jf. Lov om social service §§ 119-122

Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Formålet med pasning af døende i eget hjem er at give omsorg og lindring, og øge den syges livskvalitet.

Du kan få orlov hvis:

 • Du er ægtefælle, samlever, barn, forældre eller har meget tæt relation uden slægtsrelation. Det er ikke noget krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet, og du kan således også være pensionist, studerende eller andet.
 • Orloven kan deles mellem flere personer efter aftale, dog således at der samlet bevilliges max. 37 timer pr. uge.
 • En læge skal fastslå, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er forventet kort levetid - oftest to til seks måneder. Hjælp kan ydes, så længe lovens betingelser er opfyldt, herunder betingelsen om, at den døende er plejekrævende.
 • Den syge skal være plejekrævende, fysisk og/eller psykisk.
 • Tilstanden hos den plejekrævende nødvendiggør ikke indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig og lignende.
 • Det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den døende i hjemmet. Den døende vil også kunne tage ophold hos dig
 • Du og den syge skal være enige om, at der etableres en plejeordning i eget hjem.
 • Fokus hos den syge flyttes med plejeordningen fra behandling med helbredende sigte til omsorg / lindring.

Se i øvrigt borger.dk

Ønsker du at søge orlov, skal du henvende dig i den kommune, hvori plejeordningen skal etableres.

For borgere i Lolland Kommune finder du oplysninger om, hvilket distrikt, den pårørende tilhører og kontaktoplysninger på visitatoren på Lolland Kommunes hjemmeside: www.lolland.dk – skriv Visitation/hjemmepleje i søgefeltet og vælg ”kort”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-11.00.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Du kan også søge via borger.dk

Den syge skal give skriftligt samtykke til, at der indhentes nødvendige lægeoplysninger.

Når du har søgt om orlov, aflægger en visitator besøg hos den syge og dig, i hjemmet hvor den syge skal opholde sig under orloven.

Samtalen vil indeholde en vurdering af din egnethed som omsorgsperson, samt om det er muligt og hensigtsmæssigt at yde plejen i hjemmet.

Desuden drøftes plejebehov og oplysning om mulige kommunale tilbud - eksempelvis personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og fysioterapi.

Du og den syge oplyses om mulighed for afbrydelse af plejeforholdet, der både kan afbrydes af den syge, af dig og i særlige tilfælde af kommunen.

Der oplyses om rettigheden til opretholdelse af det bevilligede antal timers plejevederlag op til 14 dage efter dødsfaldet.

Såfremt udgiften til sygeplejeartikler, ernæringspræparater, lægehenvist fysioterapi og lægehenvist psykologisk bistand ikke dækkes på anden vis, kan økonomisk hjælp hertil evt. bevilliges jf. § 122 i Lov om social service.

Du kan rette henvendelse til Center for Støtte og Vejledning vedr. økonomisk hjælp til sygeplejeartikler, ernæringspræparater, lægehenvist fysioterapi og lægehenvist psykologisk bistand. Det er Center for Støtte og Vejledning der behandler ansøgninger og træffe afgørelse herom.

 • Er du lønmodtager har du ret til orlov i forbindelse med pasningsforholdet jf. Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Plejevederlaget udgør 1,5 gange dagpengesatsen, for alle der er dagpengeberettiget. Dog kan beløbet ikke overstige hidtidige indkomst.
 • For nogle lønmodtagere vil overenskomsten give ret til fuld løn mens plejeforholdet er etableret. (Arbejdsgiver får i givet fald refunderet 1.5 gange dagpengesatsen.)
 • For ansøgere der ikke er dagpengeberettiget, så som studerende, pensionister, arbejdsløse og andre på overførselsindkomst, udgør plejevederlaget et basisbeløb. Se gældende takst på borger.dk under ”Vejledning: Satser på det sociale område”.
 • Erhvervsdrivende er berettigede til plejevederlag.
 • Plejevederlaget er skattepligtigt, kommunen tilbageholder arbejdsmarkedsbidrag. Der betales ikke ATP og der optjenes ikke feriepenge.
 • Plejevederlag i udlandet, forudsætter at du er omfattet af dansk social sikring.
 • Plejemodtager skal bo i EU, EØS, Schweiz eller de nordiske lande.
 • Du henvender dig i din hjemkommune for yderligere oplysninger om eventuelt plejeophold i udlandet.
 • Visitator skal i henhold til loven føre tilsyn med ordningen.
 • Du eller den syge har pligt til at oplyse kommunen om forhold, der har betydning for, om hjælpens størrelse skal ændres eller måske helt ophøre. 

Ved utilfredshed med den trufne afgørelse, kan du klage.

Ønsker du at klage, skal du indgive din klage indenfor 4 uger efter modtaget afgørelse. Du sender din klage på en ansøgning til:

Lolland Kommune
Center for Støtte og Vejledning
Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Sagen genvurderes, og fastholdes afgørelsen, videresender Center for Støtte og Vejledning klagen til Ankestyrelsen, inklusive sagens bilag.

Lolland kommune handler med hjemmel i Lov om social service og Sundhedsloven

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats samt præciserer målgrupper, som kan ydes service efter denne lov.

Der henvises i øvrigt til Lov om social service §§ 1 og 119- 122.

Borgerportalen giver dig og dine pårørende mulighed for at læse om, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din journal.

Læs mere på Borgerportalen