Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service § 84, stk. 2.

Rehabiliteringsplads er målrettet borgere i relation til genoptræning efter sygdom.

Aflastningsplads er målrettet borgere, hvor det er pårørende (ægtefælle, samlever), som har behov for aflastning.

Vurderings-/observationsplads er målrettet borgere, hvor der er behov for et afklarende forløb med henblik på vurdering af, hvilken hjælp borgeren reelt har behov for, f.eks. efter hospitalsophold.

Der er Midlertidige boliger beliggende i Nakskov.

Du kan ikke selv vælge, på hvilket center dit midlertidige ophold skal tilbydes, men Visitationen vil prøve at efterkomme eventuelle ønsker.

Du kan som udgangspunkt bevilliges op til 3 ugers ophold i Midlertidig bolig

For at komme i betragtning til en midlertidig bolig skal du have en midlertidig og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Din funktionsevne eller sociale problemer gør, at du i en periode har behov for omfattende hjælp til dine almindelige daglige funktioner og til pleje, eller du har i en periode behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Du kan også blive tilbudt en midlertidig bolig, fordi din egen bolig ikke kan tilpasses dit aktuelle behov i forbindelse med akut opstået sygdom eller ændret funktionsniveau.

Ved akut opstået behov skal det sikres, at der foreligger en lægefaglig vurdering som udelukker, at du har behov for en hospitalsindlæggelse.

Alle muligheder, for at du kan forblive i eget hjem, skal være vurderet, og i videst mulig omfang være afprøvet, før du kan få tilbudt en midlertidig bolig

Hvis der er behov for at aflaste din samboende pårørende, som i det daglige yder dig personlig og praktisk hjælp som ægtefælle/ samboende eller pårørende, kan du tilbydes ophold i en midlertidig bolig.

Du kan også komme i betragtning til en midlertidig bolig efter tab af funktionsniveau som følge af sygdom eller efter sygehusindlæggelse. Opholdet skal medvirke til at afklare, hvilket tilbud der kan dække dit behov for hjælp og evt. din fremtidige boform.

Endelig kan du tilbydes et ophold i midlertidig bolig, hvis du er i et terminalt plejeforløb.

Ønsker du at blive visiteret Midlertidig bolig, skal du henvende dig til Visitationen i Lolland Kommune.

På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte: www.lolland.dk – skriv Midlertidig bolig i søgefeltet. Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00.

Du kan også sende en mail på socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Hvis en visitator i samarbejde med dig vurderer, at en permanent plejebolig vil være mere hensigtsmæssigt i forhold til din nuværende bolig, og du efter ansøgning godkendes til en plejebolig, er det ikke muligt, at du bliver boende i den midlertidige bolig.

Hvis du søger en plejebolig geografisk bredt i Lolland Kommune, skal Lolland Kommune tilbyde dig en bolig indenfor 2 måneder. Hvis du søger en bestemt plejeboligbebyggelse i kommunen, og der er venteliste, må du acceptere at flytte fra den midlertidige bolig til en anden plejebolig i Lolland Kommune, indtil der bliver plads i dit prioriterede område. Alternativt må du hjem i egen bolig og vente på den ønskede plejebolig.

De samme regler gælder, hvis du søger en plejebolig udenfor Lolland Kommune.

Transport fra dit hjem til Midlertidig bolig er for egen regning. Det samme gælder for hjemtransporten.

De midlertidige boliger er indrettet som 1-rums boliger og er møbleret. Det er ikke muligt, at du medbringer dine egne møbler til en midlertidig bolig.

I de midlertidige boliger er der TV og radio, ligesom der er plejeseng, sengelinned og håndklæder til din rådighed i boligen. Der er tilknyttet sundhedsmedarbejdere hele døgnet til alle midlertidige boliger. Alle sundhedsmedarbejdere bærer synligt ID–kort.

Der er rygeforbud i de midlertidige boliger.

 • Personligt tøj/sko til inden- og udendørs brug.
 • Sygesikringsbevis.
 • Toiletsager (inkl. engangsvaskeklude og cremer til hudpleje).
 • Relevant medicin og doseringsæsker / doseringsposer.
 • Hjælpemidler der anvendes i dagligdagen, f.eks. rollator og kørestol.
 • Lommepenge kan medbringes og opbevares på eget ansvar. 

I forbindelse med dit ophold i midlertidig bolig, modtages du af en sundhedsmedarbejder. 

Du får tildelt en kontaktperson blandt sundhedsmedarbejderne i midlertidig bolig. Kontaktpersonen har den primære kontakt til dig og eventuelle pårørende under dit ophold. Din kontaktperson deltager i modtagelsessamtalen.

Navn på din kontaktperson: __________________

Der udarbejdes et individuelt mål og en handleplan for dig under opholdet i midlertidig bolig. Mål og handleplan tager udgangspunkt i dit retningsgivende mål og dine tildelte ydelser.

Din kontaktperson er ansvarlig for, og kan inddrage relevante fagpersoner i, udarbejdelse af din handleplan.

Der evalueres løbende på dine mål og din handleplan for opholdet. Visitator tager i samråd med dig og evt. pårørende stilling til din videre plan for opholdet og fremtiden.

Ved de midlertidige boliger er der træningsfaciliteter til rådighed. Du har mulighed for træning både indendørs og udendørs. Er formålet med opholdet træning, vil du blive visiteret hertil og få tildelt en kontaktterapeut

Du opkræves ikke husleje for ophold i midlertidig bolig. Du opkræves betaling for fuld forplejning, vask af personligt tøj og udlånt linned efter gældende regler i Lolland Kommune.

Fælleskøkkenet opkræver betaling for forplejning under opholdet, som fratrækkes næstkommende pensionsudbetaling, eller i særlige tilfælde via regning.

For yderligere information: Se pjecen fra Fælleskøkkenet - Forplejning i plejeboliger

I forbindelse med ophold i midlertidig bolig, skal du ikke foretage ændring af din bopælsadresse, da det kun er en midlertidig adresse.

Post og avis kan eventuelt omadresseres til din midlertidige bolig.

Det tilrådes, at du eventuelt medbringer en mobiltelefon. Der er ingen mulighed for at få stillet telefon til rådighed under opholdet i den midlertidige bolig.

Relevante data og oplysninger, samt mål og handleplan for opholdet, dokumenteres i Lolland Kommunes elektroniske omsorgssystem KMD Care.

Kontakt Ældre & Sundhed på tlf. 54 67 77 00

 • At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats, ved kontakt til henholdsvis Visitation og leverandør.
 • At borgeren/pårørende tilbydes støtte og hjælp, med fokus på anvendelse af egne ressourcer, således at borgeren kan genskabe færdigheder eller vedligeholde disse.
 • At borgeren motiveres til at tage initiativ til aktivitet og træning i daglige gøremål, så egne ressourcer medinddrages i aktiviteternes udførelse.
 • At borgeren støttes og vejledes i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.
 • At borgeren oplever, at indsatsen tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så borgerens selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes i henhold til Lolland Kommunes plejefilosofi.

Som borger har du nu mulighed for at læse, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal. Læs mere på lolland.dk/borgerportalen