Et af Lolland Kommunes fem overordnede kvalitetsmål er:

At du som borger oplever, at indsatsen tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så din selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes.

Serviceinformationen følger op på Lolland Kommunes Kvalitetsstandard for Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om almene boliger § 58a.

Her er de overordnede principper og værdier samt kvalitetsmål blandt andet beskrevet.

Du kan også se informationen ”Praktiske oplysninger i forbindelse med flytning i ældrebolig eller plejebolig”, der udleveres ved indstilling til plejebolig.

Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, svarende til den pågældende beboergruppes behov (jf. Lov om almene boliger § 5.13 stk.2).

I Lolland Kommune er der plejeboliger i følgende byer:

Nakskov:

 • Skovcenteret (Hvedevænget og Havrevænget)
 • Skolebakken
 • Møllecenteret (nedlægges medio 2018) særlige forhold ved visitation til Møllecentret.

Harpelunde:

 • Sandby Ældrecenter Horslunde:

Bøgelunden Dannemare:

 • Rønnebærparken

Søllested:

 • Lykkesejecentret

Stokkemarke:

 • Stokkemarke Plejecenter

Maribo:

 • Margretecenteret

Holeby:

 • Bøgevænget

Rødby:

 • Blomsterparken
 • Kirsebærhaven

Du skal som ansøger have et fysisk og/eller psykisk pleje-/omsorgsbehov som, efter den konkrete og individuelle vurdering, gør det uhensigtsmæssigt at du bliver boende i nuværende bolig, og du skal som minimum have et betydeligt behov for personlig og/eller praktisk hjælp i dag- og aftentimerne.

Det vil sige, at målgruppen er dig, som ikke kan klare dig i din selvstændige bolig og i betydelig grad har behov for pleje, omsorg, tryghed og struktur gennem døgnets vågne timer, som minimum dag og aften, grundet:

 • Du har betydelige fysiske plejebehov
 • Du er præget af betydelig mental funktionsnedsættelse (angst, nervøsitet, hukommelsesproblemer osv.)
 • Du har i kombination betydelig fysisk og betydelig psykisk funktionsnedsættelse.

Ved tildeling af en plejebolig skal en af de ovenstående grunde være opfyldt, og der visiteres ikke til mere indgribende foranstaltning end nødvendigt.

Som enkeltstående årsag til ansøgning, berettiger uhensigtsmæssig indretning af nuværende bolig ikke til plejebolig.

Ved indstilling til Møllecentret gælder særlige visitationskriterier.

Det er Center for Støtte og Vejledning, Social & Arbejdsmarked i Lolland Kommune, der visiterer til plejeboliger.

Center for Støtte og Vejledning
Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Telefon: 54 67 62 03/54 67 62 34 / 54 67 62 76

Visitator kan træffes direkte mellem kl. 8.00-9.00.

Hvis du søger en plejebolig geografisk bredt i Lolland Kommune, skal Lolland Kommune tilbyde dig en bolig indenfor 2 måneder.

Hvis du søger en bestemt plejeboligbebyggelse i kommunen, og der er venteliste, må du acceptere at blive i din nuværende bolig, indtil der bliver plads i dit prioriterede område.

De samme regler gælder, hvis du søger en plejebolig udenfor Lolland Kommune.

 Ældre & Sundhed, Lolland Kommune, arbejder alle medarbejdere efter en plejefilosofi knyttet tæt til rehabilitering og ud fra konceptet ”Aktiv Hverdag”.

Målet er, at du, og alle borgere i plejeboliger, oplever, at der skabes rum og mulighed for et hverdagsliv, der understøtter dine normer, ønsker og behov, samt at vi bedst muligt styrker din identitetsfølelse.

I en plejebolig støttes du til at opnå størst mulig uafhængighed af andre og til at fastholde størst mulig selv- og medbestemmelse om dit eget hverdagsliv.

Vi forsøger bevidst at fremme og styrke din personlige status med opmærksomheden rettet mod samspillet af faktorer, der fremmer dit velbefindende og de faktorer, der skal undgås, fordi de hæmmer dit velbefindende.

Mange spørgsmål trænger sig på ved en flytning. Sådan er det også, hvis du ønsker at flytte til en plejebolig. At flytte i plejebolig er at betragte som at flytte til en hvilken som helst anden bolig.

