jf. Sundhedsloven § 131

Omsorgstandpleje er et tilbud til dig, som har vanskeligt ved at benytte den praktiserende tandlæge eller tandtekniker, på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. 

Omsorgstandpleje har til formål at sikre dig en god tyggeevne samt at undgå smertefulde tilstande og derved medvirke til at fremme din sundhed og livskvalitet. 

Omsorgstandpleje omfatter:

  • Tandlægebesøg, der som udgangspunkt foregår i egen bolig
  • Regelmæssige tandlægeundersøgelser
  • Forebyggelse af huller i tænderne og andre lidelser i munden
  • Behandling af sygdomme i munden som giver gener eller smerter
  • Reparation eller fremstilling af nye proteser
  • Afhjælpning af akutte gener som du hjælpes med så hurtigt som muligt
  • Ved det første besøg undersøges din mund, tænder og proteser. Der aftales i samråd med dig, evt. pårørende og sundhedspersonalet, en plan for din videre behandling og din daglige tand- og mundpleje.

Behandlingen varetages af tandlæger i Tandplejen Lolland samt af tandlæger fra virksomheden HjemmeTandlægen.

Ifølge Lov om omsorgstandpleje kan kommunen tilbyde omsorgstandpleje både ved kommunale klinikker, i privat tandlægepraksis eller ved klinisk tandtekniker.

Visiteres du til omsorgstandpleje, så kan du selv vælge hvorfra omsorgstandplejen skal leveres. I Lolland Kommune er der dog ingen private tandlæger/kliniske tandteknikere, som ønsker at være en del af tilbuddet. 

Egenbetaling til omsorgstandpleje betales jf. gældende takst, ved fradrag i pensionen med 1/12 af beløbet pr. måned.

Du ansøger om omsorgstandpleje hos Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune.

På Lolland Kommunes hjemmeside finder du ansøgningsskema og vejledning i, hvordan du søger: www.lolland.dk – skriv omsorgstandpleje i søgefeltet og vælg ”omsorgstandpleje, jf. sundhedslovens § 131”.

Udfyldt ansøgningsskema, helbredsstatus og fuldmagt til træk i social pension, sendes til:

Center for Støtte og Vejledning
Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Du kan klage over afgørelsen inden for 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Vil du klage, sender du klagen til:

Center for Støtte og Vejledning
Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Center for Støtte og Vejledning – Social & Arbejdsmarked genvurderer din afgørelse indenfor 4 uger efter modtagelse af din klage. Afgørelsen på denne genvurdering vil være gældende.

Hjælp efter Sundhedsloven § 131, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service (SEL) og Sundhedsloven.

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov.

Se i øvrigt Lov om social service § 1 samt Sundhedsloven §§ 1 og 131.

Maribo Sundhedscenter
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Telefon 54 67 75 55

Nakskov Sundhedscenter
Hoskiærsvej 17
4900 Nakskov
Telefon 54 67 75 55

HjemmeTandplejen
Telefon 70 27 52 85