, eller lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet.

Rehabiliteringsindsatsen består af følgende:

Behandlingsrettet indsats

Denne indeholder en diagnosticering og opstart samt opfølgning af medicinsk behandling. Dette vil oftest finde sted under indlæggelse og anden tværfaglig behandling.

Funktionsrettet indsats

Denne har oftest udelukkende fokus på en bedring af din funktionsevne. Dette kan være i forhold til aktiviteter i hjemmet, under indlæggelse eller i sociale sammenhænge.

Deltagelsesrettet indsats

Denne omhandler, hvordan du når de mål og det liv, som du ønsker dig. Fokus er på det miljø og samfund, som du skal fungere og deltage i.

Indsatsen er udformet som en række enkeltydelser og omfatter følgende:

Socialpædagogisk støtte

Hjælp, omsorg og støtte til selvhjælp.

Personlig og praktisk hjælp

Hjælp til nødvendige praktiske opgaver.

Beskyttet beskæftigelse

Retter sig til dig, der ikke kan opnå eller fastholde et arbejde på normale vilkår. Omfatter arbejde med løntilskud, flexjob eller aktivering.

Støtte – kontaktperson

Et tilbud, der har til formål at styrke dine muligheder for at opnå og bevare kontakt med omverdenen.

Aktivitets- og samværstilbud

Henvender sig til dig, der især har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Midlertidigt botilbud

Er til dig, der har:

  1. Behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller behandlingsmæssig støtte.
  2. Nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov for pleje og behandling, og derfor ikke kan klare dig uden støtte.

Længerevarende botilbud

For dig med behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, og hvor det ikke er muligt at få disse behov dækket på anden vis.

Behandling af stofmisbrug

Et tilbud der iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen, om at komme i behandling. Behandlingen er gratis og tilbydes som kommunale, regionale eller private tilbud. Dog er der brugerbetaling for kost og logi i forbindelse med døgntilbud.

Ønsker du at blive visiteret til tilbuddet, skal du henvende dig til Visitationen i Lolland Kommune.

På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte: www.lolland.dk – skriv Visitationen i søgefeltet og vælg ”Telefonliste Visitationen”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00- 9.00.

Du kan også sende en mail på socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service og Sundhedsloven.

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov.

Se i øvrigt Lov om social service § 1 samt Sundhedsloven §§ 1 og 119.