Eksempelvis gør du måske overvejelser vedrørende dine møbler. Hvis du skal til en plejebolig, så medbringer du dine egne møbler, tøj, sengetøj og ting til personlig hygiejne.

Du kan også have mange andre praktiske spørgsmål. Nogle svar finder du i denne serviceinformation - andre svar kan du få hos medarbejdere og teamleder ved de plejeboliger, hvor du skal flytte hen

Når du har fået bevilget en plejebolig, får du tilsendt denne serviceinformation ”Plejebolig” sammen med din bevilling.

Har du praktiske spørgsmål, som denne folder ikke giver svar på, kan du og/eller dine pårørende kontakte teamlederen ved det enkelte plejecenter – oftest er det lettest pr. telefon.

Ved første kontakt aftales der ofte dato og tidspunkt for din indflytning.

Senest ved indflytningen aftaler du og teamlederen for din plejebolig tidspunktet for din indflytningssamtale.

Ved samtalen deltager du, evt. dine pårørende, din tilknyttede kontaktperson, sundhedsmedarbejder fra Personlig & Praktisk hjælp og teamlederen for din plejebolig.

Ved indflytningssamtalen drøfter I dine ønsker og behov, din livshistorie. For at have de bedste forudsætninger for at give dig en indholdsrig og meningsfuld hverdag, er det meget værdifuldt for sundhedsmedarbejderne, at have kendskab til din livshistorie. Der drøftes også gensidige forventninger til blandt andet de visiterede ydelser ved personlig & praktisk hjælp. I vil også drøfte nabofællesskaber og øvrige sociale forhold samt andet af praktisk karakter.

Indenfor 2 uger aflægger din kontaktsygeplejerske dig et besøg. Sygeplejersken vurderer og dokumenterer dit behov for sygepleje og behandling – herunder opfølgning på dine eventuelle lægeordinationer og aftalte lægebesøg/-kontroller.

Har du yderligere spørgsmål til sygepleje i plejebolig, bedes du se serviceinformationen: ”Sygepleje”

Vi lægger vægt på, at du aktivt inddrages i de daglige gøremål, alt efter dit overskud og din formåen.

Dette gør vi for at sikre dig et aktivt hverdagsliv og for at du forbliver så selvhjulpen som muligt.

I alle plejeboligområder kan du finde en aktivitetskalender.

Har du behov for visiteret træning kontaktes Center for Støtte og Vejledning, Social og Arbejdsmarked for anmodning herom. 

For at sikre dig og for at kunne planlægge plejen, er det vigtigt, at sundhedsmedarbejdere i plejeboligenheden informeres, når og hvis du tager i byen, på besøg eller på ferie. 

Du tilbydes en gang hver måned vejning og ernæringsscreening med efterfølgende kostvejledning ved sygeplejersken.

Det er dit / dine pårørendes ansvar, at der foretages de nødvendige flyttemeddelelser.

Flytteanmeldelse fremsendes af borgerservice i forbindelse med aftale om indflytning i plejebolig.

Flytteanmeldelsen udfyldes og returneres til Lolland Kommune, Folkeregistret, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Du / dine pårørende skal ændre abonnementer på aviser, blade mv.

 • Egen telefon

  Din telefon kan flyttes med i plejebolig, og flytning aftales med og anmeldes til dit telefonselskab.

  Der er ikke fælles telefon eller mulighed for at benytte Ældre & Sundheds telefon i plejeboligområdet.

Du kan bibeholde dine aftaler med din egen fodterapeut.

Vi anbefaler, at du bruger en mobil leverandør af fodpleje. Du eller dine pårørende bestiller og afregner selv for behandlingen ved fodpleje.

Du kan indtage dine måltider i din egen lejlighed eller sammen med naboer i spisestue / fællesområder.

Fælleskøkkenet forestår produktion og levering af mad til plejeboligenheder.

Når du bor i en plejebolig modtager du en fuldpakke. Denne indeholder: morgenmad, frokost, mellemmåltider og aftensmad.

Har du særlige ernæringsmæssige behov tilpasses dette løbende i samarbejde med plejepersonalet.

Det tilrådes, at du eller dine pårørende tager kontakt til dit forsikringsselskab for at få tilpasset dine forsikringer din nye situation ved indflytning i plejebolig – fx skal indboforsikring og ansvarsforsikring ofte tilpasses.

