Som nærtstående til en plejekrævende med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig lidelse, har du mulighed for orlov til pasning af den plejekrævende.

Plejeorloven er en orlov, der gives af din arbejdsgiver i indtil 6 måneder, til at passe en nærtstående.

Orlovsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler for det.

Som orlovstager ansættes og aflønnes du i orlovsperioden af den kommune, hvori den plejekrævende bor.

Formålet med orlovsordningen er at give dig mulighed for, i en begrænset periode, at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående, samtidig med at du bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Du kan få orlov hvis:

  • Du er nærtstående – fx ægtefælle, samlever, barn, forældre eller andet, med meget tæt relation uden slægtsrelation.
  • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Orloven kan deles mellem flere personer efter aftale.

  • Den nærtstående skal have betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig lidelse.
  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller et plejebehov der svarer til fuldtidsarbejde.
  • Du og den syge skal være enige om, at der etableres en plejeordning i eget hjem.
  • Det skal vurderes, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at du passer den nærtstående.
  • Arbejdsgiver skal have givet sin tilladelse til orlov, inden du ansøger kommunen.
  • Du ansættes af den kommune, hvori den plejekrævende bor.
  • Lønnen reguleres årligt. Oplysninger om gældende takst kan du finde på borger.dk under ”Vejledning: Satser på det sociale område”.
  • Lønnen udbetales hver måned. Der tilbageholdes 4 pct. i pensionsbidrag. Arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag svarende til 8 pct. af lønnen.

Ønsker du at søge orlov, skal du henvende dig i den kommune, hvori plejeordningen skal etableres.

For borgere i Lolland Kommune finder du oplysninger om, hvilket distrikt, den pårørende tilhører og kontaktoplysninger på visitatoren på Lolland Kommunes hjemmeside: www.lolland.dk – skriv Visitationen for hjemmepleje i søgefeltet og vælg ”kort”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00- 9.00.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

En visitator aflægger derefter besøg hos den plejekrævende og dig, i hjemmet hvor den plejekrævende skal opholde sig.

Samtalen vil indeholde en vurdering af din egnethed som omsorgsperson, samt om det er muligt og hensigtsmæssigt at yde plejen i hjemmet.

Desuden drøftes plejebehov, arbejdsopgaver og ansættelsesforhold. Se i øvrigt borger.dk

Ved utilfredshed med den trufne afgørelse, kan du klage. Du skal indgive en eventuel klage indenfor 4 uger efter du har modtaget afgørelse på din ansøgning. Du sender klagen til:

Lolland Kommune
Visitationen - Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Sagen genvurderes af visitationen, og fastholdes afgørelsen videresender visitationen klagen til Ankestyrelsen, inkl. sagens bilag. 

Lolland kommune handler med hjemmel i Lov om social service og Sundhedsloven. Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for kommunale indsatser samt præciserer målgrupper, der kan ydes service til efter denne lov. Der henvises til Lov om social service §§ 1 og 118.

Som borger har du nu mulighed for at læse, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal.

Læs mere på lolland.dk/borgerportalen