jf. Lov om social service § 97 

Ledsageordningen er et tilbud til dig, som ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, som er forbundet hermed, så som hjælp med overtøj, kørestol og andre ganghjælpemidler. 

Formålet med ledsageservice er at tilbyde dig personlig hjælp til at gennemføre aktiviteter ud af huset.

Indsatsen tilrettelægges ud fra dine behov, hvor din selvbestemmelse, dine normer og dit hverdagsliv bliver respekteret, bevaret og styrket. 

Du kan benytte ledsageordningen hvis du:

  • Er under 67 år og har svært ved at færdes uden for hjemmet på egen hånd.
  • Efterspørger ledsagelse uden socialpædagogisk indhold, til aktiviteter som du selv bestemmer indholdet i.
  • Kommunen kan bevillige 15 timers ledsagelse om måneden.
  • Du kan få ydelsen udbetalt, som et kontant tilskud til en ledsager, du selv antager. Det er frivilligt at benytte dette tilbud.
  • Du kan selv udpege en person, som skal godkendes og ansættes af kommunen. Der kan normalt ikke ske ansættelse af en person, som du er nært tilknyttet til.
  • Udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan du få dækket med et fast årligt beløb.
  • Du kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.

Ønsker du at blive visiteret til Ledsageordningen, skal du enten søge via Borger.dk eller henvende dig til Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune.

På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte: www.lolland.dk – skriv Center for Støtte og Vejledning i søgefeltet og vælg ”Liste over visitatorer”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00- 9.00.

Center for Støtte og Vejledning foretager herefter en konkret, individuel helhedsvurdering, hvor udviklingspotentiale, svækkelse, sygdom og handicap samt personlige faktorer og boligens indretning tilsammen danner grundlag for en afgørelse. 

Du har mulighed for at klage over afgørelsen.

Ønsker du at klage, så skal din klage være modtaget af Center for Støtte og Vejledning, Social- og Arbejdsmarked, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

Når du har klaget genvurderer Center for Støtte og Vejledning afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelse af klagen (jf. § 66 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Fører genvurderingen ikke til et for dig tilfredsstillende resultat, sendes klagen, inklusive sagens akter, til behandling i Ankerstyrelsen. 

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service.

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for de kommunale indsatser, samt præciserer målgrupper, som kan ydes service efter denne lov.

Der henvises i øvrigt til Lov om soci al service §§ 1 og 97.