Ved indflytning i plejebolig kan du bibeholde dine aftaler med din egen / tidligere frisør. Du har også mulighed for at aftale tid ved en mobilfrisør. Du og dine pårørende bestiller og afregner selv frisøren.

Der er oprettet fælleskasser i hver enkelt plejeboligenhed.

Formålet er at kunne afholde fællesudgifter til borgernes daglige fornødenheder - fx rengøringsmidler og papirhåndklæder, samt udgifter til fælles forbrug, som ikke indgår i din betaling for kost og husleje. Det kan eksempelvis også være til lys, blomster, pynt, fælles aviser og udflugter.

Du betaler månedligt den godkendte takst til fælleskassen. Dette sker via et træk i din pension, som administreres af Udbetaling Danmark på baggrund af en underskrevet fuldmagt. 

Du har ikke mulighed for at medbringe dyr til din plejebolig.

2 gange årligt udsendes Nyhedsbreve i de enkelte plejeboligbebyggelser.

Når du flytter ind i din plejebolig, kan du medtage de hjælpemidler, du allerede er bevilget. Bevilling af plejeseng foregår via Center for Støtte og Vejledning og ud fra dit individuelle behov. En plejeseng er ikke standard i lejligheden.

Ved indflytning i plejebolig sørger du eller dine pårørende selv for flytning af alle personlige hjælpemidler, samt alle hjælpemidler til brug i forbindelse med din personlige eller praktiske hjælp som f.eks. plejeseng eller lift.

Sengevogn til flytning af din plejeseng kan lånes på Lolland Kommunes hjælpemiddeldepot. Sengevognen skal hentes på hjælpemiddeldepotet ligesom den skal returneres efter endt brug.

Ønskes du at låne sengevogn kan visitator kontaktes på hverdage mellem kl. 8-11 på telefon 54 67 62 20.

Hvis du har behov for og er visiteret til nødkald, oprettes dette forskelligt, alt efter om plejecentret har internt eller eksternt nødkaldsanlæg.

Bevilliget nødkald kan tilsluttes 5 hverdage efter tilslutning af telefonlinje eller indkøb af sim-kort. Ved eksternt nødkald skal borger selv oprette og betale for telefonlinje. Ved internt nødkald kræves der ikke telefonlinje, og denne åbnes hurtigst muligt efter indflytning.

Bevilliget teleslynge flyttes af montør hurtigst muligt. For flytning, kontakt venligst:

Center for Støtte og Vejledning, Hjælpemidler
Hørekonsulent Aase Katrine Jensen
Telefon 54 67 73 12 mellem kl. 8.00-9.00.

Når du flytter i plejebolig skal det aftales, hvem der forestår dine indkøb. Er det dig, dine pårørende eller er der behov for en visitation til bestilling af varer?

Din plejebolig indrettes med dine egne møbler og interiør under hensyntagen til, at boligen samtidig er sundhedsmedarbejdernes arbejdsplads. Teamleder og kontaktperson udfører en arbejdspladsvurdering (APV) i din plejebolig, således at medarbejderne kan benytte dine hjælpemidler korrekt.

Når du og dine pårørende indretter din lejlighed, er det også vigtigt, at indretningen sikrer, at du kan færdes i lejligheden.

Når du flytter i plejebolig får du en fast kontaktperson tilknyttet indenfor fx personlig og praktisk hjælp.

Bestilling af kørsel til læge og speciallæge sker i samarbejde med dine pårørende og/eller sundhedsmedarbejder. Ved behov og ønske om følgeskab til læge, speciallæge, ambulant sygehusbehandling m.v. aftales dette med dine pårørende eller andet netværk.

Du bibeholder så vidt muligt (afhængig af afstand) din egen læge. Du har mulighed for at skifte læge i forbindelse med flytning.

Du kan fortsat selv kontakte din læge - evt. sammen med pårørende eller sundhedsmedarbejder.

Indlevering af prøver (urin, afføring m.v.) til læge, er fortsat dit ansvar – evt. via pårørende/netværk eller taxa.

Ved indflytning aftales det, hvem du ønsker, der varetager dine helbredsmæssige interesser.

Nøglen til din bolig skal udleveres til placering i nøgleboks, hvis sundhedsmedarbejdere skal have adgang til din bolig. Du får udleveret en kvittering ved aflevering af nøgle.

I plejeboligenheden låses yderdøre i aften- og nattetimer.

Der kan gives adgang via porttelefon. Enkelte steder udleveres der nøgler.

Din medicin opbevares i din egen bolig. Det kan blive aktuelt og nødvendigt, at du anskaffer en boks med lås til opbevaring af medicin.

Det aftales ved indflytningen, hvordan din bestilte medicin bringes til din plejebolig, samt hvordan betaling for medicinen skal foregå (fx via PBS). Medicin kan afhentes på apotek af dine pårørende / dit netværk, leveres med bud eller sendes pr. post.

Når du bor i en plejebolig vil du normalt modtage personlig og praktisk hjælp.

Denne hjælp er visiteret af Center for Støtte og Vejledning, Social & Arbejdsmarked.

Du kan se nærmere i serviceinformationen: ”Personlig og praktisk hjælp”.

Alle plejeboliger har selvstændig adresse og egen postkasse. Når du flytter i plejebolig aftales det med dig og dine pårørende, hvem der sikrer, at din postkasse tømmes, og at din post bliver læst.

Ved indflytning i plejebolig aftales det med sundhedsmedarbejderne, hvem de skal henvende sig til som din primære kontaktperson blandt dine pårørende.

Vi ser gerne, at dine pårørende / dit netværk deltager aktivt i din dagligdags gøremål og aktiviteter.

Du afholder selv din udgift til licens for brug af egen radio/ fjernsyn.

Der forefindes fjernsyn i de fleste fælles opholdslokaler i plejeboligenheden.

Plejeboligområdets vicevært vil – fx ved indflytningen - kunne orientere og vejlede dig og dine pårørende i mulighederne for tilslutning til antenne/fællesantenne.

For at vi kan overholde din retsstilling i plejeboligen indhenter sundhedsmedarbejderne dit samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. – det er oftest et mundligt samtykke.

Når du flytter i plejebolig kan du fortsat uændret besøge din egen tandlæge.

Ved behov for omsorgstandpleje ansøger du herom ved Center for Støtte og Vejledning.Du kan se yderligere i serviceinformationen: ”Omsorgstandpleje”

Tandbehandling kan arrangeres til at foregå i din egen plejebolig.

Embedslægeinstitutionen foretager hvert år et uanmeldt tilsyn i alle plejeboligenheder. Der foretages også et kommunalt tilsyn med plejeboliger hvert år. Brandtilsyn foretages en gang årligt. Fødevareregionen foretager tillige uanmeldte tilsyn.

Dit tøj vaskes individuelt i hvert plejeboligområde. Priser for tøjvask oplyses af Teamleder eller din kontaktperson. 

Der er til hvert plejeboligområde tilknyttet en vicevært, som du kan kontakte i dagtimerne på hverdage ved tekniske eller praktiske problemstillinger.

Du bibeholder din egen private økonomi ved indflytning i plejebolig. Ansvaret og varetagelsen heraf ligger hos dig, evt. sammen med dine pårørende.

Ved indflytning aftaler du med dine pårørende og din kontaktperson, hvordan du ønsker at administrere din daglige personlige økonomi.

Sundhedspersonalet kan ikke varetage din daglige økonomi.

Udgifter/regninger (også medicinregninger) skal betales via PBS.

Det anbefales, at du kun har en lille kontantbeholdning. Betaling af evt. udgifter i forbindelse med forplejning og fælleskasser foretages af Udbetaling Danmark via pensionstræk efter underskreven fuldmagt.

I forhold til din forplejning i plejeboligen, er der et lovbestemt prisloft på din egenbetaling.

Det anbefales, at du anskaffer en pengekasse. Nogle steder forefindes der en værdiboks.

De anførte Kvalitetsstandarder, Serviceinformationer og Borgerinformationer kan findes her:

www.lolland.dk
Om kommunen
Kommunens forvaltning
Kvalitetsstandarder

www.lolland.dk
Borger - Ældre- og plejeboliger - Plejebolig

Søndre Boulevard 84
4930 Maribo
Email: socialogarbejdsmarked@lolland.dk
Telefon: 54 67 62 03/54 67 62 34 / 54 67 62 76
Alle hverdage mellem 8.00 til 9.00 

Borgerportalen giver dig og dine pårørende mulighed for at læse om, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din journal.

Læs mere på Borgerportalen